Search result for

repetition

(57 entries)
(0.1132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repetition-, *repetition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repetition[N] การเกิดซ้ำ, See also: การทำซ้ำ, Syn. recurrence, repeating
repetition[N] การพูดซ้ำ, See also: การกล่าวซ้ำ, การทำซ้ำ, Syn. restatement, tautology
repetition[N] สำเนา, See also: สิ่งที่คัดลอกมา, Syn. replication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ,การพูดซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่อัดใหม่,เรื่องซ้ำ,จำลอง,การท่อง,การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing

English-Thai: Nontri Dictionary
repetition(n) สำเนา,การกล่าวซ้ำ,การท่อง,การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repetitionการกล่าวซ้ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
repetitionการเรียกคืนทรัพย์สิน (ที่ส่งมอบโดยสำคัญผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
STRANGULATION'S A REPETITION OF HIS LAST MURDER OF ZOE.เขารัดคอเหยื่ออีกครั้ง นอกจากเคสโซอี้ Zoe's Reprise (2009)
They're all just meaningless repetition.มันไม่มีความหมายอะไรเลย Episode #1.17 (2009)
It means that every written language is based on repetition.หมายความว่าภาษาเขียนทุกภาษา จะต้องมีคำซ้ำๆ August (2009)
I figure it's like field-stripping a weapon. Just repetition, repetition.การถอดประกอบปืน ซ้ำ ซ้ำ Avatar (2009)
And because of the repetition of details at the crime scenes, we know that his ritual is essential to him.และข้อมูลจากที่เกิดเหตุ ทำให้เรารู้ว่าวิธีการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขา Compromising Positions (2010)
"Tomorrow, you promise yourself, will be different, yet tomorrow is too often a repetition of today.""พรุ่งนี้ คุณสัญญากับตัวเองว่า จะปรับปรุงตัว คำว่าพรุ่งนี้มันถูกพูดซ้ำ ๆ บ่อยเกินไปสำหรับวันนี้" Coda (2011)
Yes, that's right. I've found that repetition and routine are the keys to getting through to him.อืม จริง ฉันพบว่ากิจวัตรซ้ำ ๆ นั่น Coda (2011)
Repetition forms patterns on the brain, and as those patterns reoccur, it forms a calming influence on the child.มันเป็นไปได้ การทำอะไรซ้ำ ๆ จะสร้างรูปแบบในสมอง และเมื่อรูปแบบนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จะทำให้เด็กสงบลง Coda (2011)
The wars were very boring and the sex -- you know, the repetition.สงครามมันน่าเบื่อมาก แล้วก็เรื่องเซ็กส์ นายก็รู้ ซ้ำไปซ้ำมา Reading is Fundamental (2012)
Repetition is the lowest form of repartee.การพูดซ้ำเป็นคำตอบที่หลักแหลมน้อยที่สุด If It Bleeds, It Leads (2012)
With sufficient repetition, the animal will associate the sound of the whistle with the discomfort of sea sickness.หากทำซ้ำจนมากพอ สัตว์ร้ายจะผูกเสียงของนกหวีด เข้ากับความรู้สึกไม่สบายจากอาการเมาเรือ Life of Pi (2012)
'But mainly I was bored of life in the city, with its repetitions, my half-finished, half-hearted attempts at jobs and various studies.'ส่วนใหญ่แล้วฉันเบื่อชีวิตในเมือง กับความซ้ำซากจำเจ ครึ่งที่เหลือของชีวิตที่ต้องใช้ไปกับเวลาทำงาน Tracks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repetitionA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
repetitionEvery successful repetition spoke favorably for the quality of the first test.
repetitionRepetition helps you remember something.
repetitionRepetition plays an important role in language study.
repetitionYou're wasting your time with all this needless repetition so spare us the long-winded explanation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทบทวน[N] revision, See also: repetition, review, repeat, Syn. การหวนคิด, การรำลึก, การพิจารณาใหม่, Example: วิธีการเรียนเก่งประการหนึ่งคือ การทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในแต่ละวัน, Thai definition: การย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ เช่น การทบทวนตำรา, การทวนทบ ก็ว่า, การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น การทบทวนนโยบาย, การทำซ้ำเพื่อความรอบคอบ
การย้ำ[N] repetition, See also: reiteration, recapitulation, Syn. การทำซ้ำๆ, การเน้น, Example: การย้ำถึงอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ, Thai definition: การพูดหรือการทำซ้ำๆ เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง
การซ้ำซ้อน[N] repetition, See also: reiteration, repetition, reshowing, Syn. การซ้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)[n. exp.] (khreūangmāi māiyamok) EN: [repetition symbol]   FR: เครื่องหมายบุพสัญญา
ไม้ยมก[n.] (māiyamok) EN: [repetition symbol]   FR: [symbole de répétition]
[n.] (māiyamok) EN: [repetition symbol]   FR: [symbole de répétition]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt samrøi) EN: rehappened history ; history repeats itself   FR: répétition de l'histoire [f]
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more   FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ยมก (ๆ)[X] (yamok) EN: repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ   FR: [symbole de répétition ๆ] ; ๆ
ยิก ๆ[adv.] (yik yik) EN: repeatedly ; over and over again   FR: à répétition ; encore et encore

CMU English Pronouncing Dictionary
REPETITION    R EH2 P AH0 T IH1 SH AH0 N
REPETITIONS    R EH2 P AH0 T IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repetition    (n) (r e2 p i t i1 sh @ n)
repetitions    (n) (r e2 p i t i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Repetition {f}repetition [Add to Longdo]
Seriendreher {m}repetition thrower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
繰り言;繰言[くりごと, kurigoto] (n) tedious talk; repetition; complaint [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重复启动效应[chóng fù qǐ dòng xiào yìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] repetition priming effect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repetition \Rep`e*ti"tion\ (r[e^]p`[-e]-t[i^]sh"[u^]n), n. [L.
   repetitio: cf. F. r['e]p['e]tition. See {Repeat}.]
   1. The act of repeating; a doing or saying again; iteration.
    [1913 Webster]
 
       I need not be barren of accusations; he hath faults,
       with surplus to tire in repetition.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Recital from memory; rehearsal.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The act of repeating, singing, or playing, the same
    piece or part a second time; reiteration of a note.
    [1913 Webster]
 
   4. (Rhet.) Reiteration, or repeating the same word, or the
    same sense in different words, for the purpose of making a
    deeper impression on the audience.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astron. & Surv.) The measurement of an angle by
    successive observations with a repeating instrument.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Iteration; rehearsal. See {Tautology}.
     [1913 Webster] Repetitional

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repetition
   n 1: an event that repeats; "the events today were a repeat of
      yesterday's" [syn: {repeat}, {repetition}]
   2: the act of doing or performing again [syn: {repetition},
     {repeating}]
   3: the repeated use of the same word or word pattern as a
     rhetorical device

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top