ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compound

K AA1 M P AW0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compound-, *compound*, compoun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compound(n) คำประสม
compound(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น
compound(adj) ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป, Syn. mixed, combined
compound(vt) ผสม, See also: รวม, Syn. blend, combine, mix
compound(vi) ผสม
compound(n) สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป, Syn. composite, mixture
compound with(phrv) ผสมกับ
compound with(phrv) เห็นพ้องกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compound(คอม'เพาน์ดฺ) { compounded, compounding, compounds } n. บริเวณบ้าน, บริเวณล้อมรั้ว, สารประกอบ, คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน, ประกอบเป็นสารประกอบ, ตกลงไม่เอาเรื่อง, คิดดอกเบี้ยทบต้น, เพิ่ม, เสริม. vi. ต่อรอง, ประนีประนอม, ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fractionn. เศษซ้อน
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
compound leafn. ใบร่วมหลายใบจากกิ่งเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
compound(adj) ซึ่งรวมกัน, ซึ่งประกอบกัน
compound(n) บริเวณ, สารประกอบ, ของเจือ, คำประสม
compound(vt) รวมกัน, คลุกเคล้า, ผสม, เจือ, ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compoundประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compound angleมุมประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compound compressionการอัดประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound coralโครงปะการังกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compound cymeช่อกระจุกเชิงประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compound dislocation; dislocation, openข้อเคลื่อนแผลเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound dutiesอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound extractสิ่งสกัดผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound eyeตาประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compound fold; composite foldชั้นหินคดโค้งร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compoundยางที่ผสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารทำให้ยางคงรูป สารช่วยในกระบวนการผลิต เป็นต้น พร้อมที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ [เทคโนโลยียาง]
compoundสารประกอบ, สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไป รวมกันด้วยอัตราส่วนโดยมวลคงที่ และมีสมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compound interest depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น [การบัญชี]
compound light microscopeกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ, กล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์หลาย ๆ อันมาประกอบกันอยู่ภายในลำกล้องเพื่อให้มีกำลังขยายมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compound Magnesium Trisilicateยาลดกรด [การแพทย์]
Compound Methyl Salicylate Ointmentน้ำมันแก้ปวดบวม [การแพทย์]
Compound microscopesกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ [TU Subject Heading]
Compound Recemose Typeคล้ายพวงองุ่น [การแพทย์]
Compound wordsคำซ้อน [TU Subject Heading]
Compounding Areaห้องปรุงยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compound(vi, vt) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
There's nothing but gases and carbon compounds and you're wasting your time!- คุณกำลังตัดสินใจ ไม่มีอะไร แต่ก๊าซและ คาร์บอนเป็น สารประกอบและ คุณเสียเวลาของคุณ! Contact (1997)
"ho," a compound word of "yeo"(woman) and "ja"(child)"ho," a compound word of "yeo"(woman) and "ja"(child) The Great Jang-Geum (2003)
we've used every chemical compound that exists, every alloy of metal, every method known to man.เราใช้สารเคมีทุกอย่างที่มี, โลหะทุกอย่าง ทุกๆวิธีที่มนุษย์รู้จัก. Hidden (2005)
You see, it was inevitable that a compound would be created, which he referred to as the "Anti-God. "เห็นมั้ย, มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องสร้างส่วนประกอบก่อน, ทำให้ใครๆเรียกเขาว่า "ผู้ต่อต้าน-พระเจ้า" Mission: Impossible III (2006)
Don't compound them.ไสยศาสตร์โบราณที่ฟอนเฟะ 300 (2006)
Those are darts dipped into a compound made from tree bark in South America.ระวังหน่อย มันคือลูกดอกเคลีอบส่วนผสม ที่สกัดจากเปลือกไม้ในแถบอเมริกาใต้ Bandidas (2006)
I work at the medical compound in Mgambo. I'm a doctor.ผมทำงานในหน่วยแพทย์ที่มแกมโบ้ ผมเป็นหมอ The Last King of Scotland (2006)
Compound fracture to the fibula.ยังมีกระดูกน่องที่แตก The Astronaut Farmer (2006)
So I developed a compound called "the buffer," to keep him alive.ดังนั้นฉันจึงพัฒนาสารประกอบ ที่มีชื่อว่า"เดอะ บัฟเฟอร์"เพื่อต่อชีวิตของเขา Hollow Man II (2006)
You'll take Chuck to Alahi's compound to get his Intersect data on his alarm system.พาชัคไปที่พักของอลาฮี เพื่อล้วงข้อมูลอินเตอร์เซ็คจากระบบ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ I Am Legend (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compoundCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
compoundHer charm is compounded by her gaiety and kindness.
compoundThe pain from the compound fracture was almost intolerable.
compoundThe plants manufacture complex chemical compounds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทบต้น(v) compound (interest), Example: ยอดเงินที่กู้มาสูงขึ้นจากเดิมเนื่องจากดอกเบี้ยทบต้น, Thai Definition: ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้น
สมาส(n) compound word, See also: combination of words, Example: คำบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ แม้เขียนอย่างสมาสก็ไม่อ่านออกเสียงอะ, Thai Definition: การที่เอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสฤกต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำสมาส(n) compound word, Example: คำว่า วัฒนธรรม เป็นคำสมาสระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต, Thai Definition: คำที่ประกอบขึ้นด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกัน
คำประสม(n) compound word, Ant. คำเดี่ยว, คำมูล, Example: คำบาลีกับคำไทยประสมกันให้อ่านอย่างคำประสมคือไม่มีเสียงอะระหว่างพยางค์, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่ง
คำผสม(n) compound word, Example: คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าเป็นคำผสมหรือคำประสมในแง่ของโครงสร้าง
ปรุงยา(v) compound medicine, See also: make up/fill a prescription, Example: หมอจีนปรุงยาโดยใช้สมุนไพรต่างๆ มาเคี่ยวในหม้อ
ประนอมหนี้(v) compound a debt, See also: reach a compromise with creditors, Example: มีลูกค้าหลายรายที่ต้องการขอประนอมหนี้กับธนาคาร, Thai Definition: การที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สิน โดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือโดยวิธีอื่น, Notes: (กฎหมาย)
การทำยา(n) pharmacy, See also: compounding medicine, dispensation, Syn. การปรุงยา
ของผสม(n) blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว
ดอกเบี้ยทบต้น(v) compound interest, Example: ดอกเบี้ยที่ชะรำรวมดอกเบี้ยทบต้นด้วย, Thai Definition: ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [ m ] ; séquence consonantique [ f ]
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: area ; zone ; secteur ; compound  FR: quartier [ m ] ; zone [ f ] ; secteur [ m ] ; partie [ f ]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
คำประสม[kham prasom] (n, exp) EN: compound word
ความผิดอันยอมความได้[khwāmphit an yømkhwām dāi] (n, exp) EN: compoundable offense
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ละแวก[lawaēk] (n) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound  FR: voisinage [ m ] ; environs [ mpl ]
เพิ่มเข้า[phoēm khao] (v, exp) EN: compound  FR: additionner
ประกอบยา[prakøp yā] (v, exp) EN: compound medecine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPOUND K AA1 M P AW0 N D
COMPOUND K AH0 M P AW1 N D
COMPOUNDS K AA1 M P AW0 N D Z
COMPOUNDS K AH0 M P AW1 N D Z
COMPOUNDED K AH0 M P AW1 N D AH0 D
COMPOUNDED K AH0 M P AW1 N D IH0 D
COMPOUNDING K AH0 M P AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compound (n) kˈɒmpaund (k o1 m p au n d)
compound (v) kˈəmpˈaund (k @1 m p au1 n d)
compounds (n) kˈɒmpaundz (k o1 m p au n d z)
compounds (v) kˈəmpˈaundz (k @1 m p au1 n d z)
compounded (v) kˈəmpˈaundɪd (k @1 m p au1 n d i d)
compounding (v) kˈəmpˈaundɪŋ (k @1 m p au1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, / ] compound prescription (involving several medicines), #13,754 [Add to Longdo]
复利[fù lì, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] compound interest, #51,426 [Add to Longdo]
复句[fù jù, ㄈㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] compound phrase, #59,675 [Add to Longdo]
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] compound with many families living together, #71,560 [Add to Longdo]
复眼[fù yǎn, ㄈㄨˋ ㄧㄢˇ, / ] compound eye, #92,220 [Add to Longdo]
合成词[hé chéng cí, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] compound word, #95,155 [Add to Longdo]
复比[fù bǐ, ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, / ] compound ratio (i.e. product of two ratios), #419,494 [Add to Longdo]
合成物[hé chéng wù, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄨˋ, ] compound; composite; cocktail [Add to Longdo]
复韵母[fù yùn mǔ, ㄈㄨˋ ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, / ] compound final [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstellplatz { m }compound site [Add to Longdo]
Doppelbruch { m }compound fraction [Add to Longdo]
Kompositum { n } | Komposita { pl }compound | compounds [Add to Longdo]
Präparat { n } | Präparate { pl }compound | compounds [Add to Longdo]
Satzgefüge { n }compound sentence [Add to Longdo]
Verbund { m }compound structure [Add to Longdo]
Zinseszins { m }compound interest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よね[yone] (exp, prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
アゾ化合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound [Add to Longdo]
アナスチグマート[anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
キレート化合物[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
コンパウンド[konpaundo] (n) compound [Add to Longdo]
シーリング[shi-ringu] (n) (1) ceiling; (2) sealing (compound, act of, etc.); (P) [Add to Longdo]
ジアゾ化合物[ジアゾかごうぶつ, jiazo kagoubutsu] (n) diazo compound [Add to Longdo]
デリス剤[デリスざい, derisu zai] (n) derris compound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term [Add to Longdo]
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression [Add to Longdo]
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition [Add to Longdo]
複合文[ふくごうぶん, fukugoubun] compound statement [Add to Longdo]
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compound \Com"pound\ (k[o^]m"pound), n. [Malay kompung a
   village.]
   In the East Indies, an inclosure containing a house,
   outbuildings, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compound \Com*pound"\ (k[o^]m*pound"), v. t. [imp. & p. p.
   {Compounded}; p. pr. & vb. n. {Compounding}.] [OE. componen,
   compounen, L. componere, compositum; com-+ ponere to put set.
   The d is excrescent. See {Position}, and cf. {Compon['e]}.]
   1. To form or make by combining different elements,
    ingredients, or parts; as, to compound a medicine.
    [1913 Webster]
 
       Incapacitating him from successfully compounding a
       tale of this sort.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To put together, as elements, ingredients, or parts, in
    order to form a whole; to combine, mix, or unite.
    [1913 Webster]
 
       We have the power of altering and compounding those
       images into all the varieties of picture. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To modify or change by combination with some other thing
    or part; to mingle with something else.
    [1913 Webster]
 
       Only compound me with forgotten dust. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To compose; to constitute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His pomp and all what state compounds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To settle amicably; to adjust by agreement; to compromise;
    to discharge from obligation upon terms different from
    those which were stipulated; as, to compound a debt.
    [1913 Webster]
 
       I pray, my lords, let me compound this strife.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To compound a felony}, to accept of a consideration for
    forbearing to prosecute, such compounding being an
    indictable offense. See {Theftbote}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compound \Com*pound"\, v. i.
   To effect a composition; to come to terms of agreement; to
   agree; to settle by a compromise; -- usually followed by with
   before the person participating, and for before the thing
   compounded or the consideration.
   [1913 Webster]
 
      Here's a fellow will help you to-morrow; . . . compound
      with him by the year.          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      They were at last glad to compound for his bare
      commitment to the Tower.         --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
      Cornwall compounded to furnish ten oxen after
      Michaelmas for thirty pounds.      --R. Carew.
   [1913 Webster]
 
      Compound for sins they are inclined to
      By damning those they have no mind to.  --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compound \Com"pound\, a. [OE. compouned, p. p. of compounen. See
   {Compound}, v. t.]
   Composed of two or more elements, ingredients, parts;
   produced by the union of several ingredients, parts, or
   things; composite; as, a compound word.
   [1913 Webster]
 
      Compound substances are made up of two or more simple
      substances.               --I. Watts.
   [1913 Webster]
 
   {Compound addition}, {subtraction}, {multiplication},
   {division} (Arith.), the addition, subtraction, etc., of
    compound numbers.
 
   {Compound crystal} (Crystallog.), a twin crystal, or one
    seeming to be made up of two or more crystals combined
    according to regular laws of composition.
 
   {Compound engine} (Mech.), a form of steam engine in which
    the steam that has been used in a high-pressure cylinder
    is made to do further service in a larger low-pressure
    cylinder, sometimes in several larger cylinders,
    successively.
 
   {Compound ether}. (Chem.) See under {Ether}.
 
   {Compound flower} (Bot.), a flower head resembling a single
    flower, but really composed of several florets inclosed in
    a common calyxlike involucre, as the sunflower or
    dandelion.
 
   {Compound fraction}. (Math.) See {Fraction}.
 
   {Compound fracture}. See {Fracture}.
 
   {Compound householder}, a householder who compounds or
    arranges with his landlord that his rates shall be
    included in his rents. [Eng.]
 
   {Compound interest}. See {Interest}.
 
   {Compound larceny}. (Law) See {Larceny}.
 
   {Compound leaf} (Bot.), a leaf having two or more separate
    blades or leaflets on a common leafstalk.
 
   {Compound microscope}. See {Microscope}.
 
   {Compound motion}. See {Motion}.
 
   {Compound number} (Math.), one constructed according to a
    varying scale of denomination; as, 3 cwt., 1 qr., 5 lb.;
    -- called also {denominate number}.
 
   {Compound pier} (Arch.), a clustered column.
 
   {Compound quantity} (Alg.), a quantity composed of two or
    more simple quantities or terms, connected by the sign +
    (plus) or - (minus). Thus, a + b - c, and bb - b, are
    compound quantities.
 
   {Compound radical}. (Chem.) See {Radical}.
 
   {Compound ratio} (Math.), the product of two or more ratios;
    thus ab:cd is a ratio compounded of the simple ratios a:c
    and b:d.
 
   {Compound rest} (Mech.), the tool carriage of an engine
    lathe.
 
   {Compound screw} (Mech.), a screw having on the same axis two
    or more screws with different pitch (a differential
    screw), or running in different directions (a right and
    left screw).
 
   {Compound time} (Mus.), that in which two or more simple
    measures are combined in one; as, 6-8 time is the joining
    of two measures of 3-8 time.
 
   {Compound word}, a word composed of two or more words;
    specifically, two or more words joined together by a
    hyphen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compound \Com"pound\, n.
   1. That which is compounded or formed by the union or mixture
    of elements ingredients, or parts; a combination of
    simples; a compound word; the result of composition.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Rare compound of oddity, frolic, and fun.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       When the word "bishopric" was first made, it was
       made as a compound.          --Earle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A union of two or more ingredients in definite
    proportions by weight, so combined as to form a distinct
    substance; as, water is a compound of oxygen and hydrogen.
    [1913 Webster]
 
   Note: Every definite chemical compound always contains the
      same elements, united in the same proportions by
      weight, and with the same internal arrangement.
      [1913 Webster]
 
   {Binary compound} (Chem.). See under {Binary}.
 
   {Carbon compounds} (Chem.). See under {Carbon}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compound
   adj 1: composed of more than one part; "compound leaves are
       composed of several lobes; "compound flower heads" [ant:
       {simple}, {unsubdivided}]
   2: consisting of two or more substances or ingredients or
     elements or parts; "soap is a compound substance"; "housetop
     is a compound word"; "a blackberry is a compound fruit"
   3: composed of many distinct individuals united to form a whole
     or colony; "coral is a colonial organism" [syn: {colonial},
     {compound}]
   n 1: a whole formed by a union of two or more elements or parts
   2: (chemistry) a substance formed by chemical union of two or
     more elements or ingredients in definite proportion by weight
     [syn: {compound}, {chemical compound}]
   3: an enclosure of residences and other building (especially in
     the Orient)
   v 1: make more intense, stronger, or more marked; "The efforts
      were intensified", "Her rudeness intensified his dislike
      for her"; "Pot smokers claim it heightens their awareness";
      "This event only deepened my convictions" [syn:
      {intensify}, {compound}, {heighten}, {deepen}]
   2: put or add together; "combine resources" [syn: {compound},
     {combine}]
   3: calculate principal and interest
   4: create by mixing or combining
   5: combine so as to form a whole; mix; "compound the
     ingredients" [syn: {compound}, {combine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top