ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explanation

EH2 K S P L AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explanation-, *explanation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explanation(n) การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
explanation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย, การชี้แจง, สิ่งที่อธิบาย, สิ่งที่ชี้แจง, ความหมาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง

English-Thai: Nontri Dictionary
explanation(n) การชี้แจง, การอธิบาย, การบรรยาย, คำชี้แจง, คำอธิบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ' Night of the Living Dead (1990)
Without explanation they were called back in, the case was reclassified and buried in the X-Files until I dug it up.เขาใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ลิ้มรสปลาแซลมอน บีบมะนาวเล็กน้อย ปราศจากคำอธิบายใดๆ พวกเขาถูกเรียกตัวกลับ.. Deep Throat (1993)
Things being equal, the simplest explanation tends to be right.สิ่งที่เท่าเทียมกันง่าย Contact (1997)
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง Contact (1997)
If you would please honor Jao Jom Manda Ung with an explanation of the law.ถ้าคุณจะกรุณาให้เกียรติ เจ้ามารดาจอมอุ่ง with an explanation of the law. Anna and the King (1999)
I'm sure there's some explanation for this.หนูมั่นใจว่ามีคำอธิบาย บางอย่างสำหรับเรื่องนี้ หนูไม่คิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นค่ะ Mulholland Dr. (2001)
If you're talking about 50-pound tomatoes and two-headed calves then I got a better explanation for you:ถ้าลูกจะถามเกี่ยวกับมะเขือเทศหนัก 50 ปอนด์/Nหรือลูกวัว 2 หัว พ่อก็อาจจะมีคำอธิบายดีๆ ให้ได้ ว่านั่นคงเกี่ยวกับบริษัทลูเธอร์คอร์ป Metamorphosis (2001)
There must be some kind of reasonable explanation for this, I hope.มันต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้สิ, แม่หวังว่านะ X-Ray (2001)
Still no explanation for this wave of unexplained killings that is sweeping across the city.ยังคงไม่สามารถอธิบายสำหรับการฆ่านี้ .... ที่กำลังกว้างล้างทั้งเมือง Resident Evil: Apocalypse (2004)
Your Majesty, I assure you, there is an explanation for all of this.โธ่ ฝ่าบาท กระหม่อมอธิบายได้ Around the World in 80 Days (2004)
Now, the only logical explanation is that someone was holding her.อธิบายได้อย่างเดียวว่า มีคนหิ้วเธอไว้ An American Haunting (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explanationAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
explanationAre you satisfied with my explanation?
explanationCan you give me a geological explanation of lava?
explanationDon't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.
explanationDo you have anything to add to his explanation?
explanationExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
explanationHe didn't press her for an explanation.
explanationHe gave an explanation of the machine.
explanationHe gave me an explanation for his mistake.
explanationHe gave no explanation why he had been absent.
explanationHe gave us an explanation about the new billing system.
explanationHe gives plain, simple explanation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถาธิบาย(n) explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai Definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำจำกัดความ(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Count Unit: คำ, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำอธิบายศัพท์(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำนิยาม(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำชี้แจง(n) explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count Unit: คำ
คำแปล(n) meaning, See also: explanation, exposition, Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม, Example: ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้
อุเทศ(n) explanation, See also: illustration, Thai Definition: การยกขึ้นแสดง, การยกขึ้นชี้แจง
อาเทศ(n) explanation, See also: narration, Syn. คำชี้แจง, คำบอกเล่า
การนิยาม(n) definition, See also: explanation, clarification, Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย, Example: โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง, Thai Definition: การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถาธิบาย[atthāthibāi] (n) EN: explanation
การอธิบาย[kān athibāi] (n) EN: explanation  FR: explication [ f ]
การขยายความ[kān khayāi khwām] (n, exp) EN: explanation ; elucidation  FR: amplification [ f ]
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [ f ] ; explication [ f ]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]
คำนิยาม[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition  FR: définition [ f ]
ต้องอธิบายได้[tǿng athibāi dāi] (x) EN: accountable ; expected to give an explanation  FR: supposé fournir des explications
วิสัชนา[wisatchanā] (n) EN: answer ; explanation  FR: explication [ f ] ; réponse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPLANATION EH2 K S P L AH0 N EY1 SH AH0 N
EXPLANATIONS EH2 K S P L AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explanation (n) ˌɛksplənˈɛɪʃən (e2 k s p l @ n ei1 sh @ n)
explanations (n) ˌɛksplənˈɛɪʃənz (e2 k s p l @ n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ,   /  ] explanation; to explain; to interpret; to resolve #1,192 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erklärung { f }; Erläuterung { f }; Darlegung { f } | Erklärungen { pl }explanation | explanations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
説明[せつめい, setsumei] (n, vs, adj-no) explanation; exposition; (P) #192 [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n, vs) explanation; interpretation; (P) #1,843 [Add to Longdo]
言い訳(P);言訳;言い分け;言分け[いいわけ, iiwake] (n, vs) (1) excuse; (2) explanation; (P) #16,648 [Add to Longdo]
詳述[しょうじゅつ, shoujutsu] (n, vs) detailed explanation; (P) #17,640 [Add to Longdo]
弁明[べんめい, benmei] (n, vs, adj-no) explanation; excuse; vindication; apology; (P) #18,984 [Add to Longdo]
定説[ていせつ, teisetsu] (n) established theory; accepted opinion; accepted explanation; (P) #19,418 [Add to Longdo]
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
迂言[うげん, ugen] (n) roundabout explanation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explanation \Ex`pla*na"tion\, n. [L. explanatio: cf. OF.
   esplanation.]
   1. The act of explaining, expounding, or interpreting; the
    act of clearing from obscurity and making intelligible;
    as, the explanation of a passage in Scripture, or of a
    contract or treaty.
    [1913 Webster]
 
   2. That which explains or makes clear; as, a satisfactory
    explanation.
    [1913 Webster]
 
   3. The meaning attributed to anything by one who explains it;
    definition; interpretation; sense.
    [1913 Webster]
 
       Different explanations [of the Trinity]. --Bp.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   4. A mutual exposition of terms, meaning, or motives, with a
    view to adjust a misunderstanding, and reconcile
    differences; reconciliation; agreement; as, to come to an
    explanation.
 
   Syn: Definition; description; explication; exposition;
     interpretation; detail. See {Definition}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explanation
   n 1: a statement that makes something comprehensible by
      describing the relevant structure or operation or
      circumstances etc.; "the explanation was very simple"; "I
      expected a brief account" [syn: {explanation}, {account}]
   2: thought that makes something comprehensible
   3: the act of explaining; making something plain or
     intelligible; "I heard his explanation of the accident"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top