Search result for

มลพิษ

(41 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มลพิษ-, *มลพิษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลพิษ[N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลพิษทางน้ำ[N] water pollution, Example: โรงงานอุตสาหกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ, Thai definition: พิษที่เกิดจากความสกปรกทางน้ำ
มลพิษทางอากาศ[N] air pollution, Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ, Example: มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นจากยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ
มลพิษทางเสียง[N] noise pollution, Example: ท่านอาจารย์มีผลงานในการสอน การวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง, Thai definition: อันตรายที่เกิดจากการได้รับฟังเสียงดังเป็นเวลานานๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มลพิษทางเสียง[N] noise pollution
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[N] environmental pollution, See also: environmental impurity, Example: มลพิษทางสภาวะแวดล้อมเกิดจากความสกปรกที่มนุษย์สร้างขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มลพิษ(มนละพิด) น. พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกของสิ่งแวดล้อม เช่นในอากาศหรือในน้ำเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollutionมลพิษ, ภาวะมลพิษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

pollutionมลพิษ
ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป้นพิษภัยอันตรายต่อสขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Agricultural pollutionมลพิษทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Air--Pollution : Air pollutionมลพิษทางอากาศ [TU Subject Heading]
Airport noiseมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Bacterial pollution of waterมลพิษของแบคทีเรียในน้ำ [TU Subject Heading]
Indoor air pollutionมลพิษทางอากาศในอาคาร [TU Subject Heading]
Marine pollutionมลพิษทางทะเล [TU Subject Heading]
Noise pollutionมลพิษทางเสียง [TU Subject Heading]
Nutrient pollution of waterมลพิษของสารอาหารในน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Decontamination of the populationมลพิษของประชากร WarGames: The Dead Code (2008)
- Pollution?- มลพิษ The Happening (2008)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
The pollution is catastrophic.และได้มลพิษขั้นรุนแรง Home (2009)
Pollution's getting worse every day, isn't it, sir?มลพิษทำให้แย่ลงทุกวัน ใช่มั้ยครับ? รถติดครับ Episode #3.5 (2009)
...an ordered, clean society, where we will no longer live amongst the poisons and pollutants of this modern world.ที่ซึ่งเราไม่ต้องอา่ศัยอีกแล้ว ท่ามกลางมลพิษ และความเน่าเสียของ สังคมสมัยใหม่ Harbingers in a Fountain (2009)
Polluted your mind somehow.ทิ้งมลพิษไว้ในความคิดนาย. Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Imagine the effect delete of years of pollution.จินตนาการถึงผลของการลบล้างมลพิษที่สะสมมานานปี Astro Boy (2009)
But our EPA contact suggested we search for sodium chromate?ในช่วง 6 เดือนนี้ไม่เจอเลย แต่กองควบคุมมลพิษแนะนำ ให้เราหาจากโซเดียมโครเมท The Bishop Revival (2010)
Hey, how come you guys always get with the air freshener, huh?เฮ้ พวกนายจะได้รับแต่มลพิษทางอากาศ อยู่ตลอดเวลา หือ Abiquiu (2010)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
This is like being trapped in a toxic cloud... that cheats.นี่ผมกำลังอยู่ในแหล่งมลพิษรึไงเนี่ย นั่นมันขี้โกงเห็นๆ Smokey and the Bandit (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มลพิษ[n.] (monlaphit) EN: pollution ; contamination   FR: pollution [f] ; contamination [f]
มลพิษทางน้ำ[n. exp.] (monlaphit thāng nām) EN: water pollution   FR: pollution de l'eau [f]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit thāng saphāwa waētløm) EN: environmental pollution ; environmental impurity   FR: pollution de l'environnement [f]
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit thāng akāt) EN: air pollution   FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit thāng sīeng) EN: noise pollution   FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air pollution[N] มลพิษทางอากาศ, See also: อากาศเสีย, Syn. smog, dirty fog

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
汚染[おせん, osen] มลพิษ การปนเปื้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Lärmbelästigung(n) |die, pl. Lärmbelästigungen| มลพิษทางเสียง, เสียงรบกวน เช่น Stete Lärmbelästigung macht krank.; Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Altglassammelbehälter nur. werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr befüllt werden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top