Search result for

discrimination

(70 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discrimination-, *discrimination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discrimination[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งพวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality

English-Thai: Nontri Dictionary
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discriminationการเลือกปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discriminationการเลือกปฏิบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discrimination, racialการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
discriminationการเลือกประติบัติ [การทูต]
Discriminationการเลือกปฏิบัติ,สามารถมองเห็นความแตกต่าง,การแยกความรู้สึกต่างๆ [การแพทย์]
Discriminationความสามารถในการแยกเสียง [การแพทย์]
Discrimination against people with disabilitiesการกีดกันคนพิการ [TU Subject Heading]
Discrimination in employmentการกีดกันในการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Discrimination Indexค่าอำนาจจำแนก [การแพทย์]
Discrimination, 2 Pointsการแยกจุดสัมผัส2จุด [การแพทย์]
Discrimination, Power ofอำนาจจำแนก [การแพทย์]
Discrimination, Stimulusการแยกสิ่งเร้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discrimination (n) การเลือกปฏิบัติ
See also: S. bias,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could be seen as discrimination.อาจดูเหมือนคุณรังเกียจเขา Wheels (2009)
We have witnessed and incredible reduction in violent crime communicable disease and discrimination.เราได้รับรู้และไม่น่าเชื่อว่า อาชญากรรมได้ลดลง ปัญหาสังคม โรคติดต่อ และการแบ่งชนชั้น Surrogates (2009)
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ The Bishop Revival (2010)
And if that became... public knowledge, she'd face discrimination.แพร่กระจายออกไป ลูกจะต้องเจอการเลือกปฏิบัติ Confessions (2010)
You have to know how to do it. Discrimination lawsuit.เธอแค่ต้องรู้วิธีปลุก คดีเลือกปฏิบัติ English as a Second Language (2010)
That's discrimination against the otherwise located.นั่นถือเป็นการเลือกปฏิบัตินะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
What's with the discrimination?ทำไมต้องต่อต้านฉันด้วย Episode #1.3 (2010)
Inequality and discrimination.ความอยุติธรรมและการกีดกันทางชนชั้น Episode #1.5 (2010)
Of having many children, and giving them a world without discrimination, one where they could grow up as friendly and loyal brethren.และมีลูกมากมาย และได้มอบโลกที่ไม่มีการแบ่งแยกแก่พวกเขา โลกที่พวกเขาเติบโตเป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัคย์ต่อกัน Episode #1.4 (2010)
They did, alright, there's a lot of wing discrimination in the workplace.มันก็ใช่ โอเคมั๊ย เค้าเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีปีกไม่มีเส้นก็หมดสิทธิ์ Tooth Fairy (2010)
You know well that our faces mark us as being Chinese, and we've suffered discrimination and bullying.ทุกท่านคงจะทราบกันดี ถึงหน้ากากในฐานะคนจีนของเรา เราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยาม และการกลั่นแกล้ง 1911 (2011)
There won't be any discrimination between male and female, and we will have a really wide range of models for the photo shoots.ทุกคนต้องเข้ามาถ่าย มันเป็นธุระกิจที่ยั่งยืน Episode #1.7 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discriminationAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
discriminationEven today, however, women struggle against discrimination.
discriminationHe condemned racial discrimination as evil.
discriminationHe fought against racial discrimination.
discriminationOf course, they are suffering from terrible working conditions such as low wages and arbitrary layoffs, as well as from various forms of discrimination.
discriminationSociety must do away with laws which cause racial discrimination.
discriminationThat's not what I mean. Sex discrimination, female discrimination, completely apart from that, men and women are different.
discriminationThat week had nothing to do with discrimination.
discriminationThe crowd protested against racial discrimination.
discriminationWe must make every effort to do away with all discrimination.
discriminationWe shall continue our efforts to eradicate racial discrimination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมปฏิสัมภิทา[N] discrimination of ideas, See also: analytic insight of origin, Thai definition: ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
การจำแนกความแตกต่างด้านอายุ[n. exp.] (kān jamnaēk khwām taēktāng dān āyu) EN: age discrimination   
การเลือกปฏิบัติ[n. exp.] (kān leūak patibat) EN: discrimination   
การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ[n. exp.] (kān leūak patibat tām cheūachāt) EN: racial discrimination   FR: discrimination raciale [f]
การเลือกปฏิบัติทางเพศ[n. exp.] (kān leūak patibat thāngphēt) EN: sex discrimination ; sexual discrimination   
การถือผิว[n.] (kān theūphiū) EN: racism ; racial discrimination ; racialism   FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การเหยียดผิว[n.] (kān yīetphiu) EN: racism ; racial discrimination ; racialism   FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid   FR: pratiquer la discrimination raciale
เหยียดผิว[v.] (yīetphiu) EN: have racial discrimination   FR: faire preuve de discrimination raciale

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCRIMINATION    D IH2 S K R IH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discrimination    (n) (d i1 s k r i2 m i n ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskriminierung {f} | Diskriminierungen {pl}discrimination | discriminations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格差別[かかくさべつ, kakakusabetsu] (n) price discrimination [Add to Longdo]
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank [Add to Longdo]
階級差別[かいきゅうさべつ, kaikyuusabetsu] (n) classism; class discrimination [Add to Longdo]
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background) [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P) [Add to Longdo]
鑑別所[かんべつしょ, kanbetsusho] (n) Discrimination Office [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼識[がんしき, ganshiki] (n) discrimination; insight [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岐视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] discrimination (against sb); also written 歧視|歧视 [Add to Longdo]
歧视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] discrimination (against sb) [Add to Longdo]
辨别力[biàn bié lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] discrimination; power of discrimination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discrimination \Dis*crim`i*na"tion\, n. [L. discriminatio the
   contrasting of opposite thoughts.]
   1. The act of discriminating, distinguishing, or noting and
    marking differences.
    [1913 Webster]
 
       To make an anxious discrimination between the
       miracle absolute and providential.  --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being discriminated, distinguished, or set
    apart. --Sir J. Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroads) The arbitrary imposition of unequal tariffs
    for substantially the same service.
    [1913 Webster]
 
       A difference in rates, not based upon any
       corresponding difference in cost, constitutes a case
       of discrimination.          --A. T.
                          Hadley.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of being discriminating; faculty of nicely
    distinguishing; acute discernment; as, to show great
    discrimination in the choice of means.
    [1913 Webster]
 
   5. That which discriminates; mark of distinction.
 
   Syn: Discernment; penetration; clearness; acuteness;
     judgment; distinction. See {Discernment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discrimination
   n 1: unfair treatment of a person or group on the basis of
      prejudice [syn: {discrimination}, {favoritism},
      {favouritism}]
   2: the cognitive process whereby two or more stimuli are
     distinguished [syn: {discrimination}, {secernment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top