ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chimera

CH IH0 M EH1 R AH0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chimera-, *chimera*
Possible hiragana form: ちめら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chimera[N] ความเพ้อฝัน, See also: ความฝันหรือความหวังที่ยากจะเป็นจริง, Syn. fancy, figment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera

English-Thai: Nontri Dictionary
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chimeraไคมีรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimeraไคมีรา, สิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อบางส่วนประกอบด้วยเซลล์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ต้นไม้ที่มีใบด่าง [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made it clear we continue to fight the Chimera invaders.ข้าต้องทำให้เสร็จ เราต้องสู่ต่อ... ไคมีร่ารุกรานเรา Wrath of the Titans (2012)
Chimera blood.เลือดไคมีร่า Welcome to Storybrooke (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]
ภวังค์[n.] (phawang) EN: daydream ; reverie ; chimera   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIMERA CH IH0 M EH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chimera (n) kˈaɪmˈɪəʳrə (k ai1 m i@1 r @)
chimeras (n) kˈaɪmˈɪəʳrəz (k ai1 m i@1 r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P) [Add to Longdo]
竜(P);龍(oK)[りゅう(P);たつ;りょう, ryuu (P); tatsu ; ryou] (n) (1) (See ドラゴン) dragon (esp. a Chinese dragon); (2) naga (semidivine human-cobra chimera in Indian mythology); (3) (りゅう, りょう only) promoted rook (shogi); (P) [Add to Longdo]
獏;貘[ばく, baku] (n) (1) (uk) tapir; (2) mo (mythological Chinese chimera similar to a tapir, said to devour bad dreams) [Add to Longdo]
鵺;鵼(oK)[ぬえ, nue] (n) (1) Japanese chimera; mythical creature with a monkey's head, tanuki's body, tiger's limbs, and a snake tail; (2) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma); (3) man of mystery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chimera \Chime"ra\, n.; pl. {Chimeras}. [L. chimaera a chimera
   (in sense 1), Gr. ? a she-goat, a chimera, fr. ? he-goat; cf.
   Icel. qymbr a yearling ewe.]
   1. (Myth.) A monster represented as vomiting flames, and as
    having the head of a lion, the body of a goat, and the
    tail of a dragon. "Dire chimeras and enchanted isles."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A vain, foolish, or incongruous fancy, or creature of the
    imagination; as, the chimera of an author. --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chimera
   n 1: (Greek mythology) fire-breathing female monster with a
      lion's head and a goat's body and a serpent's tail;
      daughter of Typhon [syn: {Chimera}, {Chimaera}]
   2: a grotesque product of the imagination [syn: {chimera},
     {chimaera}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top