ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -束-, *束*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[束, shù, ㄕㄨˋ] to bind, to control, to restrain; bale
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Lumber 木 bound by rope 口,  Rank: 998

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu, #6,967 [Add to Longdo]
[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]
[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters, #8,584 [Add to Longdo]
[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing, #22,314 [Add to Longdo]
手无策[shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄨˊ ㄘㄜˋ, / ] lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis, #24,693 [Add to Longdo]
[jié shù yǔ, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] concluding remarks, #28,854 [Add to Longdo]
[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ, ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent, #29,052 [Add to Longdo]
[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, ] beam, #30,278 [Add to Longdo]
无拘无[wú jū wú shù, ㄨˊ ㄐㄩ ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] unconstrained; unbuttoned; freely, #33,887 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花をねてある。)
たばねる[ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See ・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [Add to Longdo]
になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
になる[たばになる, tabaninaru] (exp,v5r) to form a group; to form a bunch [Add to Longdo]
[たばね, tabane] (n) bundle; control; management [Add to Longdo]
ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
ね積む[たばねつむ, tabanetsumu] (v5m) to shock (grain) [Add to Longdo]
[そくぐん, sokugun] (n) lattice group [Add to Longdo]
[たわし, tawashi] (n) scrubbing brush; scourer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約してくれるのなら外出してよろしい。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約を破ったのにまだ信じるのか。
I have an appointment with him for five-thirty.5時半に彼と会う約がある。
I have an appointment with him at six.6時にお会いする約ですが。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋谷で約してたんだ。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約していた。
We expect you to carry out what you have once promised.あなたが一度約した事は実行して頂きたい。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約を破っても私は責められない。
You promised not to be rude to me any more.あなたは私にもう無礼なことはしないと約した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's over.[CN] 都结 Sacrifice (2013)
Organise.[JA] 結して The Railway Man (2013)
Over![CN] 通话结 Extremely Loud & Incredibly Close (2011)
My word.[JA] 約する Massacres and Matinees (2014)
You're drunk. You don't know what you're doing - You're hurting me,[JA] 電話に触れぬと約しろ 酔って狂ってる Detour (1945)
Bloom.[JA] 花を... Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
-I see.[CN] -结 Scissorhands (2016)
It's over.[CN] 它结了。 Imogene (2012)
I promised.[JA] 約なの Carrie (2013)
End[CN] 结 Utomlennye solntsem 2 (2011)
Promise.[JA] ええ 約 The Fury in the Jury (2013)
The end.[CN] 结 Wings of Desire (1987)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top