Search result for

(58 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -束-, *束*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花をねてある。)
たばねる[ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[束, shù, ㄕㄨˋ] to bind, to control, to restrain; bale
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Lumber 木 bound by rope 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See ・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [Add to Longdo]
になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
になる[たばになる, tabaninaru] (exp,v5r) to form a group; to form a bunch [Add to Longdo]
[たばね, tabane] (n) bundle; control; management [Add to Longdo]
ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
ね積む[たばねつむ, tabanetsumu] (v5m) to shock (grain) [Add to Longdo]
[そくぐん, sokugun] (n) lattice group [Add to Longdo]
[たわし, tawashi] (n) scrubbing brush; scourer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu [Add to Longdo]
之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, / ] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority [Add to Longdo]
[shù dài, ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] band; belt; loincloth; cummerbund [Add to Longdo]
[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it [Add to Longdo]
手就擒[shù shǒu jiù qín, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, ] hands tied and waiting to be captured [Add to Longdo]
手就毙[shù shǒu jiù bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手待毙[shù shǒu dài bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手待死[shù shǒu dài sǐ, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄙˇ, ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手无策[shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄜˋ, / ] lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis [Add to Longdo]
[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約してくれるのなら外出してよろしい。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約を破ったのにまだ信じるのか。
I have an appointment with him for five-thirty.5時半に彼と会う約がある。
I have an appointment with him at six.6時にお会いする約ですが。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋谷で約してたんだ。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約していた。
We expect you to carry out what you have once promised.あなたが一度約した事は実行して頂きたい。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約を破っても私は責められない。
You promised not to be rude to me any more.あなたは私にもう無礼なことはしないと約した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
EMAIL FROM ELIANE I think it is important for us to keep our meeting, and restart this documentary from whenever possible.[JA] 〝送信者 エリアン 約はそのままで〞  ()
It's what I wanted, too.[CN] 结了吗? Emotions (2017)
Welcome to the promised land.[JA] 約の地だ Sexy Rollercoasters (2017)
I mean, I could probably move a few clients around, make some space.[JA] 顧客との約は動かせる Smell the Weakness (2017)
I had never thought about it.[CN] 这个刑罚因为我的死亡就结 Choices (2017)
Do you promise?[JA] (菜々果)約 Affection (2017)
Literally paid him not to fight, and promised him another fight if he didn't fight this fight.[JA] クイリンにカネを払って 試合を放棄させ 別の試合を手配すると 約した CounterPunch (2017)
He promised him, he had to fulfill the promise, or whatever it is. Bam! You're back to square one.[JA] ヘイモンは約を守って 彼を現役に戻したわけだ CounterPunch (2017)
Unlike other professional sports, boxing doesn't have a single controlling organization, which is exactly what Al Haymon is after with his Premier Boxing Champions league.[JA] ボクシング業界全体を ねる組織がない状況で ヘイモンが始めたプレミア・ ボクシング・チャンピオンズ CounterPunch (2017)
I'm looking forward to it.[CN] 你的游戏到此结 Confrontation (2017)
How convenient for you![CN] 要是死了 对他本人来说 一切不就结了吗? Reason (2017)
Also...[CN] 会议结了吧? The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top