Search result for

(55 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考-, *考*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
[こうりょ, kouryo] การพิจารณา,การไตร่ตรอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
える[かんがえる, kangaeru] Thai: คิด, ใช้สมองในการแก้ไขปัญหา English: to consider

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[考, kǎo, ㄎㄠˇ] to test, to investigate, to examine
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] old

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) thought; (n-suf) (2) report on one's investigation into ...; (3) deceased father [Add to Longdo]
[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) [Add to Longdo]
えつく;え付く[かんがえつく, kangaetsuku] (v5k,vt) to think of; to come up with [Add to Longdo]
えてみれば[かんがえてみれば, kangaetemireba] (exp) if you think about it; come to think of it [Add to Longdo]
えにふける;えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through [Add to Longdo]
えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person [Add to Longdo]
えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable [Add to Longdo]
える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1,vt) to consider; to think about; (P) [Add to Longdo]
えればえるほど[かんがえればかんがえるほど, kangaerebakangaeruhodo] (exp) the more I think about it [Add to Longdo]
えを伝える[かんがえをつたえる, kangaewotsutaeru] (exp,v1) to convey one's thoughts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to check; to verify; to test; to examine; to take an exam [Add to Longdo]
[kǎo shàng, ㄎㄠˇ ㄕㄤˋ, ] to pass a university entrance exam [Add to Longdo]
[kǎo zhòng, ㄎㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, ] to pass an exam [Add to Longdo]
[kǎo rù, ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ, ] to pass entrance exam; to enter college after a competitive exam [Add to Longdo]
[kǎo fēn, ㄎㄠˇ ㄈㄣ, ] grade; exam mark [Add to Longdo]
[kǎo qín, ㄎㄠˇ ㄑㄧㄣˊ, ] exam records; attendance roll [Add to Longdo]
勤簿[kǎo qín bù, ㄎㄠˇ ㄑㄧㄣˊ ㄅㄨˋ, 簿] exam attendance register [Add to Longdo]
[kǎo qū, ㄎㄠˇ ㄑㄩ, / ] the exam area; the district where an exam takes place [Add to Longdo]
[kǎo juàn, ㄎㄠˇ ㄐㄩㄢˋ, ] an exam paper [Add to Longdo]
[kǎo qǔ, ㄎㄠˇ ㄑㄩˇ, ] to pass an entrance exam [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何をえているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音でえ事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だとえればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
I said to myself, "That's a good idea."「それはいいえだ」と、私は心の中で思った。
Oh, "that's a good idea," she said.「それはいいえね」と彼女は言った。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今えていたの」小さい白いウサギがいいました。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を察することから始めよう。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室に旨く行き着くことができる」と彼はえた。
"I'm just thinking about my wish," replied the little black rabbit.「僕は、僕の願い事についてえていたのだ」小さい黒いウサギがいいました。 [M]
We will have to consider each application on a case-by-case basis.1つ1つの出願を1件ずつ慮しなければならないだろう。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の午後を空けてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とお会いしたいとえています。
I had been thinking about our new project for two weeks. But I couldn't come up with a good idea.2週間新しいプロジェクトについてえていましたが、よいえが浮かびませんでした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?[JA] (佑希) 真犯人が家の中にいるとは えませんでしたか? Confrontation (2017)
Couldn't you consider the feelings of the people you killed?[JA] 殺された側の気持ち えらんなかった? Reason (2017)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 結局 最終的なところで 自分のことを嫌いな人間は 存在しないんじゃないかと えているんです Reason (2017)
Calder.[CN] 尔德 I've Been Waiting for You (2013)
I would not like to be in her shoes.[CN] 我不想站在她的角度来虑事情 Seduction (1929)
I have some ideas.[JA] 少しえていることがあるので Confrontation (2017)
He said he ain't gonna give me a contract for the new stock season... till I've been in the show for two weeks and he can see how I get by.[CN] 他說在新的季度裡他不想跟我合作了 除非我在這兩周的表演裡通過 Applause (1929)
All night long she bent over the coat, never giving thought to the germs she had inhaled."[CN] 她整晚蜷曲在大衣下面,没有 虑到她呼吸的病菌和恶臭 The Phantom Carriage (1921)
I didn't want to think so.[JA] えたくなかった Confrontation (2017)
I was thinking the same thing.[JA] (森口)僕も同じこと えてたよ Reason (2017)
Do you think you're responsible?[JA] ご自身の責任 どうおえですか? Reason (2017)
Wait a second. Give me time to think.[CN] -等等,給我點時間 Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
え方[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
[こうさつ, kousatsu] Betrachtung, Ueberlegung [Add to Longdo]
[こうりょ, kouryo] Ueberlegung, Erwaegung [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] Entwurf, Idee, Erfindung [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] (historische) Erforschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top