ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考-, *考*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[考, kǎo, ㄎㄠˇ] to test, to investigate, to examine
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 495

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to check; to verify; to test; to examine; to take an exam, #1,245 [Add to Longdo]
[kǎo lǜ, ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, / ] to think over; to consider; consideration, #678 [Add to Longdo]
[kǎo shì, ㄎㄠˇ ㄕˋ, / ] exam, #1,098 [Add to Longdo]
[kǎo shēng, ㄎㄠˇ ㄕㄥ, ] exam candidate; student whose name has been put forward for an exam, #2,207 [Add to Longdo]
[sī kǎo, ㄙ ㄎㄠˇ, ] to reflect on; to ponder over, #2,390 [Add to Longdo]
[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, ] to inspect; on-the-spot investigation, #2,658 [Add to Longdo]
[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, / ] consultation; reference; to consult; to refer, #2,844 [Add to Longdo]
[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ, ] college entrance exam, #2,852 [Add to Longdo]
[kǎo hé, ㄎㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] to examine; to check up on; to assess; to review; appraisal; review; evaluation, #3,225 [Add to Longdo]
[kǎo yàn, ㄎㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] (put to the) test, #4,116 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
[こうりょ, kouryo] การพิจารณา,การไตร่ตรอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
える[かんがえる, kangaeru] Thai: คิด, ใช้สมองในการแก้ไขปัญหา English: to consider

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) thought; (n-suf) (2) report on one's investigation into ...; (3) deceased father [Add to Longdo]
[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) [Add to Longdo]
えつく;え付く[かんがえつく, kangaetsuku] (v5k,vt) to think of; to come up with [Add to Longdo]
えてみれば[かんがえてみれば, kangaetemireba] (exp) if you think about it; come to think of it [Add to Longdo]
えにふける;えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through [Add to Longdo]
えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person [Add to Longdo]
えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable [Add to Longdo]
える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1,vt) to consider; to think about; (P) [Add to Longdo]
えればえるほど[かんがえればかんがえるほど, kangaerebakangaeruhodo] (exp) the more I think about it [Add to Longdo]
えを伝える[かんがえをつたえる, kangaewotsutaeru] (exp,v1) to convey one's thoughts [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何をえているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音でえ事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だとえればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
I said to myself, "That's a good idea."「それはいいえだ」と、私は心の中で思った。
Oh, "that's a good idea," she said.「それはいいえね」と彼女は言った。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今えていたの」小さい白いウサギがいいました。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を察することから始めよう。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室に旨く行き着くことができる」と彼はえた。
"I'm just thinking about my wish," replied the little black rabbit.「僕は、僕の願い事についてえていたのだ」小さい黒いウサギがいいました。 [M]
We will have to consider each application on a case-by-case basis.1つ1つの出願を1件ずつ慮しなければならないだろう。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の午後を空けてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とお会いしたいとえています。
I had been thinking about our new project for two weeks. But I couldn't come up with a good idea.2週間新しいプロジェクトについてえていましたが、よいえが浮かびませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Buying.[CN] 虑买下来 Long Way Home (2012)
Now I have just the name for you.[JA] 名前はもうえてある Pinocchio (1940)
I was thinking of my wife.[JA] 妻のことをえていた And Then There Were None (1945)
I'm thinking.[JA] え中 Pretty Red Balloon (2011)
All night long she bent over the coat, never giving thought to the germs she had inhaled."[CN] 她整晚蜷曲在大衣下面,没有 虑到她呼吸的病菌和恶臭 The Phantom Carriage (1921)
If Eunchae goes on this date then I'll immediately go into Seoul University.[CN] 我马上会取首尔第一学府 需要帮忙吗 Episode #1.5 (2004)
- That's what I think, sir.[JA] - 同じことをえていた And Then There Were None (1945)
Think.[JA] えてくれ Paint It Black (2014)
You know, just the other day I was talking to myself about you.[JA] ちょうどこの間、バンビの事をえていたよ Bambi (1942)
Think.[JA] えて VS. (2009)
Scottie.[CN] 史 Vertigo (1958)
McCoy![CN] 麦伊! McCoy! Episode #1.1 (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
え方[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
[こうさつ, kousatsu] Betrachtung, Ueberlegung [Add to Longdo]
[こうりょ, kouryo] Ueberlegung, Erwaegung [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] Entwurf, Idee, Erfindung [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] (historische) Erforschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top