Search result for

threat

(95 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -threat-, *threat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
threat[N] การคุกคาม, See also: การขู่เข็ญ, Syn. menace, peril, intimidation
threaten[VT] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten[VI] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten with[PHRV] ขู่ด้วย, See also: ทำให้กลัวด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
threat(เธรท) n. การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย,ลางเตือนภัย,อาการน่ากลัว. vt.,vi.,คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatful adj. threatfully adv., Syn. danger,menace
threaten(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatener n. threateningly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
threatขู่, การข่มขู่, การขู่เข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Threat (Psychology)การข่มขวัญ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
threatenข่มขู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, I'm gonna be who I am, and if you can support that and not be threatened and competitive, then great.ตั้งแต่นี้ไป ฉัน.. จะเป็นตัวของฉันเอง และถ้าเธอจะเห็นดีเห็นงาม The Serena Also Rises (2008)
You're the bigger threat to Bart's business.เธอก็เป็นลางร้ายที่ใหญ่กว่าต่อธุรกิจของบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Are you threatening me?ขุ่ผมหรือ? Odyssey (2008)
They are reasonable people when not confronted by violence and threats of arrest.ถ้าไม่ใช้กำลัง หรือ ข่มขู่แล้วล่ะก็ พวกเขาก็มีเหุตผล Dead Space: Downfall (2008)
I'm frightened because she's a threat?ฉันตกใจเพราะเธอมีอาการข่มขู่ Birthmarks (2008)
Her very presence is a threat.เธอทำเหมือนถูกผีหลอก Birthmarks (2008)
You're feeling threatened because she's going on to high school and leaving you behind to repeat the eighth grade.นายรู้สึกถูกข่มขู่ เพราะว่าเธอกำลังจะไป โรงเรียนมัธยม และทิ้งนายไว้ข้างหลัง ให้ซ้ำชั้นระดับแปด Joy (2008)
Your patient called his lawyer, threatened to sue us.คนไข้ของคุณ เรียกทนายความของเขา ขู่จะฟ้องเรา The Itch (2008)
Was the threat of violence.รักษาเรื่องใช้ความรุนแรง Last Resort (2008)
Threatening to shoot the guy who's diagnosing youรักษาโดยการยิงคน ที่วินิจฉัยโรคคุณ Last Resort (2008)
There's no need to be making threats, brother. Me and my boys...ไม่จำเป็นต้องมาขู่กันหรอก พี่ชาย ฉันและลูกน้อง Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
threatAir pollution will be a threat to our survival.
threatAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
threatA promise given under a threat is worthless.
threatBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
threatCivilization is now threatened by nuclear war.
threatDid the world really act as fast as possible to meet the threat to the environment?
threatDisease is a threat to human beings.
threatE-eh? I somehow seem to feel a very threatening aura...
threatEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
threatHe argued that nuclear weapons were a threat to peace.
threatHe is threatened by a certain gangster.
threatHe sensed that threat early in his career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนิโทษ[V] bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
คาดโทษ[V] bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
ขู่ขวัญ[V] threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
คำขู่[N] threat, See also: menace, Example: ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการยื่นคำขาดหรือคำขู่ของทหาร
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
การข่มขู่[N] threat, See also: intimidation, Example: การข่มขู่เฆี่ยนตีก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพจิตของเด็ก
การขู่[N] threat, See also: intimidation, Example: การขู่ของเขาเหมือนกับการเขียนเสือให้วัวกลัว
เสียงขู่[N] threat, See also: hiss, threatening sound/voice/tone, Example: งูมักจะส่งเสียงขู่ เมื่อมีคนเข้าไปใกล้
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter   FR: lettre de menace [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; duress   FR: menace [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การขู่[n.] (kān khū) EN: threat   FR: menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
THREAT    TH R EH1 T
THREATS    TH R EH1 T S
THREATT    TH R IY1 T
THREATEN    TH R EH1 T AH0 N
THREATENS    TH R EH1 T AH0 N Z
THREATENED    TH R EH1 T AH0 N D
THREATENING    TH R EH1 T AH0 N IH0 NG
THREATENING    TH R EH1 T N IH0 NG
THREATENINGLY    TH R EH1 T N IH0 NG L IY0
THREATENINGLY    TH R EH1 T AH0 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
threat    (n) (th r e1 t)
threats    (n) (th r e1 t s)
threaten    (v) (th r e1 t n)
threatens    (v) (th r e1 t n z)
threatened    (v) (th r e1 t n d)
threatening    (v) (th r e1 t n i ng)
threateningly    (a) (th r e1 t n i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign [Add to Longdo]
Bedrohung {f}; Drohung {f} | Bedrohungen {pl}; Drohungen {pl}threat | threats [Add to Longdo]
Rücktrittsdrohung {f}threat to resign [Add to Longdo]
Strafandrohung {f}threat of punishment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing [Add to Longdo]
威喝[いかつ, ikatsu] (n,vs) threatening [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
一旦緩急[いったんかんきゅう, ittankankyuu] (exp) (when) danger threatens; should an emergency occur [Add to Longdo]
雨気[あまけ;うき, amake ; uki] (n) signs of rain; threatening to rain [Add to Longdo]
雨空[あまぞら, amazora] (n) threatening sky [Add to Longdo]
雨催い[あまもよい;あめもよい, amamoyoi ; amemoyoi] (n) threat of rain [Add to Longdo]
雨模様[あまもよう;あめもよう, amamoyou ; amemoyou] (n) signs of rain; threat of rain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扬言[yáng yán, ㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] threaten, #18,698 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
脅威[きょうい, kyoui] threat [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threat \Threat\ (thr[e^]t), n. [AS. [thorn]re['a]t, akin to
   [=a][thorn]re['o]tan to vex, G. verdriessen, OHG. irdriozan,
   Icel. [thorn]rj[=o]ta to fail, want, lack, Goth.
   us[thorn]riutan to vex, to trouble, Russ. trudite to impose a
   task, irritate, vex, L. trudere to push. Cf. {Abstruse},
   {Intrude}, {Obstrude}, {Protrude}.]
   The expression of an intention to inflict evil or injury on
   another; the declaration of an evil, loss, or pain to come;
   menace; threatening; denunciation.
   [1913 Webster]
 
      There is no terror, Cassius, in your threats. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threat \Threat\, v. t. & i. [OE. [thorn]reten, AS.
   [thorn]re['a]tian. See {Threat}, n.]
   To threaten. [Obs. or Poetic] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Of all his threating reck not a mite.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Our dreaded admiral from far they threat. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 threat
   n 1: something that is a source of danger; "earthquakes are a
      constant threat in Japan" [syn: {menace}, {threat}]
   2: a warning that something unpleasant is imminent; "they were
     under threat of arrest"
   3: declaration of an intention or a determination to inflict
     harm on another; "his threat to kill me was quite explicit"
   4: a person who inspires fear or dread; "he was the terror of
     the neighborhood" [syn: {terror}, {scourge}, {threat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top