ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disaffection

D IH2 S AH0 F EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disaffection-, *disaffection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disaffection(n) ทำให้เอาอกเอาใจออกห่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ, ความไม่ซื่อสัตย์, ความบาดหมาง, ความเหินห่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร, ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่พอใจ, ความเหินห่าง, ความบาดหมาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disaffectionBecause of disaffection with her good-for-nothing husband.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISAFFECTION D IH2 S AH0 F EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disaffection (n) dˌɪsəfˈɛkʃən (d i2 s @ f e1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] (n, vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) #18,295 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disaffection \Dis`af*fec"tion\, n.
   1. State of being disaffected; alienation or want of
    affection or good will, esp. toward those in authority;
    unfriendliness; dislike.
    [1913 Webster]
 
       In the making laws, princes must have regard to . .
       . the affections and disaffections of the people.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Disorder; bad constitution. [R.] --Wiseman.
 
   Syn: Dislike; disgust; discontent; unfriendliness;
     alienation; disloyalty; hostility.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disaffection
   n 1: the feeling of being alienated from other people [syn:
      {alienation}, {disaffection}, {estrangement}]
   2: disloyalty to the government or to established authority;
     "the widespread disaffection of the troops"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top