Search result for

blend

(112 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blend-, *blend*, blen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend[VT] ผสม, See also: ผสมให้เข้ากัน, รวมกัน, Syn. mix
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
blend[N] ส่วนผสม
blend[N] คำประสม
blender[N] ผู้ผสมหรือเครื่องปั่น
blend in[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
blend with[PHRV] กลมกลืนกับ, See also: เข้ากันได้ดีกับ, Syn. assort with, blend together, go together
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blendeเบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blending colourสีกลืนกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blending taperปลายสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendedรวมกัน [การแพทย์]
Blenderized Feeding Formulaอาหารสูตรผสม [การแพทย์]
Blenderized Formulaสูตรอาหารปั่นผสม [การแพทย์]
Blendersเครื่องปั่น,เครื่องบด,เครื่องปั่นอาหาร [การแพทย์]
Blenders, High Shear-Rateเครื่องปั่นความเร็วสูง [การแพทย์]
Blenders, Waringเครื่องปั่น,ครกไฟฟ้า [การแพทย์]
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Blendingการผสม [การแพทย์]
Blending of Immiscible Liquidsการช่วยการละลายของของเหลว2ชนิดที่ไม่เข้ากันโด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm sorry, but I'm afraid all the henchmen blend into one, even to me.แล้วก็ เอ่อ โทษนะ หน้าตาเธอเหมือนเอา หน้าพวกวายร้่ายมารวมๆ กันไว้เลยน่ะ Inkheart (2008)
You know, my whole life, that's all I've ever wanted to do... is just blend.คุณก็รู้ ว่านี้คือชีวิตของผม ทั้งหมดที่ผมอยากทำ... ก็แค่มิ๊กเครื่องดื่ม The House Bunny (2008)
I like his green shirts. Is that like a poly blend kind of thing?กูชอบเสื้อมันว่ะ สวยดี Made of Honor (2008)
It's blended.นั่นส่วนผสมสำคัญเลย The Ruins (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
This is just called blending in like a ninja.นี่เค้าเรียกว่า พรางตัวเหมือนนินจา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Undercover, yo, you gotta blend in with your surrounding.การแฝงการ ต้องให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's got a built-in blender, four electric fans, and a thermal sewage disposal.เขามีเครื่องผสมอาหาร และพัดลม 4 ตัว เครื่องกำจัดขยะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, I do it to blend in, you know zombies don't mess with other zombies.โอ้ เพื่อเบนความสนใจ แบบว่าซอมบี้จะไม่ยุ่งกับซอมบี้ Zombieland (2009)
And in order for that to happen, she has to blend in as a normal American teenager.และเพื่อให้สิ่งนั้นเหมือนจริง ต้องให้เธอ เป็นวัยรุ่นอเมริกันปกติ Princess Protection Program (2009)
You're supposed to blend in.เธอควรทำมัน Princess Protection Program (2009)
- You're supposed to be blending in.- เธอควรทำตัวให้เหมือนเด็กธรรมดา. Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
blendBlend milk and eggs together.
blendBlend the blue paint with the yellow paint.
blendBlend the red paint with the blue paint.
blendFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
blendHis black coat blended into the darkness.
blendI like this blend of coffee.
blendI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
blendIt's difficult for returnees to blend in to that class.
blendOil and water don't blend.
blendOil and water won't blend with each other.
blendThe building doesn't blend in with its surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคน[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
ยำ[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)
ประสมประสาน[V] blend, See also: mix, mingle, combine, merge, Syn. ผสมผสาน, ประสาน, Example: ศิลปกรรมของไทยและชวาสามารถประสมประสานกันได้เป็นอย่างดี
ของผสม[N] blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว
คละเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปะปน, ผสม, Example: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว
คลุก[V] mix, See also: blend, stir, Syn. ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า, Example: ชาวใต้นิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า ข้าวยำ มีรสเค็มนำและมีผักสด, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
คลุกเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ผสม, คลุก, เคล้า, Example: แม่นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปอัดลงในพิมพ์, Thai definition: เคล้าให้เข้ากัน, ขยำให้ระคนเข้ากัน
เจือปน[V] mix, See also: blend, mingle, add, Syn. ปน, แทรก, ระคน, Example: ความสุขของเธอเจือปนไปด้วยความทุกข์, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend   FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEND    B L EH1 N D
BLENDA    B L EH1 N D AH0
BLENDS    B L EH1 N D Z
BLENDAX    B L EH1 N D AE2 K S
BLENDED    B L EH1 N D AH0 D
BLENDER    B L EH1 N D ER0
BLENDERS    B L EH1 N D ER0 Z
BLENDING    B L EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blend    (v) (b l e1 n d)
blends    (v) (b l e1 n d z)
blended    (v) (b l e1 n d i d)
blending    (v) (b l e1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blende {f} (Erz)blende [Add to Longdo]
Blendbogen {m}blind arch [Add to Longdo]
Blende {f}cover; panel; screen [Add to Longdo]
Blende {f} [photo.]diaphragm [Add to Longdo]
Blende {f}; Schirm {m}; Vorhang {m}blind [Add to Longdo]
Blender {m} | Blender {pl}dazzler | dazzlers [Add to Longdo]
Blender {m}; Blenderin {f}phoney [Add to Longdo]
Blendenbereich {m} [photo.]aperture speed range [Add to Longdo]
Blendfreiheit {f}nonglaring [Add to Longdo]
Blendschutz...antidazzle [Add to Longdo]
Blendung {f}glare [Add to Longdo]
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling [Add to Longdo]
Blendwirkung {f}dazzling effect [Add to Longdo]
Verschnitt {m}; Mischung {f} (aus)blend (of) [Add to Longdo]
blenden; glänzento blare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴジラ[, gojira] (n) (blend of ゴリラ and クジラ) Godzilla; (P) [Add to Longdo]
チョンカス[, chonkasu] (n) (vulg) (sl) (obsc) (blend of チョン and チンカス) gook (pejorative term for Koreans) [Add to Longdo]
ピッチブレンド[, picchiburendo] (n) pitchblende [Add to Longdo]
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
ブレンダー[, burenda-] (n) blender [Add to Longdo]
ブレンド[, burendo] (n,vs) blend; (P) [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending [Add to Longdo]
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer, #80,629 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\, v. i.
   To mingle; to mix; to unite intimately; to pass or shade
   insensibly into each other, as colors.
   [1913 Webster]
 
      There is a tone of solemn and sacred feeling that
      blends with our conviviality.      --Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\, n.
   A thorough mixture of one thing with another, as color, tint,
   etc., into another, so that it cannot be known where one ends
   or the other begins.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\, v. t. [AS. blendan, from blind blind. See
   {Blind}, a.]
   To make blind, literally or figuratively; to dazzle; to
   deceive. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\ (bl[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Blended} or
   {Blent} (bl[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Blending}.] [OE.
   blenden, blanden, AS. blandan to blend, mix; akin to Goth.
   blandan to mix, Icel. blanda, Sw. blanda, Dan. blande, OHG.
   blantan to mis; to unknown origin.]
   1. To mix or mingle together; esp. to mingle, combine, or
    associate so that the separate things mixed, or the line
    of demarcation, can not be distinguished. Hence: To
    confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       Blending the grand, the beautiful, the gay.
                          --Percival.
    [1913 Webster]
 
   2. To pollute by mixture or association; to spoil or corrupt;
    to blot; to stain. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commingle; combine; fuse; merge; amalgamate;
     harmonize.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blend
   n 1: an occurrence of thorough mixing
   2: a new word formed by joining two others and combining their
     meanings; "`smog' is a blend of `smoke' and `fog'"; "`motel'
     is a portmanteau word made by combining `motor' and `hotel'";
     "`brunch' is a well-known portmanteau" [syn: {blend},
     {portmanteau word}, {portmanteau}]
   3: the act of blending components together thoroughly [syn:
     {blend}, {blending}]
   v 1: combine into one; "blend the nuts and raisins together";
      "he blends in with the crowd"; "We don't intermingle much"
      [syn: {blend}, {intermix}, {immingle}, {intermingle}]
   2: blend or harmonize; "This flavor will blend with those in
     your dish"; "This sofa won't go with the chairs" [syn:
     {blend}, {go}, {blend in}]
   3: mix together different elements; "The colors blend well"
     [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
     {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top