ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reflection

R AH0 F L EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reflection-, *reflection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reflection(n) การสะท้อน, See also: ผลสะท้อน, Syn. echo, mirror
reflection(n) ภาพสะท้อน, Syn. image, silhouette
reflection(n) การไตร่ตรอง, Syn. consideration, musing, thinking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion, thought
angle of reflectionมุมสะท้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reflection๑. การสะท้อน๒. การกลับทิศทาง๓. ภาพสะท้อน [มีความหมายเหมือนกับ reflex ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflectionการสะท้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
reflectionการไตร่ตรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflectionการสะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reflectionการสะท้อน เขียนทับศัพท์เป็น รีเฟลกชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
reflectionการสะท้อน, การเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นกลับมาสู่ตัวกลางเดิมเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงแนวเขตระหว่างตัวกลาง 2 ตัวกลาง เช่น แสง เมื่อส่องตกกระทบผิวของกระจกแสงจะสะท้อนที่ผิวกระจกกลับสู่อากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reflection (Optics)การสะท้อนแสง [TU Subject Heading]
Reflection nephoscopeเนโฟสโคปเครื่องตรวจ เมฆแบบภาพสะท้อน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's no reflection on Tom, just how I want it.That's no reflection on Tom, just how I want it. The Godfather (1972)
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dad uses this place more for work and... reflection than anything else.พ่อใช้สถานที่แห่งนี้มากขึ้นสำหรับการทำงานและการสะท้อน ... The Birdcage (1996)
The reflection has changed a bit.แต่ภาพในกระจกเปลี่ยนไปมาก Titanic (1997)
Is it narcissism that compels them to seek their reflection in the regimented structures of fascist regimes?เป็นเพราะความลุ่มหลงตัวเองหรือเปล่า บรรษัทพวกนี้จึงชอบหา ภาพสะท้อนของตัวเองในโครงสร้างกดขี่ของระบอบฟาสซิสต์? The Corporation (2003)
Reflection must have confused him, huh?แสงสะท้อนทำให้ มันงง Pilot (2004)
Is a sad reflection of his tormented state of mind...เป็นภาพสะท้อนที่แสนจะทรมานจิตใจเขา The Constant Gardener (2005)
See, when I first came into this room with the police, I took a number of photos and I happened to catch a reflection of myself in this mirror here.เมื่อผมเขามาในห้องนี้ครั้งแรก/Nกับตำรวจ, ผมเอาหมายเลขของรูป และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงาของผมเอง/Nในกระจกบานนี้ The Omen (2006)
Well,I was hoping that you could use these last few wee for reflection and personal growth.และชั้นหวังว่าแกจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นี้ เพื่อไตร่ตรอง และเติบโตขี้น The Game (2007)
And each reflection makes me like myself a little moreและภาพสะท้อนทุกครั้งก็ทำให้ัชั้นรู้สึก เหมือนตัวเองทุกทีๆ My Blueberry Nights (2007)
When the poet looks into the river he sees the reflection of the sky in it.เมื่อผู้ประพันธ์มองลงไปที่แม่น้ำ เขามองเห็นภาพสะท้อนของท้องฟ้า Like Stars on Earth (2007)
Using different objects, like a stone, he demolishes these reflections and then realises it's a river.ใช้วัตถุต่างๆ เช่นก้อนหิน เพื่อทำลายภาพสะท้อนนั้น จึงรู้ว่ามันเป็นแม่น้ำนี่เอง Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reflectionAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
reflectionA little reflection will make you realize you are wrong.
reflectionA little reflection will show you that you are wrong.
reflectionA week's reflection led to a new plan.
reflectionHe cast reflections on me.
reflectionHis bad behavior is a reflection on his common sense.
reflectionReflections could be seen in the puddles.
reflectionShe is a reflection of her mother.
reflectionThe news will be a reflection on his truthfulness.
reflection"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
reflectionWe could see the reflection of the mountains in the lake.
reflectionWhat is shown on television is, as it were, a reflection of what society is like.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพสะท้อน(n) reflection, Example: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ และการเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติของคนถิ่นนั้น
เงา(n) shadow, See also: reflection, image, Ant. สว่าง, กลางแจ้ง, Example: เมื่อรับสัญญาณสีมาจะแสดงออกเป็นเงาต่างระดับกันได้ถึง 64 ระดับ, Count Unit: เงา, Thai Definition: ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น
มุมกลับ(n) another point of view, See also: reflection, aspect, idea, thought, notion, Syn. แง่คิด, ทัศนะ, ความคิดเห็น, Example: ปัญหาเรื่องของการว่างงานยังเป็นเรื่องที่ถูกสะท้อนมุมกลับว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหา, Thai Definition: แง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง
ผลสะท้อน(n) reflection, See also: repercussions, reaction, response, Example: พวกเราจะต้องคิดถึงผลสะท้อนที่จะตามมาหลังจากที่เราเผยแพร่งานออกไป, Thai Definition: ผลหรือสิ่งที่ย้อนกลับมาจากการกระทำ
อาโลกนะ(n) consideration, See also: reflection, contemplation, Thai Definition: การตรึกตรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนา[jintanā] (n) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนาการ[jintanākān] (n) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection  FR: imagination [f]
การสะท้อน[kān sathøn] (n) EN: reflection  FR: réflexion [f]
การสะท้อนของคลื่น[kān sathøn khøng khleūn] (n, exp) EN: reflection of waves  FR: réflexion des ondes [f]
กฎการสะท้อนของแสง[kot kān sathøn khøng saēng] (n, exp) EN: Law of Reflection
กฎการสะท้อนแสง[kot kān sathøn khøng saēng] (n, exp) EN: Law of Reflection
มุมสะท้อน[mum sathøn] (n, exp) EN: angle of reflection  FR: angle de réflexion [m]
เงา[ngao] (n) EN: shade ; shadow ; image ; reflection  FR: ombre [f] ; reflet [m] ; silhouette [f]
สิ่งที่คิด[sing thī khit] (n, exp) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection
หยุดคิด[yut khit] (v, exp) EN: think about sth ; take time to think ; pause for reflection ; put sth out of one's mind  FR: se donner le temps de la réflexion

CMU English Pronouncing Dictionary
REFLECTION R AH0 F L EH1 K SH AH0 N
REFLECTION R IH0 F L EH1 K SH AH0 N
REFLECTIONS R IH0 F L EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reflection (n) rˈɪflˈɛkʃən (r i1 f l e1 k sh @ n)
reflections (n) rˈɪflˈɛkʃənz (r i1 f l e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反照[fǎn zhào, ㄈㄢˇ ㄓㄠˋ, ] reflection, #89,844 [Add to Longdo]
反射星云[fǎn shè xīng yún, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] reflection nebula [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlegung {f} | bei nüchterner Überlegungreflection | on reflection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
リフレクション[rifurekushon] (n) reflection [Add to Longdo]
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection [Add to Longdo]
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
映り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare [Add to Longdo]
映像[えいぞう, eizou] (n,adj-no) reflection; image; picture (e.g. on a television); shot; clip; (P) [Add to Longdo]
回想[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) reflection; reminiscence; (P) [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] (n) {comp} diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射[きょうめんはんしゃ, kyoumenhansha] specular reflection [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] reflection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reflection \Re*flec"tion\ (r?*fl?k"sh?n), n. [L. reflexio: cf.
   F. r['e]flexion. See {Riflect}.] [Written also {reflexion}.]
   1. The act of reflecting, or turning or sending back, or the
    state of being reflected. Specifically:
    (a) The return of rays, beams, sound, or the like, from a
      surface. See {Angle of reflection}, below.
      [1913 Webster]
 
         The eye sees not itself,
         But by reflection, by some other things. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) The reverting of the mind to that which has already
      occupied it; continued consideration; meditation;
      contemplation; hence, also, that operation or power of
      the mind by which it is conscious of its own acts or
      states; the capacity for judging rationally,
      especially in view of a moral rule or standard.
      [1913 Webster]
 
         By reflection, . . . I would be understood to
         mean, that notice which the mind takes of its
         own operations, and the manner of them, by
         reason whereof there come to be ideas of these
         operations in the understanding. --Locke.
      [1913 Webster]
 
         This delight grows and improves under thought
         and reflection.          --South.
      [1913 Webster]
 
   2. Shining; brightness, as of the sun. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is produced by reflection. Specifically:
    (a) An image given back from a reflecting surface; a
      reflected counterpart.
      [1913 Webster]
 
         As the sun water we can bear,
         Yet not the sun, but his reflection, there.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (b) A part reflected, or turned back, at an angle; as, the
      reflection of a membrane.
    (c) Result of meditation; thought or opinion after
      attentive consideration or contemplation; especially,
      thoughts suggested by truth.
      [1913 Webster]
 
         Job's reflections on his once flourishing estate
         did at the same time afflict and encourage him.
                          --Atterbury.
      [1913 Webster]
 
   4. Censure; reproach cast.
    [1913 Webster]
 
       He died; and oh! may no reflection shed
       Its poisonous venom on the royal dead. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) The transference of an excitement from one
    nerve fiber to another by means of the nerve cells, as in
    reflex action. See {Reflex action}, under {Reflex}.
    [1913 Webster]
 
   {Angle of reflection}, the angle which anything, as a ray of
    light, on leaving a reflecting surface, makes with the
    perpendicular to the surface.
 
   {Angle of total reflection}. (Opt.) Same as {Critical angle},
    under {Critical}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Meditation; contemplation; rumination; cogitation;
     consideration; musing; thinking.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\ ([a^][ng]"g'l), n. [F. angle, L. angulus angle,
   corner; akin to uncus hook, Gr. 'agky`los bent, crooked,
   angular, 'a`gkos a bend or hollow, AS. angel hook, fish-hook,
   G. angel, and F. anchor.]
   1. The inclosed space near the point where two lines meet; a
    corner; a nook.
    [1913 Webster]
 
       Into the utmost angle of the world.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To search the tenderest angles of the heart.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) The figure made by. two lines which meet.
    (b) The difference of direction of two lines. In the lines
      meet, the point of meeting is the vertex of the angle.
      [1913 Webster]
 
   3. A projecting or sharp corner; an angular fragment.
    [1913 Webster]
 
       Though but an angle reached him of the stone.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A name given to four of the twelve astrological
    "houses." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. angel.] A fishhook; tackle for catching fish,
    consisting of a line, hook, and bait, with or without a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       Give me mine angle: we 'll to the river there.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fisher next his trembling angle bears. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle}, one less than a right angle, or less than
    90[deg].
 
   {Adjacent} or {Contiguous angles}, such as have one leg
    common to both angles.
 
   {Alternate angles}. See {Alternate}.
 
   {Angle bar}.
    (a) (Carp.) An upright bar at the angle where two faces of
      a polygonal or bay window meet. --Knight.
    (b) (Mach.) Same as {Angle iron}.
 
   {Angle bead} (Arch.), a bead worked on or fixed to the angle
    of any architectural work, esp. for protecting an angle of
    a wall.
 
   {Angle brace}, {Angle tie} (Carp.), a brace across an
    interior angle of a wooden frame, forming the hypothenuse
    and securing the two side pieces together. --Knight.
 
   {Angle iron} (Mach.), a rolled bar or plate of iron having
    one or more angles, used for forming the corners, or
    connecting or sustaining the sides of an iron structure to
    which it is riveted.
 
   {Angle leaf} (Arch.), a detail in the form of a leaf, more or
    less conventionalized, used to decorate and sometimes to
    strengthen an angle.
 
   {Angle meter}, an instrument for measuring angles, esp. for
    ascertaining the dip of strata.
 
   {Angle shaft} (Arch.), an enriched angle bead, often having a
    capital or base, or both.
 
   {Curvilineal angle}, one formed by two curved lines.
 
   {External angles}, angles formed by the sides of any
    right-lined figure, when the sides are produced or
    lengthened.
 
   {Facial angle}. See under {Facial}.
 
   {Internal angles}, those which are within any right-lined
    figure.
 
   {Mixtilineal angle}, one formed by a right line with a curved
    line.
 
   {Oblique angle}, one acute or obtuse, in opposition to a
    right angle.
 
   {Obtuse angle}, one greater than a right angle, or more than
    90[deg].
 
   {Optic angle}. See under {Optic}.
 
   {Rectilineal} or {Right-lined angle}, one formed by two right
    lines.
 
   {Right angle}, one formed by a right line falling on another
    perpendicularly, or an angle of 90[deg] (measured by a
    quarter circle).
 
   {Solid angle}, the figure formed by the meeting of three or
    more plane angles at one point.
 
   {Spherical angle}, one made by the meeting of two arcs of
    great circles, which mutually cut one another on the
    surface of a globe or sphere.
 
   {Visual angle}, the angle formed by two rays of light, or two
    straight lines drawn from the extreme points of an object
    to the center of the eye.
 
   {For Angles of commutation}, {draught}, {incidence},
   {reflection}, {refraction}, {position}, {repose}, {fraction},
    see {Commutation}, {Draught}, {Incidence}, {Reflection},
    {Refraction}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reflection
   n 1: a calm, lengthy, intent consideration [syn:
      {contemplation}, {reflection}, {reflexion}, {rumination},
      {musing}, {thoughtfulness}]
   2: the phenomenon of a propagating wave (light or sound) being
     thrown back from a surface [syn: {reflection}, {reflexion}]
   3: expression without words; "tears are an expression of grief";
     "the pulse is a reflection of the heart's condition" [syn:
     {expression}, {manifestation}, {reflection}, {reflexion}]
   4: a likeness in which left and right are reversed [syn: {mirror
     image}, {reflection}, {reflexion}]
   5: the image of something as reflected by a mirror (or other
     reflective material); "he studied his reflection in the
     mirror" [syn: {reflection}, {reflexion}]
   6: (mathematics) a transformation in which the direction of one
     axis is reversed
   7: a remark expressing careful consideration [syn:
     {observation}, {reflection}, {reflexion}]
   8: the ability to reflect beams or rays [syn: {reflection},
     {reflexion}, {reflectivity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top