Search result for

(67 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防-, *防*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
滑垫แผ่นกันลื่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
錆油[ぼうせいゆ, bouseiyu] (n) น้ำมันกันสนิม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぼうせい, bousei] (n) กันสนิม
[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
[ぼうぐ, bougu] (n ) ชุดเกราะ, เครื่องป้องกัน
[ぼうぎょ, bougyo] (n adj ) การป้องกันถัย (จากการรุกราน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[防, fáng, ㄈㄤˊ] to protect, to defend, to guard against
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] wall,  Rank: 548

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎ;禦ぎ;拒ぎ[ふせぎ, fusegi] (n) defense; defence; protecting; preventing [Add to Longdo]
ぐ(P);禦ぐ;拒ぐ[ふせぐ, fusegu] (v5g,vt) to defend (against); to protect; to prevent; (P) [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[ぼうしわかこう, boushiwakakou] (n) crease proofing; crease resistant finish [Add to Longdo]
まつ;[ぼうまつ, boumatsu] (adj-f) splashproof [Add to Longdo]
カビ;[ぼうカビ(カビ);ぼうかび(黴);ぼうばい(黴), bou kabi ( bou kabi ); boukabi ( bou bai ); boubai ( bou bai )] (n) mold prevention; mildew prevention [Add to Longdo]
カビ剤;黴剤[ぼうカビざい(カビ剤);ぼうかびざい(黴剤);ぼうばいざい(黴剤), bou kabi zai ( bou kabi zai ); boukabizai ( bou bai zai ); boubaizai ( bou bai zai ] (n) anti-mold agent; mildew-proofing agent [Add to Longdo]
[ぼうえい, bouei] (n,vs) defense; defence; protection; self-defense; self-defence; (P) [Add to Longdo]
衛機構[ぼうえいきこう, boueikikou] (n) (See 衛機制) defence mechanism; defense mechanism [Add to Longdo]
衛機制[ぼうえいきせい, boueikisei] (n) defense mechanism [Add to Longdo]
衛計画[ぼうえいけいかく, boueikeikaku] (n) defence program; defence plan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] to protect; to defend; to guard (against), #1,226 [Add to Longdo]
[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions, #2,029 [Add to Longdo]
[fáng zhì, ㄈㄤˊ ㄓˋ, ] (prevention and) cure, #3,066 [Add to Longdo]
[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, ] defend; protect (against), #3,399 [Add to Longdo]
[fáng fàn, ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, / ] to guard, #4,740 [Add to Longdo]
[fáng yù, ㄈㄤˊ ㄩˋ, / ] defense, #5,377 [Add to Longdo]
[fáng hù, ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect, #7,046 [Add to Longdo]
[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, ] disease prevention; protection against epidemic, #11,396 [Add to Longdo]
[fáng huǒ, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to protect against fire, #11,608 [Add to Longdo]
[fáng hóng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, ] flood control; flood prevention, #12,568 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消車が火事の現場に駆けつけた。
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの予接種は日本で受けていません。
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯罪を止する法律が制定された。
I had a flu shot.インフルエンザの予接種をしました。
AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.エイズは、それぞれがそれに対して行動をとれば広がるのをぐことができる。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は細菌の繁殖をぐだろう。
This watch is waterproof.この時計は水です。
This museum is equipped with a fire prevention system.この美術館には火の設備がある。
This is an effective remedy for crime.これは有効な犯罪止対策だ。
The people there made way for the fire engine.そこにいた人たちは消車のために道を空けた。
That does not prevent them from taking just as many books.そのことは彼らが前と同じ数の本を持って出かけることをげない。
The defenses of the city are strong.その市の御は堅固だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are they bulletproof?[JA] 無備なのでは?  ()
We have a new firewall.[JA] 新しい護壁を作るの? Life (2017)
What's $50,000?[CN] 我们训练这些孩子 主要是为了患于未然 CounterPunch (2017)
-so we got a Biblical reference.[CN] 能插在門前的好幾塊金屬板 止水淹入 Earth Is a Hot Mess (2017)
He vaccinates anyone he doesn't want infected first.[JA] 感染させないように 最初に予接種か Resident Evil: Vendetta (2017)
You should talk about it.[CN] 我是有翻閱過預自殺手冊幾次 Louis C.K. 2017 (2017)
And when I told him,[CN] 這種"另類排程"的風險 在於會拉長孩童未接受疫苗 未受保護的時間 他們更無法對抗原本可以預的疾病 Do Some Shots, Save the World (2017)
That science is settled.[CN] 以及疫苗如何預壞事發生 就跟安全帶一樣 Do Some Shots, Save the World (2017)
I like when Lil Wayne talks about pussy, because he's--[CN] 我是优秀的守型选手 要击到我是很难的 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
I made 20 defenses, so I don't believe in giving' up belts.[JA] 20回 衛した私には 理解できない CounterPunch (2017)
Unfortunately, the constant monitoring required to prevent such million-pound fuck-ups was my one and only job.[JA] 俺の唯一の仕事は そんな巨額な損失をぐ 監視だった Salesmen Are Like Vampires (2017)
We've known this about vaccines since the 1790s, when Edward Jenner made vaccines that worked pretty well.[CN] 就如同安全帶能預車禍 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area [Add to Longdo]
爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふせぐ, fusegu] verteidigen, beschuetzen, schuetzen, verhueten [Add to Longdo]
[ぼうへき, bouheki] Schutzwand, Schutzwall [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] Vorbeugung, Verhuetung [Add to Longdo]
[ぼうすい, bousui] wasserdicht, wasserfest [Add to Longdo]
波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]
[ぼうか, bouka] Feuerschutz [Add to Longdo]
[ぼうはん, bouhan] Verhuetung_von_Verbrechen, Bekaempfung_von_Verbrechen [Add to Longdo]
[ぼうえき, boueki] Vorbeugung_gegen_Epidemien [Add to Longdo]
[ぼうえい, bouei] Abwehr, Verteidigung, Schutz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top