Search result for

national

(180 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -national-, *national*
English-Thai: Longdo Dictionary
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
national[ADJ] ประจำชาติ, See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ, Syn. federal, state, municipal
national[N] ประชาชน, Syn. citizen, patrial
nationally[ADV] ประจำชาติ, See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ, Syn. publicly
nationalise[VT] กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalise[VT] โอนชาติ, See also: โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, ให้สัญชาติ
nationalise[VT] ทำให้เป็นของรัฐ, See also: เข้าควบคุมกิจการโดยรัฐ, ทำให้เป็นของชาติ, อยู่ภายใต้การควบคุมของชาติ, Syn. municipalize, communalize, Ant. denationalize, privatize
nationalism[N] ชาตินิยม, See also: การรักชาติ
nationalist[N] ผู้รักชาติ, See also: ผู้ที่มีแนวความคิดชาตินิยม, Syn. irredentist, chauvinist
nationality[N] สัญชาติ, See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ
nationalize[VT] กำกับดูแลโดยรัฐบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
national(แนช'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ,ชาตินิยม,ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง.
national anthemn. เพลงชาติ
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
national park() n. วนอุทยานแห่งชาติ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
nationalise(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationalism(แนช'ช ะเนิลลิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(แนช'ช ะนะลิสทฺ) n. ผู้รักชาติ,ผู้นิยมลัทธิชาตินิยม,ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ., See also: nationalistic adj. เกี่ยวกับชาตินิยม
nationalist chinaไต้หวัน,จีนคณะชาติ
nationality(แนช'ชะแนล'ลิที) n. สัญชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
national(adj) เพื่อชาติ,เกี่ยวกับประชาชาติ,ของชาติ
national(n) ประชาชาติ,ประชาชน,พลเมือง
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(n) ผู้รักชาติ,นักชาตินิยม
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalชนชาติ, ของชาติ, แห่งชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Assembly๑. สมัชชาแห่งชาติ๒. สภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national census survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพจากสำมะโนระดับประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เอ็นซีเอสเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เอ็นซีเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national conventionการประชุมระดับชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national conventionการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national currencyเงินตราของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nationalคนชาติ [การทูต]
National Aeronautics and Space Administrationองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา [Climate Change]
National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National bibliographyบรรณานุกรมแห่งชาติ
หมายถึง บรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมทั้งบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าสิ่งพิมพ์นั้นจะตีพิมพ์ในประเทศใด แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตหรือสื่อสำหรับบันทึกความรู้ก้าวหน้าไปมาก ขอบเขตของการรวบรวมสิ่งพิมพ์ในบรรณานุกรมแห่งชาติขยายขอบเขตของสื่อบันทึกความรู้ออกตามไปด้วย

การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ เป็นหน้าที่หนึ่งของหอสมุดแห่งชาติแต่ละประเทศ การจัดหาสิ่งพิมพ์หรือวัสดุเพื่อนำมาจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ทำได้โดย

1. การขอความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ในการส่งสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ มาให้ แต่เนื่องจากสิ่งพิมพ์อาจจะมีการผลิตโดยมิได้ผ่านสำนักพิมพ์ อาจจะเป็นกระบวนการที่ทำให้หอสมุดแห่งชาติไม่สามารถรวบรวมสิ่งพิมพ์ในส่วนนี้ได้ หอสมุดแห่งชาติต้องมีการติดตามสิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ อย่างใกล้ชิด

2. จัดหาตัวแทนให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือและวัสดุที่ออกใหม่โดยสำนักพิมพ์ทั้งหมดในประเทศและที่ออกโดยส่วนราชการและโดยเอกชน

3. ออกกฎหมายกำหนดให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิตส่งสิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ มาให้หอสมุดแห่งชาติเพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน เป็นตัวอย่างของหอสมุดแห่งชาติในการรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยพระราชบัญญัติการพิมพ์ (United States Copyright Office) ที่จะต้องส่งสิ่งพิมพ์อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับให้กับหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ส่งผลให้กลายเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการจัดเก็บหนังสือที่ผลิตใน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึงจำนวน 126 ล้านรายการ [1] และด้วยระบบการจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ที่มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์ จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ ด้วยกรอบของวิธีการ 2 แนวทาง [2] กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของ ประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) [3,4]ทำหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตในสหราชอาณาจักรและสาธารณ รัฐไอแลนด์ และจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ โดยสำนักพิมพ์ในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอแลนด์จะต้องส่งสิ่งพิมพ์แก่ The Legal Deposit Office ของ หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (Copyright acts) โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 สำหรับสื่อตีพิมพ์ และ ปี พ.ศ. 2546 สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ “The Legal Deposit Libraries Shared Cataloging Programme : LDLSCP” ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างห้องสมุด เฉพาะเดือน เม.ย. พ.ศ. 2546 ถึง เดือน มี.ค. พ.ศ. 2547 ทำให้มีจำนวนข้อมูลบรรณานุกรม 87,764 รายการ โดยเฉลี่ยแต่ละปีมีจำนวนรายการข้อมูลเพิ่มขึ้น 50,000 รายการ

ขณะที่ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ [5]ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูป แบบของ Alert servicees จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบ ถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

หอสมุดแห่งชาติของไทย เริ่มจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โดยร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และสามารถรวบรวมบรรณานุกรมแห่งชาติเป็นรูปเล่มเพียงเล่มเดียวสำหรับ พ.ศ. 2502 งานจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติประสบอุปสรรค เนื่องจากจุดอ่อนของพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2485 มีการกำหนดให้ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติจำนวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วันนับแต่มีการพิมพ์ ผู้ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 12 บาท แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการที่ผลิตสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติได้รับสิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการไว้ไม่ถึงครึ่ง และผู้พิมพ์จำหน่ายพอใจที่จะถูกปรับมากกว่าจะส่งให้แก่หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติได้เริ่มกลับมาดำเนินงานจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติอย่างจริงจัง อีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำ [6] ได้แก่ เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกำหนดเลขประจำหนังสือตามมาตรฐานสากล (International Standard Book Number - ISBN) ด้วยความร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ ส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูลแบบ MARC เป็นต้น

รายการบรรณานุกรมแห่งชาติของไทย http://www.nlt.go.th/th_tnb.htm

รายการอ้างอิง:

[1] United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

[2] Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

[3] Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

[4]Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

[5]The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00.

[6] สุนทรี หังสสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National characteristics, Americanเอกลักษณ์ของชาติอเมริกัน [TU Subject Heading]
National characteristics, Chineseเอกลักษณ์ของชาติจีน [TU Subject Heading]
National characteristics, Japaneseเอกลักษณ์ของชาติญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
National characteristics, Laotian, in literatureเอกลักษณ์ของชาติลาวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
National characteristics, Thaiเอกลักษณ์ของชาติไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
National Diet (org ) สภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น
national gallery (n ) หอศิลป์แห่งชาติ
NATIONAL SECURITY AGENCY (n ) สภาความมั่นคง
NATIONAL SECURITY AGENCYสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
National magazine?ลงหนังสือหรอ? Chuck in Real Life (2008)
In front of a national magazine.ต่อหน้าหนังสือ national Chuck in Real Life (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Because your problem is a national problem.เพราะปัญหาของคุณเป็นปัญหาระดับชาติ Dying Changes Everything (2008)
I'd hardly call a few isolated incidents a national problem.ผมแทบจะไม่เรียกอุบัติเหตุพวกนี้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ Dying Changes Everything (2008)
Will you run it against the National Child Identification Database?คุณช่วยค้นจากฐานข้อมูลประวัติเยาวชนให้หน่อยสิ And How Does That Make You Kill? (2008)
Why don't we just pay their national ensurance contributions?ทำไมเราไม่บริจาค เป็นค่าประกันต่าง ๆ ให้พวกนั้นด้วยล่ะ The Bank Job (2008)
This robbery is now a matter of national security.การปล้นครั้งนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ The Bank Job (2008)
(defence notice to protect national secrets)มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ The Bank Job (2008)
There's a British national staying with you, a certain Gale Benson.มีคนของอังกฤษพักอยู่กับคุณ ระบุถึงเกล เบนสัน The Bank Job (2008)
[His file in the British National Archive remains classified] [until the 1st of January 2054]ชีวิตของเขาในเอกสารสำคัญระหว่างชาติ ของอังกฤษ ยังคงถูกเก็บเป็นความลับ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มกราคม 2054 The Bank Job (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nationalA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
nationalA national campaign for energy saving is underway.
nationalAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
nationalBuildings of national importance are relatively safe.
nationalCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
nationalDon't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.
nationalEvery country has its national flag.
nationalEveryone is eligible regardless of nationality.
nationalGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
nationalGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
nationalGross National Product is not the same as Net National Product.
nationalHe became a national hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กคช.[N] National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
เนคเทค[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สขช.[N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สพช.[N] National Energy Policy Office, See also: NEPO, Syn. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สยช.[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สวทช.[N] National Science and Technology Development Agency, Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สสช.[N] National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เอ็นบีเอ[N] National Basketball Association, See also: NBA, Syn. สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ
สัญชาติ[N] nationality, Syn. เชื้อชาติ, ชนชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company   
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong chāt) EN: fly the national flag   FR: hisser les couleurs nationales
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาตินิยม[n.] (chātniyom) EN: nationalism   FR: nationalisme [m]
ชาตินิยม[adj.] (chātniyom) EN: nationalistic ; nationalist   FR: nationaliste

CMU English Pronouncing Dictionary
NATIONAL    N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONAL    N AE1 SH N AH0 L
NATIONALS    N AE1 SH N AH0 L Z
NATIONALS    N AE1 SH AH0 N AH0 L Z
NATIONALE    N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONALE    N AE1 SH AH0 N AE2 L EY0
NATIONALES    N AE2 SH AH0 N AA1 L EH0 S
NATIONALLY    N AE1 SH N AH0 L IY0
NATIONAL'S    N AE1 SH N AH0 L Z
NATIONAL'S    N AE1 SH AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
national    (n) (n a1 sh @ n @ l)
nationals    (n) (n a1 sh @ n @ l z)
nationally    (a) (n a1 sh @ n @ l ii)
nationalism    (n) (n a1 sh @ n @ l i z @ m)
nationalist    (n) (n a1 sh @ n @ l i s t)
nationality    (n) (n a2 sh @ n a1 l i t ii)
nationalize    (v) (n a1 sh @ n @ l ai z)
nationalists    (n) (n a1 sh @ n @ l i s t s)
nationalized    (v) (n a1 sh @ n @ l ai z d)
nationalizes    (v) (n a1 sh @ n @ l ai z i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national

German-Thai: Longdo Dictionary
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat,
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany) [Add to Longdo]
Ländermission {f}national mission [Add to Longdo]
Landesfarben {pl}national colors [Add to Longdo]
Landesmeister {m} [sport]national champion [Add to Longdo]
Landestracht {f}national costume [Add to Longdo]
Landesverteidigung {f}national defence [Add to Longdo]
Landeswährung {f}national currency [Add to Longdo]
Nationalhymne {f}national anthem [Add to Longdo]
Nationalisierung {f}nationalization [Add to Longdo]
Nationalismus {m}nationalism [Add to Longdo]
Nationalbibliothek {f}national library [Add to Longdo]
Nationalcharakter {m}national trait [Add to Longdo]
Nationalfeiertag {m}; Staatsfeiertag {m}national holiday [Add to Longdo]
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country [Add to Longdo]
Nationalgericht {n}national dish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国人大会议[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] National People's Congress (NPC) [Add to Longdo]
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] National People's Congress [Add to Longdo]
全国大会党[Quán guó Dà huì dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] National Congress Party (Sudan) [Add to Longdo]
全国性[quán guó xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] national [Add to Longdo]
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC) [Add to Longdo]
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress [Add to Longdo]
国势[guó shì, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] national strength; situation in a state [Add to Longdo]
国势日衰[guó shì rì shuāi, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄖˋ ㄕㄨㄞ, / ] national decline [Add to Longdo]
国史[guó shǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄕˇ, / ] national history; dynastic history [Add to Longdo]
国境[guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] national border; frontier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国宝[こくほう, kokuhou] nationaler_Schatz [Add to Longdo]
国歌[こっか, kokka] Nationalhymne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 national \na"tion*al\ (?; 277), n.
   1. A citizen (of a particular country); as, U. S. nationals
    are advised to contact their embassy when abroad.
    [PJC]
 
   2. A country-wide sports competition; for a series of
    competitions, the plural form is usually used; as, to
    advance to the nationals.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 National \Na"tion*al\ (?; 277), a. [Cf. F. national.]
   1. Of or pertaining to a nation; common to a whole people or
    race; public; general; as, a national government,
    language, dress, custom, calamity, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Attached to one's own country or nation.
    [1913 Webster]
 
   {National anthem}, a popular song or hymn which has become by
    general acceptance the recognized musical expression of
    the patriotic sentiment of a nation; as, "God save the
    King" is called the national anthem of England.
 
   {National bank}, the official common name of a class of
    banking corporations established under the laws of the
    United States.
 
   {National flag}. See under {Flag}.
 
   {National guard}, a body of militia, or a local military
    organization, as in Paris during the French Revolution, or
    as certain bodies of militia in other European countries
    and in the United States.
 
   {National salute}, a salute consisting of as many guns as
    there are States in the Union. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 national
   adj 1: of or relating to or belonging to a nation or country;
       "national hero"; "national anthem"; "a national landmark"
   2: limited to or in the interests of a particular nation;
     "national interests"; "isolationism is a strictly national
     policy" [ant: {international}]
   3: concerned with or applicable to or belonging to an entire
     nation or country; "the national government"; "national
     elections"; "of national concern"; "the national highway
     system"; "national forests" [ant: {local}]
   4: owned or maintained for the public by the national
     government; "national parks"
   5: inside the country; "the British Home Office has broader
     responsibilities than the United States Department of the
     Interior"; "the nation's internal politics" [syn: {home(a)},
     {interior(a)}, {internal}, {national}]
   6: characteristic of or peculiar to the people of a nation; "a
     national trait"
   7: of or relating to nationality; "national origin"
   n 1: a person who owes allegiance to that nation; "a monarch has
      a duty to his subjects" [syn: {national}, {subject}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 national
   national
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 national [nasjonal]
   national
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 national [natsiːoːnaːl]
   national; nationally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top