Search result for

ชาติ

(116 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาติ-, *ชาติ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น (phrase )
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand
แรงงานต่างชาติ (n )

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติ[N] life, See also: incarnation, existence, Example: ศาสนาพุทธสอนให้คนทำความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า, Count unit: ชาติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาติ[N] family, See also: ancestry, lineage, extraction, Syn. ชาติกำเนิด, Example: เขาเป็นคนมีชื่อเสียง และมีชาติตระกูลดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาติ[N] nation, See also: nationality, Syn. ประชาชาติ, Example: ระบบการสื่อสารทำให้ประชาชาติต่างๆ ติดต่อกันอย่างสะดวกง่ายดาย, Thai definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ, กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน
ชาติ[N] country, See also: nation, Syn. ประเทศ, ประเทศชาติ, Example: ชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ต่อไป ถ้าคนในชาติมีความรัก และสามัคคีปรองดองกัน, Count unit: ชาติ
ชาติรส[N] natural taste, See also: natural flavour, Syn. รสโดยกำเนิด, Notes: (บาลี)
ชาติหมา[N] wicked person, See also: bad person, bastard, brat, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนทราม
ชาติหมา[ADJ] bad, See also: base, vile, evil, Syn. เลว, เลวทราม, ชั่ว, Example: มันนิสัยชาติหมาจริงๆ ไม่เคยพบ
ชาติก่อน[N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติที่แล้ว, Example: ศาสนาพุทธยอมรับทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดยอมรับความมีชาติหน้าชาติก่อน, Count unit: ชาติ
ชาติทหาร[N] warrior family, See also: warrior caste, Example: เขาช่างกล้าหาญสมกับเป็นชายชาติทหารจริงๆ
ชาติทหาร[N] warrior family, See also: warrior caste, Example: เขาช่างกล้าหาญสมกับเป็นชายชาติทหารจริงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาติ ๑, ชาติ- ๑(ชาด, ชาติ-, ชาดติ-) น. การเกิด, กำเนิด, มักใช้ว่า ชาติเกิด หรือ ชาติกำเนิด เช่น ถ้าทำไม่ดีก็เสียชาติเกิด, ความมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น สบายทั้งชาติ
ชาติ ๑, ชาติ- ๑เหล่ากอ, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, เช่น ชาตินักรบ ชาติไพร่.
ชาติ ๒, ชาติ- ๒(ชาด, ชาดติ-) น. ประเทศ เช่น รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ๒, ชาติ- ๒ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ
ชาติ ๒, ชาติ- ๒ประชาชาติ ก็ว่า
ชาติ ๒, ชาติ- ๒กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน.
ชาติ ๓, ชาติ- ๓(ชาด, ชาติ-, ชาดติ-) น. ชนิด, จำพวก, ชั้น, หมู่
ชาติ ๓, ชาติ- ๓คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิม เช่น รสชาติ, หรือหมายถึงพวกหรือหมู่ เช่น คชาชาติ มนุษยชาติ.
ชาติธรรม(ชาติทำ) ว. มีความเกิดเป็นธรรมดา.
ชาตินิยม(ชาดนิยม) น. ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่, ความรักชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nationชาติ, ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationชาติ, ประชาชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nationชาติ, ประชาชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nation, most favouredชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nation, uncommittedชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncommitted nationชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalismชาตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic nationalismชาตินิยมทางเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnoscienceชาติพันธุ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethnocentrismชาติพันธุ์นิยม [TU Subject Heading]
Ethnologyชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
Nationalismชาตินิยม [TU Subject Heading]
Nationalism and architectureชาตินิยมกับสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Nationalism and artชาตินิยมกับศิลปะ [TU Subject Heading]
Nationalism and feminismชาตินิยมกับสตรีสิทธินิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mankind?มนุษยชาติเชียวเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-'Tain't natural. -There's something wrong.มันไม่ได้เป็นธรรมชาติ มี บางอย่างผิดปกติ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Jew, gentile, black man, white.ยิว ต่างชาติ คนดำ คนขาว The Great Dictator (1940)
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่... The Great Dictator (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี Pinocchio (1940)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
"Breeding, brains and beauty. ""ชาติตระกูล สติปัญญา เเละความงาม" Rebecca (1940)
The nation gets down to work.ความเป็นชาติแบบนาซี ก็เริ่มต้นขึ้น Night and Fog (1956)
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan   
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาติกำเนิด[n.] (chātkamnoēt) EN: family   
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaēo) EN: last life   FR: vie antérieure [f]
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dāirap anukhrǿ ying) EN: Most favoured nation (MFN)   
ชาตินิยม[n.] (chātniyom) EN: nationalism   FR: nationalisme [m]
ชาตินิยม[adj.] (chātniyom) EN: nationalistic ; nationalist   FR: nationaliste
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng køn) EN: past life   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
GNP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnology[N] ชาติพันธุ์วิทยา, See also: การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
extraction[N] เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent
independent nation[N] ชาติเอกราช, See also: ประเทศเอกราช
nationalism[N] ชาตินิยม, See also: การรักชาติ
other world[N] ชาติหน้า, See also: เมืองยมบาล, Syn. future world
superpower[N] ประเทศมหาอำนาจ, See also: ชาติมหาอำนาจ, Syn. powerful nation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterworld(อาฟ' เทอะเวิลดฺ' แอฟ-) n. ชาติหน้า (future world)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
alanine(แอล' ลานิน) n. amine acid ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
Dutch(adj) เกี่ยวกับชาติฮอลันดา,เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
西洋[せいよう, seiyou] (n) ชาติตะวันตก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top