ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predestination

P R IY2 D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predestination-, *predestination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predestination(n) การกำหนดไว้ล่วงหน้า, See also: การทำนายล่วงหน้า, Syn. prediction, intention, predetermination
predestination(n) พรหมลิขิต, See also: โชคชะตา, Syn. doom, fortune, decree

English-Thai: Nontri Dictionary
predestination(n) โชคชะตา, พรหมลิขิต, ชะตาชีวิต, ชะตากรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predestinationพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Predestination Paradox.ชะตากรรมของนายที่ถูกกำหนดไว้แล้ว Predestination (2014)
Less keen on predestination back then.ตอนนั้นนายไม่ค่อยสนใจเรื่องการกำหนดล่วงหน้าเท่าไร The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวลิขิต(n) destiny, See also: predestination, fate, doom, fortune, lot, chance, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREDESTINATION P R IY2 D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predestination (n) prˌiːdɛstɪnˈɛɪʃən (p r ii2 d e s t i n ei1 sh @ n)
predestinations (n) prˌiːdɛstɪnˈɛɪʃənz (p r ii2 d e s t i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prädestination { f } | Prädestinationen { pl }predestination | predestinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P) [Add to Longdo]
予定説[よていせつ, yoteisetsu] (n) predestination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predestination \Pre*des`ti*na"tion\, n. [L. praedestinatio: cf.
   F. pr['e]destination.]
   1. The act of predestinating.
    [1913 Webster]
 
       Predestination had overruled their will. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) The purpose of Good from eternity respecting all
    events; especially, the preordination of men to
    everlasting happiness or misery. See {Calvinism}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predestination
   n 1: previous determination as if by destiny or fate
   2: (theology) being determined in advance; especially the
     doctrine (usually associated with Calvin) that God has
     foreordained every event throughout eternity (including the
     final salvation of mankind) [syn: {predestination},
     {foreordination}, {preordination}, {predetermination}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top