ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coalition

K OW2 AH0 L IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coalition-, *coalition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coalition(n) การรวมเป็นหนึ่งเดียว, See also: การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน, สัมพันธมิตร, Syn. partnership, league, cooperation, combination, solidification
coalition(n) รัฐบาลผสม, See also: รัฐบาลร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist, coalitoiner n., Syn. alliance

English-Thai: Nontri Dictionary
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coalition governmentรัฐบาลผสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
Coalitionsการรวมตัวเป็นพันธมิตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม The Birdcage (1996)
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
That's where this group, the Coalition of Evil... tried to ascertain the weakness of every superhero... because they all have one, just like you.พยายามค้นหาจุดอ่อน ของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคน เพราะทุกคนต้องมีจุดอ่อน เหมือนคุณ ไง Unbreakable (2000)
Again because we worked as a world wide coalition old women in Texas scientists in India activists sitting in Vancouver a little basmati action group.เราทำได้อีกครั้งเพราะเราร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทั่วโลก กลุ่มหญิงชราในเท็กซัส นักวิทยาศาสตร์ในอินเดีย นักกิจกรรมนั่งประท้วงในแวนคูเวอร์ The Corporation (2003)
You're not leading this coalition anymore.- ผมนี่แหละคือแนวร่วม I Heart Huckabees (2004)
Now, tell me, did the coalition inspire the poetry?- หรือกลอนเป็นแรงดลใจของแนวร่วม I Heart Huckabees (2004)
I'm being straight with you. Brad smeared me... And took the coalition in a different direction.แบรดป้ายสีผม แล้วนำพาแนวร่วม ไปในทิศทางอื่น ตรงที่สุด I Heart Huckabees (2004)
I'm still in the charter. I built the coalition from scratch.- ฉันสร้างมันขึ้นมาจากศูนย์ I Heart Huckabees (2004)
Human Coalition Leader, The Prophet responded in a statement made earlier today.ผู้นำ รัฐบาลมนุษย์ ผู้ล่วงรู้ สนอง แถลงการ เมื่อเช้าวันนี้ Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coalitionAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
coalitionThe Abe Cabinet is a coalition Cabinet where the Liberal Democratic Party and New Komei Party form the government.
coalitionThe coalition force fired at her car at the checkpoint in Bagdad.
coalitionThe new coalition government is trying to ride out the storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรคร่วมรัฐบาล(n) coalition government parties, Ant. พรรคฝ่ายค้าน, Example: พรรคกิจสังคมไม่ขอร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์, Thai Definition: พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างมาก พอที่จะทำให้การดำเนินงานในรัฐสภา มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รัฐบาลผสม(n) coalition government, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ถึง 6 พรรค, Thai Definition: รัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองหลายพรรครวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวม[kān rūam] (n) EN: coalition ; integration  FR: coalition [f]
การรวมอำนาจ[kān rūam amnāt] (n, exp) EN: ruling coalition  FR: coalition au pouvoir [f]
พรรครัฐบาลผสม[phak ratthabān phasom] (n, exp) EN: coalition partner  FR: parti de la coalition [m] ; partenaire de la coalition [m]
พันธมิตร[phanthamit] (n) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition  FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
รัฐบาลหลายพรรค[ratthabān lāi phak] (n, exp) EN: coalition government  FR: gouvernement de coalition [m]
รัฐบาลผสม[ratthabān phasom] (n, exp) EN: coalition government  FR: gouvernement de coalition [m]
รวมกลุ่ม[rūam klum] (v, exp) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce  FR: agglomérer

CMU English Pronouncing Dictionary
COALITION K OW2 AH0 L IH1 SH AH0 N
COALITIONS K OW2 AH0 L IH1 SH AH0 N Z
COALITION'S K OW2 AH0 L IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coalition (n) kˌouəlˈɪʃən (k ou2 @ l i1 sh @ n)
coalitions (n) kˌouəlˈɪʃənz (k ou2 @ l i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联合政府[lián hé zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] coalition government [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koalitionsregierung {f}coalition government [Add to Longdo]
Vereinigung {f} | Vereinigungen {pl}coalition | coalitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
自自公3党;自々公3党[じじこうさんとう, jijikousantou] (n) (abbr) three-party coalition [Add to Longdo]
自自公連立[じじこうれんりつ, jijikourenritsu] (n) (abbr) (See 自自公3党) three-party coalition [Add to Longdo]
社公連合[しゃこうれんごう, shakourengou] (n) coalition of the Socialist Party and the Komeito [Add to Longdo]
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties) [Add to Longdo]
大連立[だいれんりつ, dairenritsu] (n) grand coalition; grand alliance [Add to Longdo]
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance [Add to Longdo]
有志同盟[ゆうしどうめい, yuushidoumei] (n) (See 有志連合) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003) [Add to Longdo]
有志連合[ゆうしれんごう, yuushirengou] (n) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003) [Add to Longdo]
与党連立[よとうれんりつ, yotourenritsu] (n) ruling coalition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coalition \Co`a*li"tion\, n. [LL. coalitio: cf. F. coalition.
   See {Coalesce}.]
   1. The act of coalescing; union into a body or mass, as of
    separate bodies or parts; as, a coalition of atoms.
    --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. A combination, for temporary purposes, of persons,
    parties, or states, having different interests.
    [1913 Webster]
 
       A coalition of the puritan and the blackleg. --J.
                          Randolph.
    [1913 Webster]
 
       The coalition between the religious and worldly
       enemies of popery.          --Macaulay.
 
   Syn: Alliance; confederation; confederacy; league;
     combination; conjunction; conspiracy; union.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coalition
   n 1: an organization of people (or countries) involved in a pact
      or treaty [syn: {alliance}, {coalition}, {alignment},
      {alinement}] [ant: {nonalignment}, {nonalinement}]
   2: the state of being combined into one body [syn: {coalition},
     {fusion}]
   3: the union of diverse things into one body or form or group;
     the growing together of parts [syn: {coalescence},
     {coalescency}, {coalition}, {concretion}, {conglutination}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top