ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黨-, *黨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黨, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  黑 (hēi ㄏㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] dark,  Rank: 7,120

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang, #601 [Add to Longdo]
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
国民党[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ, / ] party policy; (Communist) Party and government administration, #6,031 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'm not Russian. I'm a North Korean communist.[CN] -我不是俄國人 我是北朝鮮的共產 The Steel Helmet (1951)
We set up an independent combat unit and absolve the party of all responsibility.[CN] 我們建立一支獨立武裝力量 宣佈免除派的一切責任 Salvatore Giuliano (1962)
How much of the loot went to Giuliano, and how much to the Mafia?[CN] 吉利亞諾拿了多少好處 黑手拿了多少好處? Salvatore Giuliano (1962)
The Americans, the English, landowners and the Mafia supported the movement.[CN] 美國人,英國人,地主和黑手 都支持這場運動 Salvatore Giuliano (1962)
The people's party is victorious.[CN] 人民獲勝 Salvatore Giuliano (1962)
The Republicans do. It's a sure seat, practically.[CN] 共和說一定會成功 Adam's Rib (1949)
Have they picked the Democratic candidate yet?[CN] 民主尚未推出候選人吧? Adam's Rib (1949)
Many died in skirmishes between separatists and officers of the law.[CN] 許多人在分裂派與 政府的衝突中喪生 Salvatore Giuliano (1962)
MIS was the separatist party that wished to unite the region, and EVIS was its military arm.[CN] 「米斯」是夢想統一大區的分裂派 「埃維斯」,是它的軍隊 Salvatore Giuliano (1962)
of ignorance, of servitude to a feudal system endured by these poor people, the many faces of political manipulation, the face of the Mafia.[CN] 無知,以及被封建制度所奴役的生活 政客們面對著這些事買 黑手也是 Salvatore Giuliano (1962)
Mr. De Maria is a victim of Giuliano, of the Mafia and of the lawyers defending him.[CN] 德瑪利亞先生是吉利亞諾 黑手和他的辯護律師們的棲牲品 Salvatore Giuliano (1962)
- Tomorrow, May 1 st, we're going to Portella della Ginestra to shoot at the communists.[CN] 明天,5月1日 我們要去波特拉德拉.吉內斯特拉 打共產 Salvatore Giuliano (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top