ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclination

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclination-, *inclination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclination(n) การเอียง, See also: การเฉียง, การตะแคง, การเฉ
inclination(n) ความโน้มเอียง, See also: ความเอนเอียง, ความชอบ, Syn. predisposition, propensity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency, disposition

English-Thai: Nontri Dictionary
inclination(n) ความเอียง, ความชอบ, ความลำเอียง, ความโน้มเอียง
disinclination(n) ความไม่สมัครใจ, ความไม่เต็มใจ, ความไม่ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inclinationความเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclination, angle ofมุมเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclination of the windความเอียงของลม [อุตุนิยมวิทยา]

WordNet (3.0)
inclination(n) an attitude of mind especially one that favors one alternative over others, Syn. disposition, tendency
inclination(n) (astronomy) the angle between the plane of the orbit and the plane of the ecliptic stated in degrees, Syn. inclination of an orbit
inclination(n) (geometry) the angle formed by the x-axis and a given line (measured counterclockwise from the positive half of the x-axis), Syn. angle of inclination
inclination(n) that toward which you are inclined to feel a liking, Ant. disinclination
inclination(n) the act of inclining; bending forward, Syn. inclining
dip(n) (physics) the angle that a magnetic needle makes with the plane of the horizon, Syn. angle of dip, inclination, magnetic inclination, magnetic dip
tendency(n) a characteristic likelihood of or natural disposition toward a certain condition or character or effect, Syn. inclination
tilt(n) the property possessed by a line or surface that departs from the vertical, Syn. inclination, list, leaning, lean

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inclination

n. [ L. inclinatio: cf. F. inclination. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of inclining, or state of being inclined; a leaning; as, an inclination of the head. [ 1913 Webster ]

2. A direction or tendency from the true vertical or horizontal direction; as, the inclination of a column, or of a road bed. [ 1913 Webster ]

3. A tendency towards another body or point. [ 1913 Webster ]

4. (Geom.) The angle made by two lines or planes; as, the inclination of the plane of the earth's equator to the plane of the ecliptic is about 23° 28′; the inclination of two rays of light. [ 1913 Webster ]

5. A leaning or tendency of the mind, feelings, preferences, or will; propensity; a disposition more favorable to one thing than to another; favor; desire; love. [ 1913 Webster ]

A mere inclination to a thing is not properly a willing of that thing. South. [ 1913 Webster ]

How dost thou find the inclination of the people? Shak. [ 1913 Webster ]

6. A person or thing loved or admired. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

7. (Pharm.) Decantation, or tipping for pouring. [ 1913 Webster ]


Inclination compass, an inclinometer. --
Inclination of an orbit (Astron.), the angle which the orbit makes with the ecliptic. --
Inclination of the needle. See Dip of the needle, under Dip.

Syn. -- Bent; tendency; proneness; bias; proclivity; propensity; prepossession; predilection; attachment; desire; affection; love. See Bent, and cf. Disposition. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've just got to set the level for the incliners.ให้ฉันปรับระดับให้เข้ากับแนวเอียงก่อนนะ Junior (1994)
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา Gandhi (1982)
Yes, well, apparently they're not inclined to do that for you, Captain.ผมว่า พวกมันก็คงไม่อยากทำอะไรให้คุณหรอก Day of the Dead (1985)
- Really? - lf one was so inclined.คนโยนก็ต้องแจ้งตำรวจ Fight Club (1999)
If you took a moment, which I see you're not inclined to do you'd realise Portia and I are very different people.ซึ่งตอนนี้เธอคงไม่อยากทำ เธอจะเห็นว่าพอร์ชากับฉันแตกต่างกัน Bicentennial Man (1999)
I would have been inclined to leniencyจริงๆ แล้ว ฉันก็อยากจะช่วยเหลือนะ GTO (1999)
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ Ghost in the Shell (1995)
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้ Pride & Prejudice (2005)
- My informer tells me that he would be less inclined to be engaged, were it not for the presence of a certain gentleman.-คนที่เต้นด้วยก่อนหน้านี้บอกว่า ...เขาไม่อยากเต้นเลย ถ้าไม่มี... ...การปรากฏตัวของสุภาพบุรุษผู้หนึ่ง Pride & Prejudice (2005)
I am inclined toward probation.ศาลจึงอยากให้ทำทัณฑ์บนเอาไว้ Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inclinationHe showed his agreement by a sight inclination of his head.
inclinationI have an inclination for poetry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอนเอียง(n) inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai Definition: การคล้อยไปทาง
ความโน้มเอียง(n) propensity, See also: inclination, Syn. ความเอนเอียง, ความโอนเอียง, แนวโน้ม, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้
แง่ร้าย(n) pessimism, See also: inclination to expect the worst, Ant. แง่ดี, Example: เธอคำนึงถึงแต่แง่ร้ายของเขา เลยเอาแต่ระแวงเขาตลอด, Thai Definition: นัยว่าเป็นเรื่องไม่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ในการใช้จ่าย[ārom nai kān chaijāi] (n, exp) EN: inclination to spend
การเข้าข้าง[kān khaokhāng] (n) EN: inclination
ขี้-[khī-] (pref, (adj,, v)) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)  FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
แง่ร้าย[ngae rāi] (v) EN: pessimism ; inclination to expect the worst  FR: pessimisme [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inclination
inclinations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclination
inclinations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ,    /   ] inclination; orientation; tendency #32,636 [Add to Longdo]
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ,    /   ] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity #64,726 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerneigung { f }inclination of anchor [Add to Longdo]
Inklination { f }; Bahnneigung { f } [ astron. ]inclination (of an orbit) [Add to Longdo]
Neigung { f }; Lust { f } | Neigungen { pl }inclination | inclinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] (n, vs) tendency; trend; inclination; (P) #2,254 [Add to Longdo]
意向(P);意嚮[いこう, ikou] (n) intention; idea; inclination; (P) #6,222 [Add to Longdo]
傾斜[けいしゃ, keisha] (n, vs) inclination; slant; slope; bevel; list; dip; (P) #7,857 [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) #17,483 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
偏向[へんこう, henkou] (n, vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P) #18,541 [Add to Longdo]
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint [Add to Longdo]
傾き[かたむき, katamuki] (n) (1) slope; inclination; list; (2) tendency; trend; bent; disposition; bias; (3) { math } slope (of a linear function) [Add to Longdo]
傾角[けいかく, keikaku] (n) inclination [Add to Longdo]
傾斜角[けいしゃかく, keishakaku] (n) angle of inclination [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top