ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclination

IH2 N K L AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclination-, *inclination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclination(n) การเอียง, See also: การเฉียง, การตะแคง, การเฉ
inclination(n) ความโน้มเอียง, See also: ความเอนเอียง, ความชอบ, Syn. predisposition, propensity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency, disposition

English-Thai: Nontri Dictionary
inclination(n) ความเอียง, ความชอบ, ความลำเอียง, ความโน้มเอียง
disinclination(n) ความไม่สมัครใจ, ความไม่เต็มใจ, ความไม่ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inclinationความเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclination, angle ofมุมเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclination of the windความเอียงของลม [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My father is pressing for an early ordination, while my own inclination is to the scarlet of a captaincy in His Majesty's regulars.ทั้งๆ ที่ผมอยากจะเป็น ทหารส่วนพระองค์ Becoming Jane (2007)
I don't have the time or the inclination right now to explain my assignments to you.ไม่มีเวลาจะอธิบายงานที่ผมให้คุณนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
So if any of you have even the slightest inclination to do anything with your life other than become an architect, you're wasting my time and yours.ถ้าเกิดมีใครในที่นี้ เกิดเริ่มไม่มั่นใจว่า จะเป็นสถาปนิกดีรึเปล่า Definitions (2009)
My inclination is to avoid giving out jail time. In this case.ในคดีนี้ ฉันเอียงไปในทางหลีกเลี่ยงไม่ส่งใครเข้าคุก The Coffee Cup (2009)
If you had any cultural inclinations this evening.ถ้าคุณมีอารมณ์ไป ฟังเพลงเย็นวันนี้ Sherlock Holmes (2009)
Mr. President, I understand the natural inclination to want to save the passengers, but the truth is, we have no reason to trust this man.ท่านปธน. ผมเข้าใจถึงความเอนเอียง ที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้โดยสาร แต่ความจริงก็คือ Casualties of War (2010)
And a pronounced inclination toward ...And a special inclination for ... ไม่! Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
My inclination wasn't to kill it.ความชอบธรรมของผม ไม่สามารถฆ่ามันได้ Pretty Much Dead Already (2011)
Take Peter, add years of experience and less inclination to cut us slack.ก็ปีเตอร์ที่มีประสบการณ์เยอะกว่า และใจดีกับเราน้อยกว่า Countdown (2011)
Well, Joanna has no idea or she has no inclination to tell us.โจแอนนาไม่รู้ หรือเธอแค่ไม่อยากบอกเรา Red Letter Day (2013)
Your wife, his father, who would take considerable umbrage if your inclinations were given a public airing.ภรรยาคุณ พ่อของเขา ผู้ที่จะโกรธเคืองเป็นอย่างมาก A Whiff of Sulfur (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inclinationHe showed his agreement by a sight inclination of his head.
inclinationI have an inclination for poetry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอนเอียง(n) inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai Definition: การคล้อยไปทาง
ความโน้มเอียง(n) propensity, See also: inclination, Syn. ความเอนเอียง, ความโอนเอียง, แนวโน้ม, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้
แง่ร้าย(n) pessimism, See also: inclination to expect the worst, Ant. แง่ดี, Example: เธอคำนึงถึงแต่แง่ร้ายของเขา เลยเอาแต่ระแวงเขาตลอด, Thai Definition: นัยว่าเป็นเรื่องไม่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ในการใช้จ่าย[ārom nai kān chaijāi] (n, exp) EN: inclination to spend
การเข้าข้าง[kān khaokhāng] (n) EN: inclination
ขี้-[khī-] (pref, (adj,, v)) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)  FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
แง่ร้าย[ngae rāi] (v) EN: pessimism ; inclination to expect the worst  FR: pessimisme [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCLINATION IH2 N K L AH0 N EY1 SH AH0 N
INCLINATIONS IH2 N K L AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclination (n) ˌɪnklɪnˈɛɪʃən (i2 n k l i n ei1 sh @ n)
inclinations (n) ˌɪnklɪnˈɛɪʃənz (i2 n k l i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, / ] inclination; orientation; tendency #32,636 [Add to Longdo]
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, / ] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity #64,726 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerneigung { f }inclination of anchor [Add to Longdo]
Inklination { f }; Bahnneigung { f } [ astron. ]inclination (of an orbit) [Add to Longdo]
Neigung { f }; Lust { f } | Neigungen { pl }inclination | inclinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] (n, vs) tendency; trend; inclination; (P) #2,254 [Add to Longdo]
意向(P);意嚮[いこう, ikou] (n) intention; idea; inclination; (P) #6,222 [Add to Longdo]
傾斜[けいしゃ, keisha] (n, vs) inclination; slant; slope; bevel; list; dip; (P) #7,857 [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) #17,483 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
偏向[へんこう, henkou] (n, vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P) #18,541 [Add to Longdo]
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint [Add to Longdo]
傾き[かたむき, katamuki] (n) (1) slope; inclination; list; (2) tendency; trend; bent; disposition; bias; (3) { math } slope (of a linear function) [Add to Longdo]
傾角[けいかく, keikaku] (n) inclination [Add to Longdo]
傾斜角[けいしゃかく, keishakaku] (n) angle of inclination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inclination \In`cli*na"tion\, n. [L. inclinatio: cf. F.
   inclination.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inclining, or state of being inclined; a
    leaning; as, an inclination of the head.
    [1913 Webster]
 
   2. A direction or tendency from the true vertical or
    horizontal direction; as, the inclination of a column, or
    of a road bed.
    [1913 Webster]
 
   3. A tendency towards another body or point.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) The angle made by two lines or planes; as, the
    inclination of the plane of the earth's equator to the
    plane of the ecliptic is about 23[deg] 28'; the
    inclination of two rays of light.
    [1913 Webster]
 
   5. A leaning or tendency of the mind, feelings, preferences,
    or will; propensity; a disposition more favorable to one
    thing than to another; favor; desire; love.
    [1913 Webster]
 
       A mere inclination to a thing is not properly a
       willing of that thing.        --South.
    [1913 Webster]
 
       How dost thou find the inclination of the people?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A person or thing loved or admired. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pharm.) Decantation, or tipping for pouring.
    [1913 Webster]
 
   {Inclination compass}, an inclinometer.
 
   {Inclination of an orbit} (Astron.), the angle which the
    orbit makes with the ecliptic.
 
   {Inclination of the needle}. See {Dip of the needle}, under
    {Dip}.
 
   Syn: Bent; tendency; proneness; bias; proclivity; propensity;
     prepossession; predilection; attachment; desire;
     affection; love. See {Bent}, and cf. {Disposition}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dip \Dip\, n.
   1. The action of dipping or plunging for a moment into a
    liquid. "The dip of oars in unison." --Glover.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclination downward; direction below a horizontal line;
    slope; pitch.
    [1913 Webster]
 
   3. a hollow or depression in a surface, especially in the
    ground.
    [PJC]
 
   4. A liquid, as a sauce or gravy, served at table with a
    ladle or spoon. [Local, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   5. A dipped candle. [Colloq.] --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   6. A gymnastic exercise on the parallel bars in which the
    performer, resting on his hands, lets his arms bend and
    his body sink until his chin is level with the bars, and
    then raises himself by straightening his arms.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. In the turpentine industry, the viscid exudation, which is
    dipped out from incisions in the trees; as, virgin dip
    (the runnings of the first year), yellow dip (the runnings
    of subsequent years).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (A["e]ronautics) A sudden drop followed by a climb,
    usually to avoid obstacles or as the result of getting
    into an airhole.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. a liquid, in which objects are soaked by dipping; e.g., a
    parasiticide or insecticide solution into which animals
    are dipped (see {sheep-dip}).
    [PJC]
 
   10. a sauce into which foods are dipped to enhance the
     flavor; e. g., an {onion dip} made from sour cream and
     dried onions, into which potato chips are dipped.
     [PJC]
 
   11. a {pickpocket}. [slang]
     [PJC]
 
   {Dip of the horizon} (Astron.), the angular depression of the
    seen or visible horizon below the true or natural horizon;
    the angle at the eye of an observer between a horizontal
    line and a tangent drawn from the eye to the surface of
    the ocean.
 
   {Dip of the needle}, or {Magnetic dip}, the angle formed, in
    a vertical plane, by a freely suspended magnetic needle,
    or the line of magnetic force, with a horizontal line; --
    called also {inclination}.
 
   {Dip of a stratum} (Geol.), its greatest angle of inclination
    to the horizon, or that of a line perpendicular to its
    direction or strike; -- called also the {pitch}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inclination
   n 1: an attitude of mind especially one that favors one
      alternative over others; "he had an inclination to give up
      too easily"; "a tendency to be too strict" [syn:
      {inclination}, {disposition}, {tendency}]
   2: (astronomy) the angle between the plane of the orbit and the
     plane of the ecliptic stated in degrees [syn: {inclination},
     {inclination of an orbit}]
   3: (geometry) the angle formed by the x-axis and a given line
     (measured counterclockwise from the positive half of the
     x-axis) [syn: {inclination}, {angle of inclination}]
   4: (physics) the angle that a magnetic needle makes with the
     plane of the horizon [syn: {dip}, {angle of dip}, {magnetic
     dip}, {magnetic inclination}, {inclination}]
   5: that toward which you are inclined to feel a liking; "her
     inclination is for classical music" [ant: {disinclination}]
   6: the property possessed by a line or surface that departs from
     the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship
     developed a list to starboard"; "he walked with a heavy
     inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
     {inclination}, {lean}, {leaning}]
   7: a characteristic likelihood of or natural disposition toward
     a certain condition or character or effect; "the alkaline
     inclination of the local waters"; "fabric with a tendency to
     shrink" [syn: {tendency}, {inclination}]
   8: the act of inclining; bending forward; "an inclination of his
     head indicated his agreement" [syn: {inclination},
     {inclining}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top