ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nation

N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nation-, *nation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
Coronation Day(n) วันฉัตรมงคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nation(n) ประเทศ, See also: ประเทศชาติ, Syn. country, land, nation, state
nation(n) คนในประเทศ, See also: พลเมือง, ประชาชน, Syn. nationality, Ant. alien, foreigner
national(adj) ประจำชาติ, See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ, Syn. federal, state, municipal
national(n) ประชาชน, Syn. citizen, patrial
nationally(adv) ประจำชาติ, See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ, Syn. publicly
nationhood(n) ความเป็นชาติ
nationwide(adj) ทั่วประเทศ, Syn. general, public, universal
nationwide(adv) ทั่วประเทศ, Syn. nationally
nationalise(vt) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalise(vt) โอนชาติ, See also: โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, ให้สัญชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nation(เน'เช ิน) n. ประเทศ, ชาติ
national(แนช'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ, ชาตินิยม, ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง.
national anthemn. เพลงชาติ
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
national parkn. วนอุทยานแห่งชาติ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
nationalise(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ, ให้สัญชาติแก่, ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationalism(แนช'ช ะเนิลลิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยม, ความรักชาติ
nationalist(แนช'ช ะนะลิสทฺ) n. ผู้รักชาติ, ผู้นิยมลัทธิชาตินิยม, ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ., See also: nationalistic adj. เกี่ยวกับชาตินิยม
nationalist chinaไต้หวัน, จีนคณะชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
nation(n) ชาติ, ประชาชาติ, ประเทศชาติ
national(adj) เพื่อชาติ, เกี่ยวกับประชาชาติ, ของชาติ
national(n) ประชาชาติ, ประชาชน, พลเมือง
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม, ความรักชาติ
nationalist(n) ผู้รักชาติ, นักชาตินิยม
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม, เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ, ความรักชาติ, ประชาชาติ
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่
abomination(n) ความขยะแขยง, ความรังเกียจ, ความเกลียด
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน, การเปลี่ยนเจ้าของ, การโอน(เงิน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nationชาติ, ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationชาติ, ประชาชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nationชาติ, ประชาชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nation buildingการสร้างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nation, most favouredชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nation, uncommittedชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nation-stateรัฐประชาชาติ, รัฐชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalชนชาติ, ของชาติ, แห่งชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nation-stateรัฐประชาชาติ [TU Subject Heading]
nationalคนชาติ [การทูต]
National Aeronautics and Space Administrationองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา [Climate Change]
National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National bibliographyบรรณานุกรมแห่งชาติ, Example: หมายถึง บรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมทั้งบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าสิ่งพิมพ์นั้นจะตีพิมพ์ในประเทศใด แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตหรือสื่อสำหรับบันทึกความรู้ก้าวหน้าไปมาก ขอบเขตของการรวบรวมสิ่งพิมพ์ในบรรณานุกรมแห่งชาติขยายขอบเขตของสื่อบันทึกความรู้ออกตามไปด้วย <p>การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ เป็นหน้าที่หนึ่งของหอสมุดแห่งชาติแต่ละประเทศ การจัดหาสิ่งพิมพ์หรือวัสดุเพื่อนำมาจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ทำได้โดย <p>1. การขอความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ในการส่งสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ มาให้ แต่เนื่องจากสิ่งพิมพ์อาจจะมีการผลิตโดยมิได้ผ่านสำนักพิมพ์ อาจจะเป็นกระบวนการที่ทำให้หอสมุดแห่งชาติไม่สามารถรวบรวมสิ่งพิมพ์ในส่วนนี้ได้ หอสมุดแห่งชาติต้องมีการติดตามสิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ อย่างใกล้ชิด <p>2. จัดหาตัวแทนให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือและวัสดุที่ออกใหม่โดยสำนักพิมพ์ทั้งหมดในประเทศและที่ออกโดยส่วนราชการและโดยเอกชน <p>3. ออกกฎหมายกำหนดให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิตส่งสิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ มาให้หอสมุดแห่งชาติเพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ <p>หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน เป็นตัวอย่างของหอสมุดแห่งชาติในการรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยพระราชบัญญัติการพิมพ์ (United States Copyright Office) ที่จะต้องส่งสิ่งพิมพ์อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับให้กับหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ส่งผลให้กลายเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการจัดเก็บหนังสือที่ผลิตใน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึงจำนวน 126 ล้านรายการ [ 1 ] และด้วยระบบการจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ที่มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์ จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อย่างครบถ้วน <p>หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ ด้วยกรอบของวิธีการ 2 แนวทาง [ 2 ] กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของ ประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย <p>ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) [ 3, 4 ]ทำหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตในสหราชอาณาจักรและสาธารณ รัฐไอแลนด์ และจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ โดยสำนักพิมพ์ในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอแลนด์จะต้องส่งสิ่งพิมพ์แก่ The Legal Deposit Office ของ หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (Copyright acts) โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 สำหรับสื่อตีพิมพ์ และ ปี พ.ศ. 2546 สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ “The Legal Deposit Libraries Shared Cataloging Programme : LDLSCP” ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างห้องสมุด เฉพาะเดือน เม.ย. พ.ศ. 2546 ถึง เดือน มี.ค. พ.ศ. 2547 ทำให้มีจำนวนข้อมูลบรรณานุกรม 87, 764 รายการ โดยเฉลี่ยแต่ละปีมีจำนวนรายการข้อมูลเพิ่มขึ้น 50, 000 รายการ <p>ขณะที่ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ [ 5 ]ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูป แบบของ Alert servicees จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบ ถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป <p>หอสมุดแห่งชาติของไทย เริ่มจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โดยร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และสามารถรวบรวมบรรณานุกรมแห่งชาติเป็นรูปเล่มเพียงเล่มเดียวสำหรับ พ.ศ. 2502 งานจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติประสบอุปสรรค เนื่องจากจุดอ่อนของพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2485 มีการกำหนดให้ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติจำนวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วันนับแต่มีการพิมพ์ ผู้ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 12 บาท แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการที่ผลิตสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติได้รับสิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการไว้ไม่ถึงครึ่ง และผู้พิมพ์จำหน่ายพอใจที่จะถูกปรับมากกว่าจะส่งให้แก่หอสมุดแห่งชาติ <p>หอสมุดแห่งชาติได้เริ่มกลับมาดำเนินงานจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติอย่างจริงจัง อีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำ [ 6 ] ได้แก่ เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกำหนดเลขประจำหนังสือตามมาตรฐานสากล (International Standard Book Number - ISBN) ด้วยความร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ ส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูลแบบ MARC เป็นต้น <p>รายการบรรณานุกรมแห่งชาติของไทย http://www.nlt.go.th/th_tnb.htm <p>รายการอ้างอิง: <p>[ 1 ] United States Copyright Office. [ ออนไลน์ ] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07. <p>[ 2 ] Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ ออนไลน์ ] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50. <p>[ 3 ] Bibliographic Data Services Limited. [ ออนไลน์ ]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30. <p>[ 4 ]Nielsen UK ISBN Agency. [ ออนไลน์ ] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25. <p>[ 5 ]The British National Bibliography. [ ออนไลน์ ] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. <p>[ 6 ] สุนทรี หังสสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National characteristics, Americanเอกลักษณ์ของชาติอเมริกัน [TU Subject Heading]
National characteristics, Chineseเอกลักษณ์ของชาติจีน [TU Subject Heading]
National characteristics, Japaneseเอกลักษณ์ของชาติญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
National characteristics, Laotian, in literatureเอกลักษณ์ของชาติลาวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
National Diet(org) สภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น
national gallery(n) หอศิลป์แห่งชาติ
NATIONAL SECURITY AGENCY(n) สภาความมั่นคง
NATIONAL SECURITY AGENCYสภาความมั่นคงแห่งชาติ
nationate[เเนเชอะเนท] (vt) ทําให้เกิดประเทศ
nationative[เเนะเชอะนะทิฟว] (adj) ซึ่งทําให้เกิดประเทศ, ซึ่งทําให้เป็นของชาติ
nationatory[แนเชอะนะเทอะริ] (n) ภูมิการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ The Great Dictator (1940)
How wonderful! Tomainia, a nation of blue-eyed blonds.โทไมเนีย ต้องเป็นประเทศของคนตาสีฟ้าและผมบอร์น The Great Dictator (1940)
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน The Great Dictator (1940)
The nations will capitulate.ประเทศอื่นจะยอมจำนนไปเอง The Great Dictator (1940)
No nation can progress with such ideas.ไม่มีประเทศใด เจริญกับระบอบดังกล่าว The Great Dictator (1940)
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader, ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
A nation must have no discord.ในประเทศที่ห้ามมีผู้เห็นแย้ง Night and Fog (1956)
The nation gets down to work.ความเป็นชาติแบบนาซี ก็เริ่มต้นขึ้น Night and Fog (1956)
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
Then put out a nation wide APB.แล้วใส่ออกเอพีบีทั่วประเทศ ในสองสามสัปดาห์ First Blood (1982)
I want to call upon the nation to make that a day of prayer and fasting.ผมอยากให้ประชาชนทุกคน สวดมนตร์และอดอาหารในวันนั้น Gandhi (1982)
All nations contain religious minorities.ทุกชาติมีชนกลุ่มน้อยทางศาสนา Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nationA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
nationAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
nationA national campaign for energy saving is underway.
nationA nation need not necessarily be powerful to be great.
nationAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
nationAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
nationA republic is a nation whose head is not a king or queen but a president.
nationAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
nationAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
nationBad people are at the helm of the nation.
nationBoth nations entered into a war.
nationBuildings of national importance are relatively safe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กคช.(n) National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ
นาซา(n) NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
เนคเทค(n) NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สขช.(n) National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สพช.(n) National Energy Policy Office, See also: NEPO, Syn. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สยช.(n) National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สวทช.(n) National Science and Technology Development Agency, Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สสช.(n) National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เอ็นบีเอ(n) National Basketball Association, See also: NBA, Syn. สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ
สัญชาติ(n) nationality, Syn. เชื้อชาติ, ชนชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [ m ]
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อำนาจควบคุม[amnāt khūapkhum] (n, exp) EN: mastery ; domination
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: coronation ; royal wedding
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารมณ์ในการใช้จ่าย[ārom nai kān chaijāi] (n, exp) EN: inclination to spend
อาเซียน[Asīen] (org) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)
อธิปไตยของประเทศ[athippatai khøng prathēt] (n, exp) FR: souveraineté nationale [ f ]
อรรถาธิบาย[atthāthibāi] (n) EN: explanation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NATION N EY1 SH AH0 N
NATIONS N EY1 SH AH0 N Z
NATION'S N EY1 SH AH0 N Z
NATIONAL N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONAL N AE1 SH N AH0 L
NATIONS' N EY1 SH AH0 N Z
NATIONALE N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONALE N AE1 SH AH0 N AE2 L EY0
NATIONALS N AE1 SH AH0 N AH0 L Z
NATIONAIR N EY1 SH AH0 N EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nation (n) nˈɛɪʃən (n ei1 sh @ n)
nations (n) nˈɛɪʃənz (n ei1 sh @ n z)
national (n) nˈæʃənəl (n a1 sh @ n @ l)
nationals (n) nˈæʃənəlz (n a1 sh @ n @ l z)
nationhood (n) nˈɛɪʃənhuːd (n ei1 sh @ n h uu d)
nationally (a) nˈæʃənəliː (n a1 sh @ n @ l ii)
nationwide (j) nˈɛɪʃənwaɪd (n ei1 sh @ n w ai d)
nationalism (n) nˈæʃənəlɪzəm (n a1 sh @ n @ l i z @ m)
nationalist (n) nˈæʃənəlɪst (n a1 sh @ n @ l i s t)
nationality (n) nˌæʃənˈælɪtiː (n a2 sh @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民族[mín zú, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] nationality; ethnic group, #1,043 [Add to Longdo]
国有[guó yǒu, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ, / ] nationalized; public; government owned; state-owned, #2,838 [Add to Longdo]
国有企业[guó yǒu qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized business; state-owned business, #3,866 [Add to Longdo]
少数民族[shǎo shù mín zú, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] national minority; ethnic group, #5,075 [Add to Longdo]
国民[guó mín, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] national, #5,434 [Add to Longdo]
国防[guó fáng, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ, / ] national defense, #5,549 [Add to Longdo]
国家级[guó jiā jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ, / ] national level (e.g. nature reserve), #6,940 [Add to Longdo]
国庆[guó qìng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] national celebration, #8,807 [Add to Longdo]
全国性[quán guó xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] national, #10,539 [Add to Longdo]
国籍[guó jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, / ] nationality, #14,247 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen., See also: die Priesterweihe, die Primiz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nation { f } | Nationen { pl }nation | nations [Add to Longdo]
Nationalbibliothek { f }national library [Add to Longdo]
Nationalcharakter { m }national trait [Add to Longdo]
Nationalfeiertag { m }; Staatsfeiertag { m }national holiday [Add to Longdo]
Nationalgefühl { n }national feeling; feeling for one's country [Add to Longdo]
Nationalgericht { n }national dish [Add to Longdo]
Nationalgetrnk { n }national drink [Add to Longdo]
Nationalheld { m }national hero [Add to Longdo]
Nationalheldin { f }national heroine [Add to Longdo]
Nationalhymne { f }national anthem [Add to Longdo]
Nationalisierung { f }nationalization [Add to Longdo]
Nationalismus { m }nationalism [Add to Longdo]
Nationalist { m } | Nationalisten { pl }nationalist | nationalists [Add to Longdo]
Nationalität { f } | Nationalitäten { pl }nationality | nationalities [Add to Longdo]
Nationalität { f }citizenship [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国宝[こくほう, kokuhou] nationaler_Schatz [Add to Longdo]
国歌[こっか, kokka] Nationalhymne [Add to Longdo]
国民[こくみん, kokumin] Nation, Volk, Buerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nation \Na"tion\, n. [F. nation, L. natio nation, race, orig., a
   being born, fr. natus, p. p. of nasci, to be born, for
   gnatus, gnasci, from the same root as E. kin. [root]44. See
   {Kin} kindred, and cf. {Cognate}, {Natal}, {Native}.]
   1. (Ethnol.) A part, or division, of the people of the earth,
    distinguished from the rest by common descent, language,
    or institutions; a race; a stock.
    [1913 Webster]
 
       All nations, and kindreds, and people, and tongues.
                          --Rev. vii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of inhabitants of a country, united under an
    independent government of their own.
    [1913 Webster]
 
       A nation is the unity of a people.  --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Praise the power that hath made and preserved us a
       nation.                --F. S. Key.
    [1913 Webster]
 
   3. Family; lineage. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) One of the divisions of university students in a
      classification according to nativity, formerly common
      in Europe.
    (b) (Scotch Universities) One of the four divisions (named
      from the parts of Scotland) in which students were
      classified according to their nativity.
      [1913 Webster]
 
   5. A great number; a great deal; -- by way of emphasis; as, a
    nation of herbs. --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   {Five nations}. See under {Five}.
 
   {Law of nations}. See {International law}, under
    {International}, and {Law}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: people; race. See {People}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nation
   n 1: a politically organized body of people under a single
      government; "the state has elected a new president";
      "African nations"; "students who had come to the nation's
      capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an
      industrialized land" [syn: {state}, {nation}, {country},
      {land}, {commonwealth}, {res publica}, {body politic}]
   2: the people who live in a nation or country; "a statement that
     sums up the nation's mood"; "the news was announced to the
     nation"; "the whole country worshipped him" [syn: {nation},
     {land}, {country}]
   3: United States prohibitionist who raided saloons and destroyed
     bottles of liquor with a hatchet (1846-1911) [syn: {Nation},
     {Carry Nation}, {Carry Amelia Moore Nation}]
   4: a federation of tribes (especially Native American tribes);
     "the Shawnee nation"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 nation /nasjɔ̃/ 
  nation

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 nation
  nation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Nation /natsiːoːn/ 
  nation

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 nation
  nation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top