ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rumination

R UW2 M IH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumination-, *rumination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumination(n) การใคร่ครวญ, See also: การไตร่ตรอง, Syn. introspectin, reflection, thought

English-Thai: Nontri Dictionary
rumination(n) การครุ่นคิด, การตรึกตรอง, การรำพึง, การเคี้ยวเอื้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruminationการสำรอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUMINATION R UW2 M IH0 N EY1 SH AH0 N
RUMINATIONS R UW2 M IH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumination (n) rˌuːmɪnˈɛɪʃən (r uu2 m i n ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い戻し[くいもどし, kuimodoshi] (n) rumination; cud [Add to Longdo]
反芻[はんすう, hansuu] (n, adj-no) (1) chewing the cud; rumination; (vs) (2) to ruminate on; to think over [Add to Longdo]
黙念[もくねん, mokunen] (n, adj-t, adv-to) (arch) silent rumination; quiet thought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumination \Ru`mi*na"tion\, n. [L. ruminatio: cf. F.
   rumination.]
   1. The act or process of ruminating, or chewing the cud; the
    habit of chewing the cud.
    [1913 Webster]
 
       Rumination is given to animals to enable them at
       once to lay up a great store of food, and afterward
       to chew it.              --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being disposed to ruminate or ponder;
    deliberate meditation or reflection.
    [1913 Webster]
 
       Retiring full of rumination sad.   --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) The regurgitation of food from the stomach
    after it has been swallowed, -- occasionally observed as a
    morbid phenomenon in man.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rumination
   n 1: a calm, lengthy, intent consideration [syn:
      {contemplation}, {reflection}, {reflexion}, {rumination},
      {musing}, {thoughtfulness}]
   2: (of ruminants) chewing (the cud); "ruminants have remarkable
     powers of rumination"
   3: regurgitation of small amounts of food; seen in some infants
     after feeding

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top