ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condonation

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condonation-, *condonation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condonation[N] การให้อภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condonationการให้อภัยความผิดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condonation (n) kˌɒndounˈɛɪʃən (k o2 n d ou n ei1 sh @ n)
condonations (n) kˌɒndounˈɛɪʃənz (k o2 n d ou n ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condonation \Con`do*na"tion\, n. [L. condonatio a giving away.]
   1. The act of condoning or pardoning.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Forgiveness, either express or implied, by a husband
    of his wife or by a wife of her husband, for a breach of
    marital duty, as adultery, with an implied condition that
    the offense shall not be repeated. --Bouvier. Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condonation
   n 1: a pardon by treating the offender as if the offense had not
      occurred

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top