Search result for

อุทยานแห่งชาติ

(20 entries)
(0.1585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุทยานแห่งชาติ-, *อุทยานแห่งชาติ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทยานแห่งชาติ    [N] national park, Example: เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทยานแห่งชาติน. พื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได้สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national parkอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national parkอุทยานแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
national parkอุทยานแห่งชาติ
พื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Marine parks and reservesอุทยานแห่งชาติทางทะเล [TU Subject Heading]
National parks and reservesอุทยานแห่งชาติ [TU Subject Heading]
National Park อุทยานแห่งชาติ
พื้นที่ของรัฐที่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เป็นพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม ไม่เคยถูกรบกวนจากมนุษย์ อยู่ห่างไกลจากชุมชน ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งสงวนและคุ้มครอง สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการค้นคว้าวิจัย นันทนาการ และการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจนถึงเดือน มิถุนายน 2538 มีจำนวนทั้งสิ้น 79 แห่ง เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 61 แห่ง และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล 18 แห่ง มีเนื้อที่รวมกัน (ทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ) 25.14 ล้านไร่ หรือราวร้อยละ 7.84 ของพื้นที่ประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุทยานแห่งชาติ[n. exp.] (utthayān haengchāt) EN: national park   FR: parc national [m]
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Tāksin Maharāt) EN: Taksinmaharat National Park   
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Thung Salaēng Lūang) EN: Thung Salaeng Luang National Park   
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Phū Kradeung) EN: Phu Kradueng National Park   
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Phū Søi Dāo) EN: Phu Soi Dao National Park   
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Khao Yai) EN: Khao Yai National Park   FR: parc national de Khao Yai [m]
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Jaē Søn) EN: Chae Sorn National Park   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
national park    [N] สวนสาธารณะแห่งชาติ, See also: อุทยานแห่งชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา
national park() n. วนอุทยานแห่งชาติ

Are you satisfied with the result?

Go to Top