ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unification

Y UW2 N AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unification-, *unification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unification(n) การรวมตัวกัน, See also: กระบวนการรวมตัว, Syn. integration, solidarity
unification(n) ผลจากการรวมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน, ความสอดคล้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
unification(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unificationการสร้างเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unification Churchมูนิซึ่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Akechi Mitsuhide... 15 years ago, after the unification of the country, he got close to Nobunaga and then betrayed him...เป็นคนลงมือลอบสังหารที่วัดฮอนโนะ ฮาชิบะล่ะ Goemon (2009)
Celebrating the unification of her spirit with the elements.เฉลิมฉลองให้กับกระบวนการหลอมรวม ทางจิตวิญญาณให้กับธาตุต่างๆ The Witch in the Wardrobe (2010)
You know, seeing how gravity could be combined with these other lie groups during this unification was one of the greatest moments of my life.และเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์ เพียงมนุษย์เห็นว่า แรงโน้มถ่วงอาจพอดี กับทุกกองกำลังอื่น ๆ และอนุภาค Is There a Creator? (2010)
that is, a unique unification within a beautiful mathematical structure.ในทิศทางที่เขาไปลงที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งสำคัญมาก Is There a Creator? (2010)
So I just wanted to shoot some photos that speak to that, to the unification of all people through sports.ผมอยากจะถ่ายรูปที่บอกเล่า การรวมพลังของทุกคนด้วยกีฬา Friends with Benefits (2011)
I'll report our unification to the government.ผมจะไปบอกใครต่้อใครว่าเราแต่งงานกันแล้ว Episode #1.20 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unificationThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสังสรรค์(n) association, See also: unification, coalition, meeting, conjunction, Syn. การพบปะ, การพูดคุย, Thai Definition: การพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมตัวกัน[kān rūamtūa kan] (n, exp) EN: unification ; composition ; unification ; merger
การรวมตัวกันใหม่[kān rūamtūa kan mai] (n, exp) EN: reunification  FR: réunification [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNIFICATION Y UW2 N AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unification (n) jˌuːnɪfɪkˈɛɪʃən (y uu2 n i f i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统独[tǒng dú, ㄊㄨㄥˇ ㄉㄨˊ, / ] unification and independence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereinheitlichung { f } | Vereinheitlichungen { pl }unification | unifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユニフィケーション[yunifike-shon] (n) unification [Add to Longdo]
一元化[いちげんか, ichigenka] (n, vs) unification; centralization; centralisation; (P) [Add to Longdo]
一体化[いったいか, ittaika] (n, vs) unification; integration [Add to Longdo]
一統[いっとう, ittou] (n) lineage; line; unification; all (of you) [Add to Longdo]
一本化[いっぽんか, ipponka] (n, vs) unification; centralization; integration; drawing things together; working out a common policy [Add to Longdo]
漢字統合[かんじとうごう, kanjitougou] (n) { comp } Han unification [Add to Longdo]
機能単一化文法[きのうたんいつかぶんぽう, kinoutan'itsukabunpou] (n) { ling } functional unification grammar; FUG [Add to Longdo]
言文一致[げんぶんいっち, genbun'icchi] (n) unification of the written and spoken forms of a language [Add to Longdo]
合一[ごういつ, gouitsu] (n, vs) unification; union; oneness [Add to Longdo]
単一化[たんいつか, tan'itsuka] (n, vs) simplification; unification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
漢字統合[かんじとうごう, kanjitougou] Han unification [Add to Longdo]
統一化[とういつか, touitsuka] unification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unification \U`ni*fi*ca"tion\, n. [See {Unify}.]
   The act of unifying, or the state of being unified.
   [1913 Webster]
 
      Unification with God was the final aim of the
      Neoplatonicians.             --Fleming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unification
   n 1: an occurrence that involves the production of a union [syn:
      {fusion}, {merger}, {unification}]
   2: the state of being joined or united or linked; "there is
     strength in union" [syn: {union}, {unification}] [ant:
     {separation}]
   3: the act of making or becoming a single unit; "the union of
     opposing factions"; "he looked forward to the unification of
     his family for the holidays" [syn: {union}, {unification},
     {uniting}, {conjugation}, {jointure}] [ant: {disunion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top