ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nomination

N AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nomination-, *nomination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nomination[N] การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, See also: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, Syn. choosing, electing, naming, selection
nomination[N] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่, Syn. assignment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
nomination(n) การแต่งตั้ง,การเสนอชื่อ
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomination๑. การแต่งตั้ง [ดู appointment]๒. การเสนอชื่อให้เลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomination๑. การแต่งตั้ง๒. การเสนอชื่อ (ให้เลือก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nomination, directการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งโดยตรง (โดยผู้มีสิทธิออกเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomination, independentการเสนอชื่อโดยอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And to get for you a nomination for, dare I say...?ท่านจะได้เข้าชิง... ผมพูดได้ไหม Blazing Saddles (1974)
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย Blazing Saddles (1974)
They have a new nomination."ลอนดอน" The Jackal (1997)
Listen,I hope you get this nomination more than anyone,but... be prepared.ฟังนะ ผมหวังว่าคุณจะได้รับเสียงเลือก มากกว่าคนอื่น แต่... เตรียมตัวไว้ Map 1213 (2006)
I just need someone to second my nomination.ชั้นต้องการผู้สมัครคนที่สอง Art Isn't Easy (2007)
Let's take a vote, yeah? Like nominations.งั้นเรามาลงเสียงกัน อือ Episode #1.5 (2008)
Mr. Grey's recent nomination catapulted him into the national spotlight, and he seemed a shoo-in for the cabinet...ที่คุณเกรย์ได้เข้าชิงตำแหน่งทำให้เขาเป็นที่สนใจ เขาดูจะเป็นตัวเต็งสำหรับคณะรัฐมนตรี London. Of Course (2009)
On Monday, we'll be taking nominations for the homecoming court.ในวันจันทร์, เราจะมีการเสนอชื่อ โฮมคัมมิ่ง เคาร์ท. Princess Protection Program (2009)
...as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America....ในฐานะผู้สมัคร ตัวแทนพรรคแดโมแครต เพื่อชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Precious (2009)
My good friends, I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee with the primary goal of seeking a nomination forthe Presidency.เพื่อนที่ดีของผม ผมใคร่จะขอประกาศว่า ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีเป้าหมายหลักในการเสาะหา ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี RED (2010)
Thank you for coming to the 1 st annual New Directions regionals set list nominations party.ยินดีต้อนรับสู่ ปาร์ตี้คัดเลือกเพลง ครั้งแรกของ นิวไดเรคชั่น Journey to Regionals (2010)
I really think this nomination may actually help that.ผมจึงมองว่าเรื่องการถูกเสนอชื่อนี้จะช่วยคุณได้ Pascal's Triangle Revisited (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nominationI second his nomination.
nominationShe won an Oscar nomination for best supporting actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวตั้ง[N] denomination, See also: nomination, calling, designation, giving a name, Syn. คำตั้ง, Example: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีคำตั้งคือคำว่า ตัว, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ, Notes: ปาก
ตัวตั้ง[N] denomination, See also: nomination, calling, designation, giving a name, Syn. คำตั้ง, Example: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีตัวตั้งคือคำว่า ตัว, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ, Notes: ปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
การเสนอชื่อ [n. exp.] (kān sanōe cheū) EN: nomination   
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengtang) EN: appointment   FR: nomination [f]
คณะกรรมการเสนอชื่อ [n. exp.] (khanakammakān sanōe cheū) EN: nominations commettee   
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOMINATION    N AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
NOMINATIONS    N AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nomination    (n) nˌɒmɪnˈɛɪʃən (n o2 m i n ei1 sh @ n)
nominations    (n) nˌɒmɪnˈɛɪʃənz (n o2 m i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernennung {f} | Ernennungen {pl}nomination | nominations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P) [Add to Longdo]
デノミネーション[, denomine-shon] (n) denomination [Add to Longdo]
ノミネーション[, nomine-shon] (n) nomination [Add to Longdo]
一宗[いっしゅう, isshuu] (n) sect; denomination [Add to Longdo]
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination [Add to Longdo]
会派[かいは, kaiha] (n) faction; denomination; communion [Add to Longdo]
教派[きょうは, kyouha] (n,adj-no) sect; denomination [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) [Add to Longdo]
呼称[こしょう, koshou] (n,vs) (1) naming; giving a name; designation; denomination; (adj-f) (2) nominal; (P) [Add to Longdo]
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nomination \Nom`i*na"tion\, n. [L. nominatio: cf. F.
   nomination.]
   [1913 Webster]
   1. The act of naming or nominating; designation of a person
    as a candidate for office; the power of nominating; the
    state of being nominated; as, to win the nomination.
    [1913 Webster]
 
       The nomination of persons to places being . . . a
       flower of his crown, he would reserve to himself.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. The denomination, or name. [Obs.] --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nomination
   n 1: the act of officially naming a candidate; "the Republican
      nomination for Governor"
   2: the condition of having been proposed as a suitable candidate
     for appointment or election; "there was keen competition for
     the nomination"; "his nomination was hotly protested"
   3: an address (usually at a political convention) proposing the
     name of a candidate to run for election; "the nomination was
     brief and to the point" [syn: {nominating speech},
     {nominating address}, {nomination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top