Search result for

nomination

(51 entries)
(0.0742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nomination-, *nomination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nomination[N] การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, See also: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, Syn. choosing, electing, naming, selection
nomination[N] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่, Syn. assignment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
nomination(n) การแต่งตั้ง,การเสนอชื่อ
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomination๑. การแต่งตั้ง [ดู appointment]๒. การเสนอชื่อให้เลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomination๑. การแต่งตั้ง๒. การเสนอชื่อ (ให้เลือก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nomination, directการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งโดยตรง (โดยผู้มีสิทธิออกเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomination, independentการเสนอชื่อโดยอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's take a vote, yeah? Like nominations.งั้นเรามาลงเสียงกัน อือ Episode #1.5 (2008)
Mr. Grey's recent nomination catapulted him into the national spotlight, and he seemed a shoo-in for the cabinet...ที่คุณเกรย์ได้เข้าชิงตำแหน่งทำให้เขาเป็นที่สนใจ เขาดูจะเป็นตัวเต็งสำหรับคณะรัฐมนตรี London. Of Course (2009)
On Monday, we'll be taking nominations for the homecoming court.ในวันจันทร์, เราจะมีการเสนอชื่อ โฮมคัมมิ่ง เคาร์ท. Princess Protection Program (2009)
...as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America....ในฐานะผู้สมัคร ตัวแทนพรรคแดโมแครต เพื่อชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Precious (2009)
My good friends, I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee with the primary goal of seeking a nomination forthe Presidency.เพื่อนที่ดีของผม ผมใคร่จะขอประกาศว่า ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีเป้าหมายหลักในการเสาะหา ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี RED (2010)
Thank you for coming to the 1 st annual New Directions regionals set list nominations party.ยินดีต้อนรับสู่ ปาร์ตี้คัดเลือกเพลง ครั้งแรกของ นิวไดเรคชั่น Journey to Regionals (2010)
I really think this nomination may actually help that.ผมจึงมองว่าเรื่องการถูกเสนอชื่อนี้จะช่วยคุณได้ Pascal's Triangle Revisited (2010)
Such a shame that you couldn't clinch the nomination.น่าเสียดายที่คุณไม่ได้รับการเสนอชื่อ For the Good of Our Country (2010)
They also approved the Presidential system as well as the nomination of candidates.การเลือกตั้งจะมีขึ้น ในวันนี้คือวันที่29ธันวาคม ในทั้ง17มณฑล 1911 (2011)
What happened to the nomination?เกิดอะไรขึ้นกับการประชุมสมัชชา? Episode #1.8 (2011)
The nomination was postponed because of the kidnapping.การประชุมได้ถูกเลื่อนออกไปเพราะเกิดเหตุการณ์ลักพาตัว Episode #1.8 (2011)
Who gave the permission to delay the nomination?ใครอนุญาติให้เลื่อนการประชุม Episode #1.8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nominationI second his nomination.
nominationShe won an Oscar nomination for best supporting actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวตั้ง[N] denomination, See also: nomination, calling, designation, giving a name, Syn. คำตั้ง, Example: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีคำตั้งคือคำว่า ตัว, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ, Notes: ปาก
ตัวตั้ง[N] denomination, See also: nomination, calling, designation, giving a name, Syn. คำตั้ง, Example: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีตัวตั้งคือคำว่า ตัว, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ, Notes: ปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
การเสนอชื่อ [n. exp.] (kān sanōe cheū) EN: nomination   
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengtang) EN: appointment   FR: nomination [f]
คณะกรรมการเสนอชื่อ [n. exp.] (khanakammakān sanōe cheū) EN: nominations commettee   
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOMINATION    N AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
NOMINATIONS    N AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nomination    (n) (n o2 m i n ei1 sh @ n)
nominations    (n) (n o2 m i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernennung {f} | Ernennungen {pl}nomination | nominations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P) [Add to Longdo]
デノミネーション[, denomine-shon] (n) denomination [Add to Longdo]
ノミネーション[, nomine-shon] (n) nomination [Add to Longdo]
一宗[いっしゅう, isshuu] (n) sect; denomination [Add to Longdo]
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination [Add to Longdo]
会派[かいは, kaiha] (n) faction; denomination; communion [Add to Longdo]
教派[きょうは, kyouha] (n,adj-no) sect; denomination [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) [Add to Longdo]
呼称[こしょう, koshou] (n,vs) (1) naming; giving a name; designation; denomination; (adj-f) (2) nominal; (P) [Add to Longdo]
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nomination \Nom`i*na"tion\, n. [L. nominatio: cf. F.
   nomination.]
   [1913 Webster]
   1. The act of naming or nominating; designation of a person
    as a candidate for office; the power of nominating; the
    state of being nominated; as, to win the nomination.
    [1913 Webster]
 
       The nomination of persons to places being . . . a
       flower of his crown, he would reserve to himself.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. The denomination, or name. [Obs.] --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nomination
   n 1: the act of officially naming a candidate; "the Republican
      nomination for Governor"
   2: the condition of having been proposed as a suitable candidate
     for appointment or election; "there was keen competition for
     the nomination"; "his nomination was hotly protested"
   3: an address (usually at a political convention) proposing the
     name of a candidate to run for election; "the nomination was
     brief and to the point" [syn: {nominating speech},
     {nominating address}, {nomination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top