Search result for

assignment

(90 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assignment-, *assignment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assignment    [N] การมอบหมาย, Syn. designation, authorization, nomination
assignment    [N] งาน, See also: งานที่ได้รับมอบหมาย, Syn. task, responsibility, job

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assignment๑. การโอนสิทธิ์๒. เอกสารการโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment๑. การกำหนดให้, การมอบหมาย (หน้าที่)๒. การโอนสิทธิ์ให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment of dowerการกำหนดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของสามีให้แก่ภริยาม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment of errorsการระบุข้อผิดพลาด (ในคำพิพากษาของศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment operatorตัวกำหนดค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assignment statementข้อความสั่งกำหนดค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assignment statementข้อความสั่งกำหนดค่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assignmentการโอนสิทธิ [การบัญชี]
Assignmentงาน, การกำหนด [การแพทย์]
Assignmentsการโอนสิทธิ [TU Subject Heading]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission

English-Thai: Nontri Dictionary
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assignment (n ) สัญญาโอนสิทธิ (มักใช้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) การโอนสิทธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง Oh, God! (1977)
I think that you can help us most by taking that assignment you've been offered in Fiji.คุณช่วยเราได้ โดยการรับงานที่ฟิจิ Gandhi (1982)
we've got a very special assignment.เรามีภารกิจลับสุดยอด Spies Like Us (1985)
congratulations, men. you're about to enter the operational phase of your assignment.ยินดีด้วย พวกนายได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว Spies Like Us (1985)
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย? Vampire Hunter D (1985)
Just what is your assignment here tonight, boy?ไหนบอกสิ... ทำไมคืนนี้นายถึงยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อีก เจ้าหนู? Mannequin (1987)
So, you like your new assignment?แล้ว นายชอบงานใหม่นี่ไหมล่ะ? Mannequin (1987)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
Your Christmas assignment is ready.หน้าที่ในวันคริสมาสต์ของคุณได้ถูกมอบหมายแล้ว The Nightmare Before Christmas (1993)
Give me my housing assignment.ขอใบสั่งที่พักฉัน... เร็ว Schindler's List (1993)
I want you to get that to bail bondsmen, bookies... assignment officers and snitches in County.จากพวกเจ้าหน้าที่หรือพวกทรยศหักหลัง Heat (1995)
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assignmentDo you have many out-of-town assignments?
assignmentHave you done your assignment yet?
assignmentHe gave us such a long assignment that we protested.
assignmentHe overlooked his assignment.
assignmentI can't help you. Do your assignment yourself.
assignmentI can't make heads or tails of this assignment.
assignmentI have a lot of assignments to do today.
assignmentI have finished my assignment.
assignmentI have just finished one third of my assignment.
assignmentI hope your assignment in England was successful.
assignmentIn is important to avoid having anyone absent from his assignment.
assignmentIt's a relief to have finished the assignment on time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบ้าน    [N] homework, See also: assignment, schoolwork, Example: เด็กๆ ทำการบ้านกันอยู่ที่โต๊ะหินทรงกลมตัวโตเนื้อหินอ่อนสีขาวสะอาด, Count unit: อย่าง, Thai definition: งานที่ครูกำหนดให้นักเรียนไปทำที่บ้าน (เฉพาะโรงเรียน), งานที่เกี่ยวกับบ้าน, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น การบ้านการเมือง การบ้านการเรือน
การมอบหมาย    [N] assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai definition: การกำหนดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge   FR: délégation [f]
การโอนสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn sit) EN: assignment ; transfer of title   
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSIGNMENT    AH0 S AY1 N M AH0 N T
ASSIGNMENTS    AH0 S AY1 N M AH0 N T S
ASSIGNMENT'S    AH0 S AY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assignment    (n) (@1 s ai1 n m @ n t)
assignments    (n) (@1 s ai1 n m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretungsformular {n}assignment form [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Zuweisung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}assignment | assignments [Add to Longdo]
Arbeitszuteilung {f}; Arbeitsverteilung {f}assignment of activities [Add to Longdo]
Aufgabe {f}; Arbeit {f}; Auftrag {m} | vordringliche Aufgabeassignment | priority assignment [Add to Longdo]
Auftragserteilung {f}assignment of a mission [Add to Longdo]
Auslosungsanzeige {f}assignment notice [Add to Longdo]
Blancoabtretung {f}; Blancozession {f}assignment in blank [Add to Longdo]
Einkommensverschiebung {f}assignment of income [Add to Longdo]
Forderungsabtretung {f}assignment of claim [Add to Longdo]
Geschäftsverteilung {f}assignment of business [Add to Longdo]
Lohnabtretung {f}assignment of wages [Add to Longdo]
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent [Add to Longdo]
Prioritätsübertragung {f}assignment of priority [Add to Longdo]
Rückübertragung {f}assignment back [Add to Longdo]
Speicherbelegung {f}assignment of memory space [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサインメント[, asainmento] (n) assignment [Add to Longdo]
キー割り当て;キー割当[キーわりあて, ki-wariate] (n) {comp} key assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] (n) {comp} pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] (n) {comp} pointer assignment statement [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment [Add to Longdo]
移譲(P);委譲[いじょう, ijou] (n,vs) transfer; assignment; (P) [Add to Longdo]
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P) [Add to Longdo]
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P) [Add to Longdo]
課役[かえき, kaeki] (n) distribution of assignments [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿题[sù tí, ㄙㄨˋ ㄊㄧˊ, 宿 / 宿] assignment [Add to Longdo]
指派[zhǐ pài, ㄓˇ ㄆㄞˋ, ] assignment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
割当[わりあて, wariate] assignment [Add to Longdo]
再割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代入[だいにゅう, dainyuu] assignment [Add to Longdo]
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assignment \As*sign"ment\, n. [LL. assignamentum: cf. OF.
   assenement.]
   1. An allotting or an appointment to a particular person or
    use; or for a particular time, as of a cause or causes in
    court.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A transfer of title or interest by writing, as of
      lease, bond, note, or bill of exchange; a transfer of
      the whole of some particular estate or interest in
      lands.
    (b) The writing by which an interest is transferred.
    (c) The transfer of the property of a bankrupt to certain
      persons called assignees, in whom it is vested for the
      benefit of creditors.
      [1913 Webster]
 
   {Assignment of dower}, the setting out by metes and bounds of
    the widow's thirds or portion in the deceased husband's
    estate, and allotting it to her.
    [1913 Webster]
 
   Note: Assignment is also used in law as convertible with
      specification; assignment of error in proceedings for
      review being specification of error; and assignment of
      perjury or fraud in indictment being specifications of
      perjury or fraud.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assignment
   n 1: a duty that you are assigned to perform (especially in the
      armed forces); "hazardous duty" [syn: {assignment}, {duty
      assignment}]
   2: the instrument by which a claim or right or interest or
     property is transferred from one person to another
   3: the act of distributing something to designated places or
     persons; "the first task is the assignment of an address to
     each datum" [syn: {assignment}, {assigning}]
   4: (law) a transfer of property by deed of conveyance [syn:
     {grant}, {assignment}]
   5: an undertaking that you have been assigned to do (as by an
     instructor)
   6: the act of putting a person into a non-elective position;
     "the appointment had to be approved by the whole committee"
     [syn: {appointment}, {assignment}, {designation}, {naming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top