ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assignation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assignation-, *assignation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ, การมอบหมาย, ภาระหน้าที่, การบ้านจากโรงเรียน, การโอน (สิทธิ์, ทรัพย์สิน, ดอกเบี้ย, ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gwen is on her way to our assignation as we speak.เกว็นกำลังเดินตามทางที่เราร่างไว้ Lancelot du Lac (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด(n) appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai Definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การมอบหมาย(n) assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai Definition: การกำหนดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [ f ]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [ m ]
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [ f ] ; citation [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assignation (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃən (a2 s i g n ei1 sh @ n)
assignations (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃənz (a2 s i g n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung { f }; Zuweisung { f }; Bestimmung { f } | Anweisungen { pl }; Zuweisungen { pl }; Bestimmungen { pl }assignation | assignations [Add to Longdo]
Verabredung { f } | Verabredungen { pl }assignation | assignations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逢引(io);逢引き(io);逢い引き;媾曳;媾曳き[あいびき, aibiki] (n, vs) (lover's) date; assignation; rendezvous [Add to Longdo]
検番;見番[けんばん, kenban] (n) (1) geisha call-office; assignation office for geisha; (2) (See 検番芸者) geisha on call [Add to Longdo]
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n, vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P) [Add to Longdo]
貸座敷[かしざしき, kashizashiki] (n) (1) (Edo-period) brothel; (2) facilities rented out for meetings, meals, etc.; (3) place for assignations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assignation \As`sig*na"tion\, n. [L. assignatio, fr. assignare:
   cf. F. assignation.]
   1. The act of assigning or allotting; apportionment.
    [1913 Webster]
 
       This order being taken in the senate, as touching
       the appointment and assignation of those provinces.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. An appointment of time and place for meeting or interview;
    -- used chiefly of love interviews, and now commonly in a
    bad sense.
    [1913 Webster]
 
       While nymphs take treats, or assignations give.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A making over by transfer of title; assignment.
    [1913 Webster]
 
   {House of assignation}, a house in which appointments for
    sexual intercourse are fulfilled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assignation
   n 1: a secret rendezvous (especially between lovers) [syn:
      {assignation}, {tryst}]
   2: the act of distributing by allotting or apportioning;
     distribution according to a plan; "the apportionment of seats
     in the House of Representatives is based on the relative
     population of each state" [syn: {allotment}, {apportionment},
     {apportioning}, {allocation}, {parceling}, {parcelling},
     {assignation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top