Search result for

alliance

(64 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alliance-, *alliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliance[N] ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance[N] สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
alliance[N] สหพันธ์, See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร, Syn. union, league, federation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliance๑. พันธไมตรี, ความเป็นพันธมิตร (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ความเกี่ยวดอง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alliance, Holyพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก Ambush (2008)
If they leave the separatist alliance, it will go a long way to shortening this war.ถ้าพวกเขาเลิกให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยก สงครามนี้จะจบเร็วขึ้นอีกมาก Destroy Malevolence (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
He says the alliance between Baegeuk and King Daeso was broken.เขาพูดว่าพันธมิตรระหว่าง\ แพกิอูและกษัตริย์เทโซถูกทำลายแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
For months now, President Ashton has been working with leaders from five continents, to forge a new ground-breaking alliance in the ongoing war on terror.หลายเดือนมานี้ ประธานาธิปดีแอชตั้น ได้ปรึกษากับบรรดาผู้นำจาก 5 ทวีป เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในการ ทำสงครามต่อสู้การก่อการร้ายค่ะ Vantage Point (2008)
The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.สนธิสัญญาเหล็กคือการเป็นพันธมิตรทางการทหาร ระหว่างเบนิโต มุสโสลินีและอด็อล์ฟ ฮิตเลอร์ Doubt (2008)
Together, we form an alliance with the humans.จับมือกัน, ตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการ ร่วมกับมนุษย์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
General, our alliance has countermanded 6 Decepticon incursions this year.ท่านนายพล กลุ่มสมาชิกของเราถูกเรียกกลับ ดิเซปติคอน จู่โจม 6 ครั้ง ในปีนี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา Invictus (2009)
- I had no idea he changed alliances.- ฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนพันธมิตร Service (2009)
When I became obliged to the FBI, it was inevitable that my shift in alliances would be exposed.ตอนที่พ่อต้องจำใจทำงานให้กับ FBI มันเป็นสิ่งที่พ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้หนุนหลังจะต้องปรากฏตัวออกมา Na Triobloidi (2009)
We need to make some new alliances...เราต้องมีพันธมิตรใหม่... Smite (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allianceEnter into an alliance with France.
allianceGermany made an alliance with Italy.
allianceHe argued for our forming the alliance with that nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายพันธมิตร[N] Allied, See also: alliance, Aliies, Syn. กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
สัมพันธมิตร[N] ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
สหพันธ์[N] federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
พันธมิตร[N] alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร[N] alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
พันธไมตรี[N] alliance, Syn. สัมพันธไมตรี, Example: การประชุมครั้งนี้เป็นการสานพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้อผูกมัดในฐานะที่เป็นมิตรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phanthamit) EN: ally ; alliance ; allies   
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition   FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พันธมิตรฯ[org.] (Phanthamit ) EN: the Alliance (PAD)   FR: l'Alliance (PAD)
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[org.] (Phanthamit Fāi Neūa) EN: Northern Alliance   
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ผูกไมตรี[v. exp.] (phūkmaitrī) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance   
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union   FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สัมพันธมิตร[n.] (samphanthamit) EN: ally ; alliance   FR: allié [m] ; alliance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIANCE    AH0 L AY1 AH0 N S
ALLIANCES    AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z
ALLIANCE'S    AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alliance    (n) (@1 l ai1 @ n s)
alliances    (n) (@1 l ai1 @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライアンス[, araiansu] (n) alliance [Add to Longdo]
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
軍事同盟[ぐんじどうめい, gunjidoumei] (n) military alliance [Add to Longdo]
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge [Add to Longdo]
攻守同盟[こうしゅどうめい, koushudoumei] (n) offensive and defensive alliance [Add to Longdo]
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty) [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
三国同盟[さんごくどうめい, sangokudoumei] (n) triple alliance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同盟[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] alliance [Add to Longdo]
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, / ] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists) [Add to Longdo]
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alliance \Al*li"ance\, v. t.
   To connect by alliance; to ally. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alliance \Al*li"ance\, n. [OE. aliaunce, OF. aliance, F.
   alliance, fr. OF. alier, F. allier. See {Ally}, and cf. LL.
   alligantia.]
   1. The state of being allied; the act of allying or uniting;
    a union or connection of interests between families,
    states, parties, etc., especially between families by
    marriage and states by compact, treaty, or league; as,
    matrimonial alliances; an alliance between church and
    state; an alliance between France and England.
    [1913 Webster]
 
   2. Any union resembling that of families or states; union by
    relationship in qualities; affinity.
    [1913 Webster]
 
       The alliance of the principles of the world with
       those of the gospel.         --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
       The alliance . . . between logic and metaphysics.
                          --Mansel.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons or parties allied. --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Connection; affinity; union; confederacy; confederation;
     league; coalition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alliance
   n 1: the state of being allied or confederated [syn: {alliance},
      {confederation}]
   2: a connection based on kinship or marriage or common interest;
     "the shifting alliances within a large family"; "their
     friendship constitutes a powerful bond between them" [syn:
     {alliance}, {bond}]
   3: an organization of people (or countries) involved in a pact
     or treaty [syn: {alliance}, {coalition}, {alignment},
     {alinement}] [ant: {nonalignment}, {nonalinement}]
   4: a formal agreement establishing an association or alliance
     between nations or other groups to achieve a particular aim
   5: the act of forming an alliance or confederation [syn:
     {confederation}, {alliance}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alliance [aljãs]
   alliance
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top