ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alliance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alliance-, *alliance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliance(n) ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance(n) สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
alliance(n) สหพันธ์, See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร, Syn. union, league, federation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด, การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ , การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร, การเกี่ยวดอง, การผูกพัน, การเกี่ยวพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliance๑. พันธไมตรี, ความเป็นพันธมิตร (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ความเกี่ยวดอง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alliance, Holyพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, goody. The Alliance has decided to change the qualifying time... from a minute-two to a minute-flat.เยี่ยมเลย Cool Runnings (1993)
That may have been true in past Olympic years, but this year the Alliance decided to change its policy.นั่นก็ถูก แต่สำหรับเมื่อก่อน Cool Runnings (1993)
The Alliance has the right to do whatever they feel is in the best interest of the sport.คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ Cool Runnings (1993)
Your alliance would be a disgrace!การเกี่ยวดองของเธอเป็นเรื่องที่เลวทราม Episode #1.6 (1995)
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries. Anna and the King (1999)
A Last Alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor.พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ ร่วมกันต้านทานกองทัพมอร์ดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
An alliance with the kingdom of Qui Gong.เมื่อเราเป็นพันธมิตรร่วมกับอณาจักรของ กีว-กอง Mulan 2: The Final War (2004)
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา Mulan 2: The Final War (2004)
I will sanction no alliance with the Middle Kingdom.ข้าจะลงโทษการปฏิเสธสัญญาพันธมิตร ครั้งนี้กับพระราชวังหลวงให้สาสม Mulan 2: The Final War (2004)
You know, whether she's going to form... a powerful alliance with a prince or go it alone.ว่าควรจะเข้าร่วมสร้างพันธมิตร ที่แข็งแกร่งกับเจ้าชายหรือลุยเดี่ยว The Perfect Man (2005)
My object in coming to Longbourn was to choose such a one from among Mr Bennet's daughters, for I am to inherit the estate and such an alliance will surely suit everyone.จุดประสงค์ที่ผมมาลองบอร์น คือมาเลือกภรรยา จากบรรดาลูกสาวของคุณเบนเน็ต เพราะผมจะเป็นผู้รับมรดก Pride & Prejudice (2005)
I can't imagine anything more appropriate than the two of us establishing a... a comprehensive antiterrorism alliance between our nations.คงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการที่เราสองคน และสองชาติร่วมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านการก่อการร้าย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allianceEnter into an alliance with France.
allianceGermany made an alliance with Italy.
allianceHe argued for our forming the alliance with that nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายพันธมิตร(n) Allied, See also: alliance, Aliies, Syn. กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
สัมพันธมิตร(n) ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai Definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
สหพันธ์(n) federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai Definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร(n) alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
พันธไมตรี(n) alliance, Syn. สัมพันธไมตรี, Example: การประชุมครั้งนี้เป็นการสานพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น, Thai Definition: ข้อผูกมัดในฐานะที่เป็นมิตรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายพันธมิตร[fāi phanthamit] (n) EN: ally ; alliance ; allies
เขย[khoēi] (n) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage  FR: beau-fils [ m ] ; beau-frère [ m ] ; parent (masc.) par alliance [ m ]
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
พันธมิตร[phanthamit] (n) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition  FR: alliance [ f ] ; partenariat [ m ] ; coalition [ f ]
พันธมิตรฯ[Phanthamit] (org) EN: the Alliance (PAD)  FR: l'Alliance (PAD)
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[Phanthamit Fāi Neūa] (org) EN: Northern Alliance
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai] (org) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)  FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ผูกไมตรี[phūkmaitrī] (v, exp) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance
สหพันธ์[sahaphan] (n) EN: federation ; alliance ; union  FR: fédération [ f ] ; alliance [ f ] ; union [ f ] ; syndicat [ m ]
สัมพันธมิตร[samphanthamit] (n) EN: ally ; alliance  FR: allié [ m ] ; alliance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alliance
alliances
alliances
alliance's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alliance
alliances

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ,   /  ] alliance; union; coalition #2,483 [Add to Longdo]
同盟[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ,  ] alliance #12,161 [Add to Longdo]
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ,   /  ] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n, vs, adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P) #810 [Add to Longdo]
連盟(P);聯盟[れんめい, renmei] (n, adj-no) league; federation; union; alliance; (P) #1,144 [Add to Longdo]
同盟[どうめい, doumei] (n, vs, adj-no) alliance; union; league; (P) #2,147 [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n, vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration #5,875 [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) #11,341 [Add to Longdo]
連立(P);聯立[れんりつ, renritsu] (n, vs, adj-no) alliance; coalition; (P) #12,450 [Add to Longdo]
アライアンス[araiansu] (n) alliance [Add to Longdo]
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n, vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
軍事同盟[ぐんじどうめい, gunjidoumei] (n) military alliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alliance \Al*li"ance\, v. t.
   To connect by alliance; to ally. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alliance \Al*li"ance\, n. [OE. aliaunce, OF. aliance, F.
   alliance, fr. OF. alier, F. allier. See {Ally}, and cf. LL.
   alligantia.]
   1. The state of being allied; the act of allying or uniting;
    a union or connection of interests between families,
    states, parties, etc., especially between families by
    marriage and states by compact, treaty, or league; as,
    matrimonial alliances; an alliance between church and
    state; an alliance between France and England.
    [1913 Webster]
 
   2. Any union resembling that of families or states; union by
    relationship in qualities; affinity.
    [1913 Webster]
 
       The alliance of the principles of the world with
       those of the gospel.         --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
       The alliance . . . between logic and metaphysics.
                          --Mansel.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons or parties allied. --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Connection; affinity; union; confederacy; confederation;
     league; coalition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alliance
   n 1: the state of being allied or confederated [syn: {alliance},
      {confederation}]
   2: a connection based on kinship or marriage or common interest;
     "the shifting alliances within a large family"; "their
     friendship constitutes a powerful bond between them" [syn:
     {alliance}, {bond}]
   3: an organization of people (or countries) involved in a pact
     or treaty [syn: {alliance}, {coalition}, {alignment},
     {alinement}] [ant: {nonalignment}, {nonalinement}]
   4: a formal agreement establishing an association or alliance
     between nations or other groups to achieve a particular aim
   5: the act of forming an alliance or confederation [syn:
     {confederation}, {alliance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 alliance /aljɑ̃s/ 
  alliance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top