ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citizen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citizen-, *citizen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citizen(n) ประชาชน, See also: พลเมือง, Syn. inhabitant, denizen, national
citizenry(n) กลุ่มพลเมือง, Syn. population, inhabitants, people
citizenship(n) ความเป็นพลเมือง
citizenship(n) สิทธิในความเป็นพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง, ชาวเมือง, ประชากร, See also: citizenly adj.
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย, พลเรือนทั้งหลาย
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร, สัญชาติ, คุณธรรมของประชากร
citizenty(ซิท'ทิเซินรี) n. ประชากรทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
citizen(n) ประชากร, ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน, คนในบังคับ
citizenship(n) การเป็นพลเมือง, สิทธิของประชากร, สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citizenพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizenพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizen crime reportingการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Citizen participationการมีส่วนร่วมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Citizen suits (Civil procedure)การฟ้องคดีแพ่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
citizen identity number(n) เลขประจำตัวประชาชน, Syn. people identity number

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2, 975, 000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
"We, the white, God-fearing citizens of Rock Ridge...เราคนผิวขาว ผู้เคารพพระเจ้า ชาวเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
We aren't the ones who will change it, but rather, those citizens who hope for Akira will.ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนมัน แต่บางที พลเมืองพวกนั้นหวังว่าจะพบกับอากิระจริงๆ Akira (1988)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Some citizens of New York actually came to my rescue.ประชาชนบางส่วนของรัฐนิวยอร์กจริงมาช่วยฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล? Hero (1992)
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citizenA good citizen obeys the laws.
citizenA great number of citizens went into the army.
citizenAll the citizens of the city have access to the city library.
citizenAmerican senior citizens are comparatively well-off.
citizenAnd so each citizen plays an indispensable role.
citizenA passport identifies you as a citizen of a country and allows you to travel to foreign countries.
citizenAre you a Japanese citizen?
citizenAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
citizenCitizens are the ultimate sovereigns.
citizenCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
citizenEvery citizen ought to help them.
citizenHe acquired American citizenship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าแผ่นดิน(n) citizen, See also: inhabitant, dweller, Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน, Example: ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน, Count Unit: คน, Thai Definition: พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น
นครวาสี(n) town-dweller, See also: citizen, Syn. ชาวนคร, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
citizen
citizen
citizens
citizens
citizen's
citizenry
citizens'
citizenry's
citizenship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citizen
citizens
citizenship
citizenships

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公民[gōng mín, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ,  ] citizen #2,686 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürger { m }; Staatsbürger { m } | Bürger { pl }; Staatsbürger { pl }citizen | citizens [Add to Longdo]
Weltbürger { m }citizen of the world [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民[こくみん, kokumin] (n) nation; nationality; people; citizen; (P) #1,031 [Add to Longdo]
市民[しみん, shimin] (n) citizen; townspeople; (P) #1,241 [Add to Longdo]
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P) #2,006 [Add to Longdo]
県民[けんみん, kenmin] (n) citizens of a prefecture; (P) #5,598 [Add to Longdo]
公民[こうみん, koumin] (n) citizen; freemen; (P) #15,765 [Add to Longdo]
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) #16,887 [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットシチズン[ねっとしちずん, nettoshichizun] net.citizen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citizen \Cit"i*zen\, n. [OE. citisein, OF. citeain, F. citoyen,
   fr. cit['e] city. See {City}, and cf. {Cit}.]
   1. One who enjoys the freedom and privileges of a city; a
    freeman of a city, as distinguished from a foreigner, or
    one not entitled to its franchises.
    [1913 Webster]
 
       That large body of the working men who were not
       counted as citizens and had not so much as a vote to
       serve as an anodyne to their stomachs. --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. An inhabitant of a city; a townsman. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person, native or naturalized, of either sex, who owes
    allegiance to a government, and is entitled to reciprocal
    protection from it.
    [1913 Webster]
 
   Note: This protection is . . . national protection,
      recognition of the individual, in the face of foreign
      nations, as a member of the state, and assertion of his
      security and rights abroad as well as at home. --Abbot
      [1913 Webster]
 
   4. One who is domiciled in a country, and who is a citizen,
    though neither native nor naturalized, in such a sense
    that he takes his legal status from such country.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citizen \Cit"i*zen\, a.
   1. Having the condition or qualities of a citizen, or of
    citizens; as, a citizen soldiery.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the inhabitants of a city;
    characteristic of citizens; effeminate; luxurious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am not well,
       But not so citizen a wanton as
       To seem to die ere sick.       --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citizen
   n 1: a native or naturalized member of a state or other
      political community [ant: {alien}, {foreigner},
      {noncitizen}, {outlander}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top