Search result for

nationwide

(32 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nationwide-, *nationwide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nationwide[ADJ] ทั่วประเทศ, Syn. general, public, universal
nationwide[ADV] ทั่วประเทศ, Syn. nationally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nationwide(เน'เชินไวดฺ) adj. ทั่วประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Guidance to students who have an illicit sexual relations, +30 -When a delinquent is straightened, +80 -Extracurricular activity, winner nationwide, +50แนะแนวเพื่อนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย, +30 \ N-เมื่อกระทำผิดเป็นหัก+ 80N-กิจกรรมนอกหลักสูตร GTO (1999)
Ladies Gentlemen nationwide her name is Daimonสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั่วประเทศ ชื่อของหล่อนก็คือ ไดม่อน GTO (1999)
You rank in top 3,000 nationwide but I'm not even in top 300,000.คุณสอบติดอันดับท๊อป 3,00 ของประเทศ แต่ผมอันดับที่ 300,000 ยังไม่ติดเลย Crazy First Love (2003)
- nationwide were devastated as news of the most popular...- ทั้งประเทศตกตะลึง กับข่าวของบุคคลที่แสนโด่งดัง... V for Vendetta (2005)
As the net begins to tighten nationwide, there is still no trace of Swagger.จากการพลิกแผ่นดินหา เราไม่พบร่องรอยใดๆของสแว๊กเกอร์ Shooter (2007)
As the net begins to tighten nationwide, there is still no trace of Swagger.จากการสืบหา เรายังไม่พบร่องรอยใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ Shooter (2007)
The fall out from all this, the purported killer Lincoln Burrows who has fled the country on a nationwide manhunt will be exonerated of all charges effective immediately.The fallout from all this นักโทษประหาร ลินคอร์น เบอร์โรว์ ผู้ซึ่งได้นำพาประเทศไปสู่การล่าอาชญากรทั่วประเทศ Sona (2007)
...enforcement agents have just bravely rounded up over 200 undocumented individuals as part of a coordinated nationwide sweep.เขาแก่พอที่จะเป็นพ่อของฉัน Hey, so what did you think of Rafferty's? สำหรับพนักงานต้อนรับ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Nationwide is on your side he's packing up to go.มันเก็บของแล้ว Good Fences (2007)
We then instituted a nationwide search;เราจึงเริ่มสืบหาไปทั่วประเทศ Changeling (2008)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
The government have enforced a nationwide curfew.รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nationwideHe had got nationwide fame.
nationwideThe police have started a nationwide hunt for the criminal.
nationwideThey have formed their own nationwide association, the American Association of Retired Persons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งเมือง[PRON] nationwide, See also: the whole nation, the whole country, the whole town, the whole city, countrywide, , Syn. ทั่วเมือง, หมดเมือง, Example: ประชาชนทั้งเมืองพร้อมใจกันออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี
ทั่วประเทศ[ADJ] nationwide, See also: all over the country, throughout the country, the whole country, countrywide, Syn. ทั่วราชอาณาจักร, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ กำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก
ทั่วเมือง[ADJ] nationwide, See also: the whole city, the whole town, the whole country, the whole nation, countrywide, Syn. ทั้งเมือง, ตลอดเมือง, Example: เด็กๆ ทั่วเมืองสนุกสนานกับการเล่นน้ำวันสงกรานต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสำเร็จทั่วประเทศ[n. exp.] (khwām samret thūa prathēt) EN: nationwide success   
ทั่วประเทศ[X] (thūa prathēt) EN: nationwide ; throughout the country ; all over the country   FR: à travers le pays ; dans tout le pays ; partout dans le pays

CMU English Pronouncing Dictionary
NATIONWIDE    N EY1 SH AH0 N W AY1 D
NATIONWIDE'S    N EY1 SH AH0 N W AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nationwide    (j) (n ei1 sh @ n w ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
全国各地[ぜんこくかくち, zenkokukakuchi] (n,adj-no) every region of the country; all corners of the country; nationwide [Add to Longdo]
全国中継[ぜんこくちゅうけい, zenkokuchuukei] (n) nation-wide hookup; nationwide broadcast [Add to Longdo]
全国遊説[ぜんこくゆうぜい, zenkokuyuuzei] (n) nationwide election campaign [Add to Longdo]
太閤検地[たいこうけんち, taikoukenchi] (n) Toyotomi Hideyoshi's nationwide land survey (1582 CE) [Add to Longdo]
統一地方選挙[とういつちほうせんきょ, touitsuchihousenkyo] (n) nationwide local elections [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nationwide
   adv 1: extending throughout an entire nation; "nationally
       advertised"; "it was broadcast nationwide" [syn:
       {nationally}, {nationwide}, {across the nation}, {across
       the country}]
   adj 1: occurring or extending throughout a country or nation;
       "the event aroused nationwide interest"; "a countrywide
       fund-raising campaign" [syn: {countrywide}, {nationwide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top