Search result for

*equi*

(728 entries)
(0.4218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equi, -equi-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
require (vi vt ) ต้องการ

English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equi[PRF] เท่ากัน
equi-[PRF] เท่ากัน
equip[VT] จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply
equine[ADJ] คล้ายม้า (ทางรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรม)
equity[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, Syn. fairness, impartiality, justice
sequin[N] เครื่องประดับโลหะทรงกลมแวววาว, Syn. ornament, Ant. plainness, severity
sequin[VT] ประกอบด้วยโลหะแวววาว
equinox[N] ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน
requiem[N] การสวดมนต์ส่งวิญญาณผู้ตาย, See also: เพลงสวดศพ
require[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. need, want, wish, Ant. dispense with, forgo
require[VT] บังคับใช้ (กฎหมาย), See also: กำหนด, Syn. impose, oblige
require[VT] เรียกร้อง, Syn. insist on, demand
requite[VT] ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
requite[VT] โต้ตอบ, See also: แก้แค้น, Syn. return, retaliate
requite[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, ตอบสนอง, Syn. repay, reward
equipage[N] เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage[N] รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage
equipped[ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided
inequity[N] ความไม่เสมอภาค, See also: ความอยุติธรรม, Syn. injustice, unfairness, Ant. justice, equity, fairness
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
requiter[N] ผู้โต้ตอบ, See also: ผู้ตอบสนอง
equip for[PHRV] มีอุปกรณ์สำหรับ, See also: จัดเตรียมเพื่อ
equipment[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, gear, tool
equipoise[VT] ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน), Syn. counterbalance
equipoise[N] ภาวะสมดุล, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equilibrium
equipoise[N] สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equitable[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just
equivocal[ADJ] ที่กำกวม, See also: ที่คลุมเครือ, Syn. ambiguous, dubious, obscure
equivocal[ADJ] ที่ยากจะเข้าใจได้, See also: ยากที่จะตีความ
harlequin[N] ตัวละครตลกที่สวมเสื้อลายข้าวหลามตัด, Syn. buffoon, clown
harlequin[ADJ] มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย
mannequin[N] นางแบบ (คำล้าสมัย), Syn. model
mannequin[N] หุ่นแสดงแบบ, See also: หุ่นจำลอง
obsequies[N] พิธีฝังศพ, Syn. funeral
requisite[ADJ] จำเป็น, See also: สำคัญ, เป็นหัวใจ, Syn. essential, necessary, Ant. unessential, unnecessary
requisite[N] สิ่งจำเป็น, Syn. essentialness, necessity
equip with[PHRV] จัดหาให้ด้วย
equivalent[ADJ] เท่ากับ, See also: ซึ่งมีค่าเท่ากัน, Syn. equal, similar
equivocate[VI] พูดสองนัย, See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, Syn. prevaricate
obsequious[ADJ] ช่างประจบ, See also: สอพลอ, Syn. flattering, fawning, Ant. defiant
require of[PHRV] อ้างสิทธิ์, See also: ต้องการ, Syn. ask of
equiangular[ADJ] (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีมุมเท่ากันทุกมุม
equilateral[ADJ] (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
equilibrate[VT] ทำให้สมดุล, See also: ทำให้เท่ากัน, ทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล, Syn. stabilize
equilibrate[VI] สมดุลกัน, See also: เท่ากัน, Syn. stabilize
equilibrium[N] ความสงบของจิตใจ, Syn. calm, equanimity, poise
equilibrium[N] ความสมดุลของร่างกาย, Syn. balance, stability
equinoctial[ADJ] (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์), See also: (ดอกของพืช) ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม (ทางพฤกษศาสตร์)
equinoctial[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial[N] พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
disequilibriumn. การเสียสมดุล, Syn. imbalance
equi-Pref."เท่ากัน",
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
equine(อี'ไควน) adj. คล้ายม้า. n. ม้า., See also: equinity n.
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
harlequin(ฮาร์'ละควิน) n. ตัวตลกที่สวมหน้ากากและเสื้อลายข้าวหลามตัด,งูเล็ก ๆ ที่มีลายสวยงาม,สีสัน. adj. เป็นสีสัน, See also: harlequinism n., Syn. buffoon
harlequinaden. ละครตลก,บทของตัวตลก,การตลกคะนอง, Syn. buffoonery
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
mannequin(แมน'นะควิน) n. หุ่นมนุษย์สำหรับแสดงแบบเสื้อ,นางแบบ,=manikin (ดู)
obsequial(ออบซี'เควียล) adj. เกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจ
obsequies(ออบ'ซีควิส) n. พิธีฌาปนกิจ,พิธีฝังศพ
obsequious(อับซี'เควียส) adj. ประจบ,สอพลอ,เอาใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อฟัง., See also: obsequiousness n., Syn. fawning
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device
prerequisite(พรีเรค'ควิซิท) adj.,n. (สิ่งที่) ต้องมีก่อน,ต้องทำก่อน,เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน,วิชาจำเป็นก่อน, Syn. required,requirement
require(รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด, See also: requirable adj. requirer n., Syn. need,demand
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite
requisite(เรค'ควิซิท) adj. จำเป็น,ต้องการ,เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้,เป็นสิ่งจำเป็น, See also: requisiteness n.
requisition(เรคควิซิช'เชิน) n. การเรียกร้อง,ความต้องการ,คำเรียกร้อง,ปัจจัยที่ต้องการ,ปัจจัยที่จำเป็น,แบบหนังสือเรียกร้อง vt. เรียกร้อง,ต้องการ, See also: requisitionary adj. requisite ist n. requisitioner n.
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
equiangular(adj) มีมุมทุกมุมเท่ากัน
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
obsequies(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
obsequious(adj) เยี่ยงทาส,ประจบ,ประจบสอพลอ
prerequisite(adj) ที่จำเป็นต้องมี,ที่จำเป็นต้องทำก่อน
prerequisite(n) สิ่งที่ต้องทำก่อน,สิ่งที่ต้องมีก่อน
require(vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
requisite(adj) เป็นที่ต้องการ,จำเป็น
requisite(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,สิ่งต้องการ
requisition(n) การเรียกร้อง,ปัจจัยที่จำเป็น
requisition(vt) เกณฑ์,เรียกร้อง,ต้องการ
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
population equilibriumสมดุลประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
political equilibriumสมดุลทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labyrinthine sense; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requisition๑. การเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก (สิ่งที่ต้องการ)๓. การขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
requisition๑. การเรียกเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก, หนังสือร้องขอ๓. การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requisition, military๑. การเรียกเกณฑ์ทางทหาร๒. การขอเบิกทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structure-induced equilibriumสมดุลที่เกิดจากโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, equinumเซรุ่มม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, static; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, equivocalอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, vestibular; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, staticการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, labyrinthine; sense of equilibrium; sense, static; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static sense; sense of equilibrium; sense, labyrinthine; sense, vestibularการกำหนดรู้การทรงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusal equilibrationการปรับดุลการบดเคี้ยว [ดู occlusal adjustment; occlusal correction ๒ ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane requirementออกเทนที่ต้องการ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
air handling equipmentเครื่องส่งลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic stud welding equipmentบริภัณฑ์งานเชื่อมสลักอัตโนมัติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
automatic test equipment (ATE)เครื่องทดสอบอัตโนมัติ (เอทีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mandibular equilibrationการทำให้ขากรรไกรล่างสมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxims of equity๑. หลักกฎหมายสมธรรม, หลักความเที่ยงธรรม๒. ภาษิตสมธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
military requisition๑. การเรียกเกณฑ์ทางทหาร๒. การขอเบิกทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military requisitionการเรียกเกณฑ์ทางทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPE (customer premises equipment)ซีพีอี (อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer premises equipment (CPE)อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า (ซีพีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cauda equinaกลุ่มรากประสาทคล้ายหางม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
data terminal equipment (DTE)บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล (ดีทีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic equilibriumสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
data circuit terminating equipment (DCE)บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล (ดีซีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DTE (data terminal equipment)ดีทีอี (บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graded profilt; profile of equilibriumหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fair equivalentค่าทดแทนที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equity sharesหุ้นของบริษัทจำกัด (ก. อังกฤษ) [ดู equity ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equivalenceการสมมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
equivalence classชั้นสมมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equivalence relationความสัมพันธ์สมมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equivalentสมมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equivalent lengthความยาวสมมูล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Vapor-liquid equilibriumสมดุลไอ-ของเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
General equilibrium modelแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป [เศรษฐศาสตร์]
Debt-equity ratioอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic equilibriumสมดุลทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capital requirementเงินทุนตามที่กำหนดไว้ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equiptment importการนำสินค้าอุปกรณ์เข้า [เศรษฐศาสตร์]
Equityหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equity in educationสมธรรมทางการศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Equity investmentการลงทุนในหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Equivalent tonตันสมมูล, หน่วยหรือมาตราที่ใช้ระบุแรงระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบต่อหน่วยน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที 1 ตัน ที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน (ดู TNT equivalent ประกอบ) [นิวเคลียร์]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
Roentgen equivalent manหน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีสมมูล, เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นแร็ด กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์บีอี) สำหรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา ค่าปรับเทียบมีค่าใกล้เคียงกับ 1 (ในทางปฏิบัติใช้ค่า 1) นั่นคือ เมื่อรังสีก่อไอออนชนิดใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลทางชีวภาพต่อเซลล์ที่มีชีวิตเทียบเท่ากับการรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา 1 แร็ด เรียกว่าได้รับปริมาณรังสีสมมูล 1 เรม ปัจจุบันหน่วยเรมนี้ใช้หน่วยซีเวิร์ตแทน โดย 1 ซีเวิร์ตเท่ากับ 100 เรม (ดู equivalent dose, H$_T$ และ sievert, Sv ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Air condition Equipment and supplieเครื่องปรับอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Acid-base equilibriumดุลกรด-ด่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Equity fundกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งตราสารแห่งทุนหมายความถึงหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Long term equity fund กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือ กองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน โดยเงินลงทุนซื้อหน่วยในกองทุนประเภทนี้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้ กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ capital gain tax ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เมื่อเสียภาษี ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน [ตลาดทุน]
Equivalent dose, $ H_T $ปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Equity instrumentsตราสารแห่งทุน
หมายถึงตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในกรณีที่เกิดการล้มละลายจะอยู่หลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการก็คือ ถ้ากิจการมีกำไร จะมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ อย่างเต็มที่ในรูปของเงินปันผล แต่ในทางกลับกันถ้ากิจการขาดทุน ผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วย ตัวอย่างตราสารทุน ได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น [ตลาดทุน]
Owner’s equityส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ
ถ้าเป็นกิจการค้าของบุคคลคนเดียว ส่วนของเจ้าของควรแสดงให้เห็นจำนวนทุนที่อยู่ในวันต้นงวด กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดนั้น ส่วนที่เจ้าของเบิกไปใช้ส่วนตัวและจำนวนทุนทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ในวันปลายงวดหรืออาจจะนำเอายอดเบิกใช้ส่วนตัวไปหักจากทุนยกมาต้นงวดเพื่อให้ได้ตัวเลขแสดงทุนที่ใช้ในการดำเนินงานในงวดนี้เสียก่อน แล้วจึงเอาผลกำไร(ขาดทุน) ประจำงวดไปบวก(หัก) ทีหลัง เพื่อจะได้ทราบทุนยกไปงวดถัดไป ถ้าเป็นบริษัทจำกัด ส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงด้วยรายการหุ้นสามัญ กรณีที่บริษัทมีการออกหุ้นบุริมสิทธิ รายการหุ้นบุริมสิทธิถูกจัดอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในลำดับก่อนหุ้นสามัญในงบดุล ทั้งนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิจะบันทึกตามราคาที่ตราไว้ ซึ่งเป็นราคาที่ระบุไว้บนใบหุ้นและการคิดเงินปันผลก็จะคำนวณจากราคาตราไว้เช่นกัน [ตลาดทุน]
Wound treatment equipment industry อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Equivalent Sound Pressure Level ค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Population equivalentสมมูลประชากร
การประเมินปริมาณของสารมลพิษที่ระบายทิ้งจากแหล่งหนึ่งๆ โดยเทียบส่วนเป็นจำนวนประชากรที่ก่อให้เกิดสารมลพิษ (เช่น บีโอดี) ในปริมาณที่เท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Acid-base equilibriumดุลกรด-ด่าง [TU Subject Heading]
Air conditioning equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Air conditioning--Equipment and suppliesเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio-visual equipment industryอุตสาหกรรมโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Chemical equilibriumสมดุลเคมี [TU Subject Heading]
Computer input-output equipmentอุปกรณ์รับเข้า-ส่งออกของคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001)อนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ค.ศ. 2001) [TU Subject Heading]
Electric equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
minimum system requirement (n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ
required by law กฎหมายกำหนด
shareholder's equity (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. WEEE,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tequila?- Tequila? Planes, Trains & Automobiles (1987)
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
But that would require a repeat performance.แต่นั่นมันต้องการ ที่จะทำมันอีกครั้ง Lucky Thirteen (2008)
Tell him to switch from tequila to bourbon.บอกเขาให้เปลี่ยนจากเตกิลา\ เป็นเบอร์เบอน Joy (2008)
But you're not equipped to handle a real kid, never mind a factory second.ไม่เป็นไร เป็นโรงงานที่ 2 Joy (2008)
Portable equipment can't distinguish a bleed or a tumor.แค่เครื่องมือการแพทย์แบบพกพา มันแยกไม่ได้หรอว่าเลือดออกในสมอง หรือ เนื้องอก The Itch (2008)
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
You do know they page me when that much surgical equipment is signed out.คุณก็รู้ พวกเขาเพจเรียกฉันเมื่อ มีอะไรมากกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกเบิกไป The Itch (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
We, do not require an inspection.เราไม่ได้ร้องขอการตรวจสอบ Rookies (2008)
I no longer require your services.ข้าไม่ต้องให้เจ้ามารับใช้ข้าแล้ว Valiant (2008)
That's what's required. You are more than that,you're not nearly a mere warrior.มันจำเป็น ท่านไม่ใช่นักรบทั่วไป Excalibur (2008)
Inform them we've engaged Grievous and require reinforcements.แจ้งเขาว่าเราได้ปะทะกับกรีวัส และต้องการกำลังเสริม Lair of Grievous (2008)
I don't think that requires translation.ข้าว่าเขาคงไม่ต้องการคำแปลนะ Bombad Jedi (2008)
- We require immediate assist...- เราต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน... Bombad Jedi (2008)
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
Has the equivalent of a black belt in kendo,ที่เป็นเคนโด้ ถึงขึ้นเข็มขัดดำเลยนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I got a first-degree black belt equivalent,ได้ถึงเข็มขัดดำเชียวนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Emergency operator. Which service do you require?โอเปอเรเตอร์ฉุกเฉินค่ะ คุณจะโทรหาบริการอะไรคะ The Bank Job (2008)
The reason I bestowed such a crucial position upon you... is because something else requires my attention.เหตุผลที่ข้าให้ตำแหน่งสำคัญนี้กับเจ้า... ก็เพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ข้าต้องดูแล The Kingdom of the Winds (2008)
Madame...you're not required on this expedition.มาดาม.. ท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เข้าร่วม The Secret of Moonacre (2008)
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We have a situation at the front requiring immediate backup.มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ด้านหน้า ต้องการกำลังเสริมด่วน Vantage Point (2008)
One will require little more work, though. He's euphoric.หนึ่งในนั้นอาจจะหนักหน่อย, เขาดูปิติ Passengers (2008)
You have the skills required to keep the legend alive.คุณมีความสามารถที่ฉันต้องการ ที่จะทำให้ตำนานยังคงอยู่ Death Race (2008)
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
Unless no is required.นอกเสียจากจะต้องตอบว่า "ไม่ใช่" Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Unrequited love. Maybe you´ve had an unfinished business with a dead relative.หลายเหตุการณ์ติดค้างอยู่ Shutter (2008)
After all, we are going to require a little leverage to make Daddy read.แล้วเราก็จะได้ถือไพ่เหนือกว่า คุณพ่อจะได้ยอมอ่านหนังสือให้เราไง Inkheart (2008)
Fair play is the basic requirement.การเล่นอย่างแฟร์ๆเป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องต้น. Episode #1.5 (2008)
It is equivalent to killing two birds with one stone.มันเทียบเท่ากับยิงนก 2 ตัวด้วยลูกปืนลูกเดียว Episode #1.8 (2008)
Long-term developments should require the permission of the government.การพ้ฒนาระยะยาว ต้องได้รับอนุญาติ จากทางรัฐบาล Episode #1.8 (2008)
This is equivalent to stealing away the rights of these residents.การกระทำนี้เทียบเท่ากับการขโมยสิทธิ์ ของผู้อยู่อาศัย Episode #1.8 (2008)
I told you before that holding on to me would be equivalent to holding onto a phoenix (great fortune), right?ฉันบอกคุณไว้ว่า ถ้าคุณจับฉันไว้ได้ จะเทียบ เท่าจับได้นกฟินิกซ์ (โชคดีมากๆ), ใช่มัย? Episode #1.9 (2008)
I could be wrong, but I believe Odysseus is told that in order to continue on his path, to pass Scylla, it'll require the sacrifice of six of his men.การจะผ่าน scylla ต้องนำคน 6 คนมาบูชายันต์ Breaking and Entering (2008)
What you're asking for requires involving additional people, which, given the covert nature of this operation, I cannot do.สิ่งที่คุณกำลังขอคือคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีก สิ่งที่ขอมาในงานนี้/N ฉันให้ไม่ไหว Breaking and Entering (2008)
Okay, that quote your father held onto- in "The Odyssey", Scylla is a six-headed monster that requires a sacrifice of six soldiers in order to pass.โอเค ที่พ่อคุณเขียนไว้ ใน the odyssey scylla คือปีศาจที่มีหกหัว ต้องใช้การบูชายันต์ด้วยทหารหกคน จึงจะผ่านได้ Breaking and Entering (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
Now, I am in receipt of a directive which tells me that I am to make myself useful to you in whichever way that you request or require.ฉันได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือนายอย่างเต็มที่ ไม่ว่านายจะร้องขออะไรมาก็ตาม Body of Lies (2008)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)
I need your signature here for a supply requisition;ฉันต้องการลายเซ็นของคุณในใบเบิกของค่ะ Changeling (2008)
Sir, departmental policy requires that all allegations of homicide have to be investigated;ท่านครับ แต่ว่าตามนโยบายแล้ว กรมตำรวจจำเป็นต้อง สืบสวนเรื่องทุกอย่างนะครับ Changeling (2008)
You've just been requisitioned for backup; I'II explain on the way;คุณเพิ่ง เรียกกำลังเสริม ผมจะอธิบายระหว่างทาง Changeling (2008)
I see that you've been refusing medication, requiring force feeding;ผมเห็นว่า คุณไม่ยอมกินยา ทำให้ต้องถูกจับกรอก Changeling (2008)
But the fact remains... you guys have not met your requirements for three years running now.แต่ความจริงคือ พวกคุณไม่มีสมาชิกมาเพิ่มเลยตลอด3ปี The House Bunny (2008)
We can do anything better than those mannequins, you guys.เราทำอะไรได้ดีกว่านางแบบอยู่แล้ว The House Bunny (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equiMuch of our daily living must consist of routine that requires little or no mental effort.
equiThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
equiPlease tell me the requirements for admission to the college.
equiWe cannot find an English equivalent for the Japanese 'giri'.
equiThe company is open for equity participation by anybody.
equiHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equiThis situation requires nice handling.
equiEmployees are required to wear uniforms.
equiThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
equiAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
equiEvery situation requires individual analysis.
equiA meter is not quite equivalent to a yard.
equiNo heat or cold lasts beyond the equinox.
equiAll passengers are required to show their tickets.
equiYou are required to provide three months' rent in deposit.
equiThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
equiChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
equiYour plan requires a large amount of money.
equiInsect-eating plants are equipped with various kinds of traps to catch insects.
equiKeep away from the electrical equipment.
equiThis store carries household equipment.
equiThis case requires watching, by the way.
equiLearning English requires patience.
equiShe was required to step down in the office.
equiWe require your help.
equiSports activities require a slender figure.
equiThe boat was equipped with radar.
equiRecently we have brought our office equipment up to date.
equiReexamination of the data is required to make the formula accurate.
equiAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
equiEach robot is equipped with a talking machine.
equiIf it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.
equiMy car is equipped with a CD player.
equiThe prime minister's answer was equivocal.
equiSmart shopping requires careful planning.
equiI required that John leave at once.
equiA growing child requires more food.
equiWe require much sleep.
equiGoing this school requires a lot of money.
equiCourage is required of everyone.
equiLaborers required raising of a salary of the manager.
equiIt conforms to the requirements of logic.
equiFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
equiThe physical fitness courses are required of everyone.
equiThe rule requires that theses should be written in English.
equiI need to lend some equipment.
equiIs it possible to rent equipment?
equiRequite a person's love.
equiLooking for male equivalent to myself.
equiHis invention is superior to conventional equipment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล[N] data entry equipment, Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
เครื่องใช้สำนักงาน[N] office equipment, See also: office supplies, office materials
สมดุล[V] equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลย์[V] equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ[N] equilibrium, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล
วิชาบังคับ[N] required subject, Ant. วิชาเลือก, Example: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่กำหนดให้เรียน
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แมลงทับ[N] Buprestis beetle, See also: Mettalic wood-boring beetle, Sternocera aequisignata, Example: สมัยเป็นเด็ก ฉันเคยจับแมลงทับจากต้นมะขามเทศมาเลี้ยงไว้ในกล่อง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงปีกแข็งที่มีปีกเขียวเลื่อมพราย
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[N] equilateral triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน
เว้ย[INT] particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi, Syn. โว้ย, Example: เว้ย! ทำไมมันหายากหาเย็นนัก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
เรียกร้อง[V] call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
สมดุล[N] balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
เทียบเท่า[V] be equal to, See also: be equivalent to, be the same as, Syn. เสมอกัน, เท่ากัน, Example: การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกในด้านอื่นๆ
เท่าเทียม[V] be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
เท่ากับ[V] be equal to, See also: be equivalent to, be comparable, Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน, เท่ากัน, Example: อำนาจของโลกคอมมิวนิสต์ก็เกือบจะเท่ากับอำนาจของโลกฝ่ายตะวันตก
ใบเบิกของ[N] requisition, Example: พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้, Thai definition: หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ
ขีดเส้น[V] stipulate, See also: specify, settle, require, Syn. กำหนด, Example: นักการเมืองกำลังทำงานภายใต้กรอบของพรรคที่ถูกคนอื่นขีดเส้นไว้โดยผู้นำพรรคและสมาชิกพรรค
งานฌาปนกิจศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, interment, obsequies, Syn. งานศพ, งานเผาศพ, Example: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์, Count unit: งาน, Thai definition: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
เพียบพร้อม[V] be fully equipped with, See also: be provided with, be full of, be well-prepared, Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม, Example: ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน, Thai definition: มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง
เพียงพอ[V] suffice, See also: be adequate, be ample, be enough, be sufficient, meet requirements, Syn. พอเพียง, Example: เขาเพียงพอแล้วที่มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่ประมาณไว้
กุ[V] lie, See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate, Syn. หลอก, โกหก, Example: ความคิดบ้าบอคอแตกทั้งหลายของชาวบ้านล้วนเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นมาหลอกกันทั้งสิ้น, Thai definition: สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
ข้อเรียกร้อง[N] demand, See also: request, requirement, claim, Syn. คำเรียกร้อง, Example: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, Count unit: ประการ,ข้อ, Thai definition: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำบัญชา[N] command, See also: order, injunction, mandate, requisition, charge, Syn. คำสั่ง, คำประกาศิต, Example: เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว
ความเสมอภาค[N] equality, See also: balance, equation, equivalence, equity, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน, Example: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
เสมอภาค[V] be equal, See also: be equitable, Syn. เท่าเทียม, Example: ข้อมูลสองข้างไม่เสมอภาคกัน, Thai definition: มีส่วนเท่ากัน
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องไฟฟ้า[N] electrical appliance, See also: electrical equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราขายเครื่องไฟฟ้าที่ทำในประเทศญี่ปุ่น, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องบริขาร[N] utensils for the monks, See also: the eight requisites for monks, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, บริภัณฑ์, Example: เขาถวายเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก, Notes: (บาลี)
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้า[N] electric appliances, See also: electric equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะจะทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่อง, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
เครื่องดนตรี[N] musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count unit: ชิ้น, ชนิด
เครื่องครัว[N] kitchen utensil, See also: kitchen equipment, kitchen ware, Example: เขาผ่านครัวใหญ่ที่มีเครื่องครัวครบครัน, Thai definition: เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
เครื่องอุปกรณ์[N] implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count unit: ชิ้น
ปัจจัย[N] requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count unit: อย่าง, Thai definition: เครื่องอาศัยยังชีพ
ปัจจัยสี่[N] four requisites, Example: เรามีปัจจัยครบสี่แล้วเป็นการดี ถ้าปัจจัยสี่นี้ยิ่งสมบูรณ์เท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค
ปั้นสีหน้า[V] equivocate, See also: to mask a falsehood, Syn. ปั้นหน้า, Example: เมื่ออยู่บนเวทีเขาจะต้องวางท่า และปั้นสีหน้าให้ดูสง่าผ่าเผยให้มากที่สุด, Thai definition: แกล้งแสดงหน้าตาให้ผิดปกติเพื่อลวงให้เขาหลงเชื่อ
ผู้สั่ง[N] orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
พรั่งพร้อม[ADV] in mass, See also: fully equipped, fully provided, Syn. เพียบพร้อม, พร้อมพรั่ง, Example: ถึงแม้ห้างสรรพสินค้านี้นี้จะเล็กแต่ก็มีทุกสิ่งพรั่งพร้อมให้เลือกซื้อ, Thai definition: รวมอยู่มากหลาย
พลิกแพลง[V] equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
พูดทีเล่นทีจริง[V] say something half jokingly, See also: to equivocate, Example: เขาพูดทีเล่นทีจริงอย่างนี้เป็นประจำ จนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรแกล้ง, Thai definition: พูดเป็นสองนัย
ปีสุริยคติ[N] solar year, See also: astronomical year, equinoctial year, tropical year, Example: รัฐได้เอาปีสุริยคติมาช่วยกำหนดปีจันทรคติของชาวบ้าน, Thai definition: วิธีการนับวันและเดือนแบบสากลโดยถือกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
มีเลศนัย[ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khøng) EN: requisition   
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of   
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ดุล[n.] (dun) EN: balance ; equilibrium   FR: balance (comptable) [f] ; équilibre [m]
ดุล[v.] (dun) EN: balance   FR: s'équilibrer
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality   
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality   FR: équilibre [m]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head   FR: capitaine (d'équipe)
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: equity share   
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān thīm ngān) EN: team management   FR: conduite d'équipe [f]
การจัดหาเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม[n. exp.] (kān jathā ngoenthun dōi øk hun phoēm) EN: equity financing   
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaēn) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge   FR: vengeance [f] ; revanche [f]
การขาดดุลภาพ[n. exp.] (kān khātdun phāp) EN: disequilibrium   
การประกวดนางแบบ [n. exp.] (kān prakūat nāngbaēp) FR: concours de mannequins [m]
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang mai føng khadī) EN: nolle prosequi   
คำสั่งริบ[n. exp.] (khamsang rip) EN: requisition order   
คำสั่งยึด[n. exp.] (khamsang yeut) EN: requisition order   
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ขาตั้งรถ[n.] (khā tang rot) EN: kick stand   FR: béquille [f]
คือ[v.] (kheū) EN: be ; mean ; be equivalent   FR: être ; signifier
คิดเป็นเงินไทยประมาณ ... บาท[X] (khit pen ngoen thai pramān ... bāt) EN: that's approximatively ... bahts.   FR: cela équivaut à environ ... bahts.
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline   
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot khøng kotmāi) EN: requirement   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIP    IH0 K W IH1 P
EQUINE    IY1 K W AY2 N
EQUIPS    IH0 K W IH1 P S
EQUITY    EH1 K W AH0 T IY0
EQUION    EH1 K W IY0 AA0 N
SEQUIN    S IY1 K W IH2 N
EQUICOR    EH1 K W IH2 K AO2 R
EQUITEC    EH1 K W AH0 T EH2 K
EQUITEX    EH1 K W AH0 T EH2 K S
LEQUIRE    L EY0 K W IH1 R EY0
REQUIRE    R IY0 K W AY1 R
REQUIRE    R IY2 K W AY1 ER0
REQUIRE    R IH0 K W AY1 ER0
EQUITAS    EH1 K W AH0 T AH0 S
EQUINOX    IY1 K W AH0 N AA2 K S
TEQUILA    T AH0 K IY1 L AH0
EQUIFAX    EH1 K W AH0 F AE2 K S
SEQUINS    S IY1 K W IH2 N Z
REQUIEM    R EH1 K W IY0 AH0 M
INEQUITY    IH2 N EH1 K W AH0 T IY0
REQUIRES    R IY0 K W AY1 R Z
TEQUILIU    T AH0 K IY1 L Y UW0
EQUITY'S    EH1 K W AH0 T IY0 Z
REQUIRED    R IY0 K W AY1 ER0 D
JAUREQUI    Y AW0 R EY1 K W IY0
EQUITIES    EH1 K W AH0 T IY0 Z
SEQUITUR    S EH1 K W AH0 T ER0
REQUIRED    R IY0 K W AY1 R D
EQUIBANK    EH1 K W AH0 B AE2 NG K
REQUIRES    R IY0 K W AY1 ER0 Z
EQUILINK    EH1 K W AH0 L IH2 NG K
EQUIMARK    EH1 K W AH0 M AA2 R K
SEQUINED    S IY1 K W IH2 N D
EQUIPPED    IH0 K W IH1 P T
EQUIPPING    IH0 K W IH1 P IH0 NG
MANNEQUIN    M AE1 N AH0 K IH2 N
BENEQUITY    B EH2 N EH1 K W AH0 T IY0
SEQUITURS    S EH1 K W AH0 T ER0 Z
REQUIRING    R IY0 K W AY1 ER0 IH0 NG
REQUISITE    R EH1 K W AH0 Z AH0 T
HARLEQUIN    HH AA1 R L AH0 K W AH0 N
EQUITABLE    EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L
PEQUIGNOT    P IH0 K W IH1 G N AH0 T
EQUIVOCAL    IH0 K W IH1 V AH0 K AH0 L
EQUITABLY    EH1 K W AH0 T AH0 B L IY0
AEQUITRON    EY1 K W AH0 T R AA0 N
EQUIPMENT    IH0 K W IH1 P M AH0 N T
EQUITIES'    EH1 K W AH0 T IY0 Z
REQUIRING    R IY0 K W AY1 R IH0 NG
EQUITICORP    EH1 K W AH0 T IY0 K AO2 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equip    (v) (i1 k w i1 p)
equine    (j) (e1 k w ai n)
equips    (v) (i1 k w i1 p s)
equity    (n) (e1 k w i t ii)
sequin    (n) (s ii1 k w i n)
equinox    (n) (ii1 k w i n o k s)
requiem    (n) (r e1 k w i@ m)
require    (v) (r i1 k w ai1 @ r)
requite    (v) (r i1 k w ai1 t)
sequins    (n) (s ii1 k w i n z)
equipage    (n) (e1 k w i p i jh)
equipped    (v) (i1 k w i1 p t)
equities    (n) (e1 k w i t i z)
inequity    (n) (i1 n e1 k w i t ii)
requiems    (n) (r e1 k w i@ m z)
required    (v) (r i1 k w ai1 @ d)
requires    (v) (r i1 k w ai1 @ z)
requital    (n) (r i1 k w ai1 t l)
requited    (v) (r i1 k w ai1 t i d)
requites    (v) (r i1 k w ai1 t s)
equinoxes    (n) (ii1 k w i n o k s i z)
equipages    (n) (e1 k w i p i jh i z)
equipment    (n) (i1 k w i1 p m @ n t)
equipoise    (n) (e1 k w i p oi z)
equipping    (v) (i1 k w i1 p i ng)
equitable    (j) (e1 k w i t @ b l)
equitably    (a) (e1 k w i t @ b l ii)
equivocal    (j) (i1 k w i1 v @ k l)
harlequin    (n) (h aa1 l i k w i n)
mannequin    (n) (m a1 n i k i n)
obsequies    (n) (o1 b s i k w i z)
requiring    (v) (r i1 k w ai1 @ r i ng)
requisite    (n) (r e1 k w i z i t)
requiting    (v) (r i1 k w ai1 t i ng)
equipoises    (n) (e1 k w i p oi z i z)
equivalent    (n) (i1 k w i1 v @ l @ n t)
harlequins    (n) (h aa1 l i k w i n z)
inequities    (n) (i1 n e1 k w i t i z)
mannequins    (n) (m a1 n i k i n z)
obsequious    (j) (@1 b s ii1 k w i@ s)
requisites    (n) (r e1 k w i z i t s)
unequipped    (j) (uh2 n i k w i1 p t)
unrequited    (j) (uh2 n r i k w ai1 t i d)
equidistant    (j) (ii2 k w i d i1 s t @ n t)
equilateral    (j) (ii2 k w i l a1 t @ r @ l)
equilibrium    (n) (ii2 k w i l i1 b r i@ m)
equinoctial    (j) (ii2 k w i n o1 k sh l)
equivalence    (n) (i1 k w i1 v @ l @ n s)
equivalents    (n) (i1 k w i1 v @ l @ n t s)
inequitable    (j) (i1 n e1 k w i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abnahmequittung {f}acceptor handshake [Add to Longdo]
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
Äquilibrierung {f} [math.]equilibration [Add to Longdo]
Äquinoktikum {n}; Tagundnachtgleiche {f} [astron.]equinox [Add to Longdo]
Äquivalenz {f}equivalence [Add to Longdo]
Äquivalenz {f} [math.]equivalence [Add to Longdo]
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class [Add to Longdo]
Äquivalenzrelation {f} [math.]equivalence relation [Add to Longdo]
Aggregat {n}equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Akrobat {m}equilibrist [Add to Longdo]
Aktienmarkt {m}stock market; equities market [Add to Longdo]
Aktienpaket {n}equity stake [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Anbaugerät {n}accessory equipment [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Verlangen {n}requisition [Add to Longdo]
Anmeldevorschriften {pl}application requirements [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering equipment [Add to Longdo]
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements [Add to Longdo]
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Apparatur {f}; Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}equipment [Add to Longdo]
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements [Add to Longdo]
Artikel {m} | Reiseartikel {pl}; Reiseutensilien {pl}requisite | travel requisites [Add to Longdo]
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Auflage {f}; Bedingung {f} | unter der Auflagecondition; requirement | on condition [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument [Add to Longdo]
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}equipage [Add to Longdo]
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels) [Add to Longdo]
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification [Add to Longdo]
technische Ausstattung {f}equipping [Add to Longdo]
Ausweispflicht {f}identity card requirement [Add to Longdo]
Babyausstattung {f}baby equipment [Add to Longdo]
Baugrenze {f}required set-back line [Add to Longdo]
genehmigungsbedürftiges Bauvorhabenbuilding development requiring building permission [Add to Longdo]
Bauvorlage {f}required documentation [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement [Add to Longdo]
Bedarfsaufstellung {f}requirements list [Add to Longdo]
Bedienungselemente {pl}operating equipment [Add to Longdo]
Bedingung {f}requirement [Add to Longdo]
Benutzeranforderung {f}user requirement [Add to Longdo]
Bereifung {f}tyre equipment; tire equipment [Am.] [Add to Longdo]
Betriebsanlagen {pl}; Anlagen {pl}capital equipment [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Bewässerungsbedarf {m}irrigation requirement [Add to Longdo]
Blindfluggerät {n}blind flying equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
のみ[, nomi] (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae) [Add to Longdo]
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae) [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アルルカン[, arurukan] (n) arlequin (fre [Add to Longdo]
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment [Add to Longdo]
エクイタブル[, ekuitaburu] (n) equitable [Add to Longdo]
エクイティ;エクイティー[, ekuitei ; ekuitei-] (n,adj-no) equity [Add to Longdo]
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance [Add to Longdo]
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India) [Add to Longdo]
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent [Add to Longdo]
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark) [Add to Longdo]
サンドバーシャーク;サンドバー・シャーク[, sandoba-sha-ku ; sandoba-. sha-ku] (n) (See ヤジブカ) sandbar shark (Carcharhinus plumbeus, a species of requiem shark) [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
シルキー・シャーク;シルキーシャーク[, shiruki-. sha-ku ; shiruki-sha-ku] (n) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
タイワンヤジブカ[, taiwanyajibuka] (n) pigeye shark (Carcharhinus amboinensis, species of tropical requiem shark) [Add to Longdo]
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment) [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
テキーラ[, teki-ra] (n) tequila [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) {comp} data terminal equipment; DTE [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] (n) {comp} Data Communications Equipment; DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] (n) {comp} data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[, deijitaruikuippumento] (n) {comp} Digital Equipment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious [Add to Longdo]
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, ] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious [Add to Longdo]
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
不平衡[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, ] disequilibrium [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, ] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
中转站[zhōng zhuǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] hub (network equipment) [Add to Longdo]
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject [Add to Longdo]
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [Add to Longdo]
二分[èr fēn, ㄦˋ ㄈㄣ, ] second part; the equinox [Add to Longdo]
二分点[èr fēn diǎn, ㄦˋ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] the two equinoxes [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
互通性[hù tōng xìng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability (of communications equipment) [Add to Longdo]
[liǎ, ㄌㄧㄚˇ, / ] two (equivalent to 两个); both (of us); some [Add to Longdo]
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip [Add to Longdo]
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] transmission facility; transmission equipment [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment) [Add to Longdo]
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite [Add to Longdo]
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped [Add to Longdo]
全球卫星导航系统[quán qiú wèi xīng dǎo háng xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS; abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯 [Add to Longdo]
公平合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] fair; equitable [Add to Longdo]
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable [Add to Longdo]
公道[gōng dao, ㄍㄨㄥ ㄉㄠ˙, ] fair; equitable [Add to Longdo]
公开化[gōng kāi huà, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] to publicize; openness (of government, PRC equivalent of 'glasnost') [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state [Add to Longdo]
具备[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements) [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute [Add to Longdo]
分至点[fēn zhì diǎn, ㄈㄣ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] common word for equinox and solstice; point of difference; point of divergence [Add to Longdo]
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] punishment equipment; torture instruments [Add to Longdo]
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite [Add to Longdo]
剂量当量[jì liàng dāng liáng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] dose equivalent [Add to Longdo]
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, / ] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor [Add to Longdo]
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be imperative; be required by circumstances [Add to Longdo]
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, ] one-sided lovesickness; unrequited longing [Add to Longdo]
同样[tóng yàng, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ, / ] same; equal; equivalent [Add to Longdo]
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt) [Add to Longdo]
呼伦贝尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, / ] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia [Add to Longdo]
[na, ㄋㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after noun ending in -n) [Add to Longdo]
[bo, ㄅㄛ˙, ] grammatical particle equivalent to 吧 [Add to Longdo]
[lou, ㄌㄡ˙, / ] (final particle equivalent to 了) [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material [Add to Longdo]
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus [Add to Longdo]
回归年[huí guī nián, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄧㄢˊ, / ] the solar year; the year defined as the period between successive equinoxes [Add to Longdo]
均势[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] equilibrium of forces; balance of power [Add to Longdo]
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, ] equal; balanced; harmony; equilibrium [Add to Longdo]
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] a basic requirement; prerequisites [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] model, type of equipment [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement [Add to Longdo]
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
上位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment [Add to Longdo]
端末装置[たんまつそうち, tanmatsusouchi] terminal equipment [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment [Add to Longdo]
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment [Add to Longdo]
電話機器[でんわきき, denwakiki] telephone equipment [Add to Longdo]
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF [Add to Longdo]
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements [Add to Longdo]
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
鎮魂曲[ちんこんきょく, chinkonkyoku] Requiem [Add to Longdo]
鎮魂曲歌[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] Requiem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Equi- \E"qui-\ [L. aequus equal. See {Equal}.]
     A prefix, meaning equally; as, equidistant; equiangular.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top