ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equipment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equipment-, *equipment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipment(n) อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, gear, tool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องประกอบ, การจัดให้มี, การจัดหามาให้, การติดตั้งเครื่องมือ
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
equipment(n) การจัดเตรียมไว้, อุปกรณ์, บริภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentอุปกรณ์ [การบัญชี]
Equipmentอุปกรณ์การวิจัย, เครื่องมือ, อุปกรณ์ [การแพทย์]
Equipment and Suppliesอุปกรณ์และวัสดุ, วัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล, วัสดุและอุปกรณ์ [การแพทย์]
Equipment and Supplies, Hospitalวัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล, โรงพยาบาล, อุปกรณ์และวัสดุ [การแพทย์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment Faultเครื่องใช้งานไม่ได้ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
equipment(n) an instrumentality needed for an undertaking or to perform a service

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Equipment

n. [ Cf. F. équipement. See Equip. ] 1. The act of equipping, or the state of being equipped, as for a voyage or expedition. Burke. [ 1913 Webster ]

The equipment of the fleet was hastened by De Witt. Hume. [ 1913 Webster ]

2. Whatever is used in equipping; necessaries for an expedition or voyage; the collective designation for the articles comprising an outfit; equipage; as, a railroad equipment (locomotives, cars, etc. ; for carrying on business); horse equipments; infantry equipments; naval equipments; laboratory equipments. [ 1913 Webster ]

Armed and dight,
In the equipments of a knight. Longfellow. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cops are coming and the firemen. They got equipment and stuff.ถ้าเค้าขายเมื่อ 15 ปีที่แล้ว Hero (1992)
This is some of the most advanced computer equipment... in the world, Jobe.พวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่พาเราเชื่อมกับโลกเสมือนได้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Up here, my boy. - Doctor, I need to borrow some equipment.ขึ้นมานี่ ไอ้หนู/ ด็อกเตอร์ ผมอยากจะขอยืมเครื่องมือซะหน่อย The Nightmare Before Christmas (1993)
It's good business in your opinion. You've got to move them, the equipment, everything to Czechoslovakia.ลงทุนบ้าบอ คุณมีอะไรในใจ Schindler's List (1993)
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equipmentAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
equipmentBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
equipmentHis invention is superior to conventional equipment.
equipmentI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.
equipmentI need to lend some equipment.
equipmentIntelligent equipment has replaced manual labor.
equipmentIn the factory all the equipment was up to date.
equipmentIs it possible to rent equipment?
equipmentJapanese automakers are investing heavily in new plant and equipment.
equipmentJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
equipmentKeep away from the electrical equipment.
equipmentOur advice is that the company invest in new equipment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใช้(n) utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count Unit: ชิ้น
เครื่องใช้สอย(n) equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count Unit: ชิ้น
เครื่องอุปกรณ์(n) implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count Unit: ชิ้น
ความพรั่งพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม(n) completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวของเครื่องใช้[khāokhøng khreūangchai] (n, exp) EN: appliance ; tool ; equipment  FR: appareil [ m ] ; éauipement [ m ]
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
ของใช้[khøngchai] (n) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement  FR: ustensiles [ mpl ]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement  FR: appareil [ m ] ; ustensile [ m ] ; instrument [ m ]
เครื่องใช้ไฟฟ้า[khreūangchai faifā] (n, exp) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools  FR: appareil électrique [ m ]
เครื่องใช้สำนักงาน[khreūangchai samnakngān] (n, exp) EN: office equipment ; office supplies ; office materials  FR: équipement de bureau [ m ]
เครื่องใช้สอย[khreūangchaisøi] (n) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware
เครื่องจักร[khreūangjak] (n) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment  FR: machine [ f ] ; engin [ m ]
เครื่องครัว[khreūangkhrūa] (n, exp) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware  FR: ustensile de cuisine [ m ]
เครื่องมือ[khreūangmeū] (n) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment  FR: outil [ m ] ; outillage [ m ] ; instrument [ m ] ; appareil [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
equipment
equipments
equipment's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ,   /  ] equipment; facilities; installations #955 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ,   /  ] equipment #2,347 [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ,   /  ] equipment; system; device #3,809 [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ,  ] equipment; material #8,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregat { n }equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Ausrüstung { f } | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment [Add to Longdo]
Ausrüstungsspezifizierung { f }equipment specification [Add to Longdo]
Geräteliste { f }equipment list; part list [Add to Longdo]
Maschinenanschluss { m }equipment connection [Add to Longdo]
Maschinenaufstellung { f }equipment hook-up [Add to Longdo]
Maschinenfundament { n }equipment plinth [Add to Longdo]
Maschinenlayout { n }equipment layout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] (n, vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) #1,287 [Add to Longdo]
装備[そうび, soubi] (n, vs) equipment; (P) #1,506 [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv, n-t, adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P) #1,527 [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] (n, vs) equipment; device; facilities; installation; (P) #2,440 [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] (n) type of equipment; model; (P) #3,247 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P) #8,106 [Add to Longdo]
[か, ka] (n) unit of equipment; rack #9,463 [Add to Longdo]
プラント[puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P) #11,175 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top