ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterpoise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpoise-, *counterpoise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterpoise(n) ความสมดุล, See also: สภาพที่สมดุล, Syn. balance
counterpoise(vt) ทำให้สมดุล, Syn. counterpose, counterbalance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง, เครื่องถ่วง, อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ, ภาวะทรงตัว, คาน, เครื่องคาน, สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก, ถ่วงให้สมดุล, ทำให้ทรงตัว, พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate, offset, equalize

English-Thai: Nontri Dictionary
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง, เครื่องถ่วง, ดุลยภาพ, ภาวะทรงตัว, คาน, สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล, ทำให้ทรงตัว, ถ่วง, คาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาน(v) counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai Definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คานอำนาจ(v) counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpoise (v) kˈauntəpɔɪz (k au1 n t @ p oi z)
counterpoised (v) kˈauntəpɔɪzd (k au1 n t @ p oi z d)
counterpoises (v) kˈauntəpɔɪzɪz (k au1 n t @ p oi z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of) [Add to Longdo]
平衡錘[へいこうすい, heikousui] (n) counterweight; counterpoise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpoise \Coun"ter*poise`\ (koun"t?r-poiz`; 277), v. t.
   [imp. & p. p. {Counterpoised} (-poizd`); p. pr. & vb. n.
   {Counterpoising}.] [OE. countrepesen, counterpeisen, F.
   contrepeser. See {Counter}, adv., and {Poise}, v. t. ]
   1. To act against with equal weight; to equal in weight; to
    balance the weight of; to counterbalance.
    [1913 Webster]
 
       Weights, counterpoising one another. --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]
 
   2. To act against with equal power; to balance.
    [1913 Webster]
 
       So many freeholders of English will be able to beard
       and counterpoise the rest.      --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpoise \Coun"ter*poise`\ (koun"t?r-poiz`), n. [OE.
   countrepese, OF. contrepois, F. contrepods. See {Counter},
   adv., and {Poise}, n.]
   1. A weight sufficient to balance another, as in the opposite
    scale of a balance; an equal weight.
    [1913 Webster]
 
       Fastening that to our exact balance, we put a
       metalline counterpoise into the opposite scale.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. An equal power or force acting in opposition; a force
    sufficient to balance another force.
    [1913 Webster]
 
       The second nobles are a counterpoise to the higher
       nobility, that they grow not too potent. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. The relation of two weights or forces which balance each
    other; equilibrium; equiponderance.
    [1913 Webster]
 
       The pendulous round eart, with balanced air,
       In counterpoise.           --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterpoise
   n 1: a weight that balances another weight [syn:
      {counterweight}, {counterbalance}, {counterpoise},
      {balance}, {equalizer}, {equaliser}]
   v 1: constitute a counterweight or counterbalance to [syn:
      {counterweight}, {counterpoise}, {counterpose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top