Search result for

กำกวม

(35 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำกวม-, *กำกวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม[V] be ambiguous, See also: doubt, be vague, be unclear, obscure, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม[N] Burmese stork-billed kingfisher, See also: Pelargopsis gurial burmanica, Syn. นกกำกวม, นกกระเต็นช้าง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนปีกสีเขียว ปากแดง กินกุ้งและปลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำกวมน. นกขนปีกสีเขียว ปากแดง กินกุ้งและปลา.
กำกวมว. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, มีความหมายได้หลายนัย.
กรวมกำกวม เช่น พูดกรวมข้อ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Avoiding ambiguities in the contract.หนนี้หลีกเลี่ยงสัญญาที่มันกำกวมนะ Full House (2004)
- you're being purposely vague, kyle,คุณกำลังพูดจากำกวมนะ ไคล Road Kill (2009)
That's a somewhat ambiguous response.นั่นเป็นคำตอบที่กำกวมนะ The Large Hadron Collision (2010)
I try to be as vague as possible, but I got that guy Victor watching me, listening to every word I say.ฉันพยายามบอกกำกวม เท่าที่ฉันจะทำได้ แต่เขาให้ไอ้เด็กชื่อวิคเตอร์คนนั้น คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลา คอยฟังคำพูดของฉันทุกคำ Full Measure (2010)
Meanwhile, everything we know about him is coming to a head, and all we've got are blind alleys and cryptic messages.ในขณะที่ทุกอย่างที่เรารู้ เกี่ยวกับเขากำลังคลี่คลาย แต่เรื่องทั้งหมดนั่นก็ทำให้มืดมน ตีบตัน และเป็นสาระ ที่กำกวมไปหมด Better Angels (2010)
So you're just gonna be cryptic, or...งั้น นายจะพูดจากำกวมต่อไป หรือ... Appointment in Samarra (2010)
It better defines the ambiguous period between afternoon and evening:มันระบุช่วงที่กำกวม ระหว่างบ่ายกับค่ำได้ดี ก่อนค่ำ The Lunar Excitation (2010)
First you say you want me to appear at your fund-raisers, but now you say you never want me to go anywhere near your fund-raisers.ห้ามผมเข้าใกล้งานของคุณอีก ขอโทษที แต่นั่นฟังดูกำกวมสิ้นดี เอาอีกแล้ว The Benefactor Factor (2011)
My point is, Sheldon, the legal principle is, ambiguity in a contract benefits the party that did not draft it, in this case, Leonard.เชลดอน ประเด็นคือว่า ตามกฎหมายแล้ว ข้อกำกวมในกฎหมายจะถูกยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ร่าง ในกรณีก็คือเลนเนิร์ด The Agreement Dissection (2011)
The last time I asked him, he just got all cryptic with me.ครั้งสุดท้ายที่ฉันถาม เขาก็ทำเป็นกำกวมกับฉัน The Tides That Bind (2011)
Like, religious cryptic?กำกวมแบบอ้างหลักศาสนาน่ะหรอ The Tides That Bind (2011)
Jackass cryptic.กำกวมแบบกวนตีนต่างหาก The Tides That Bind (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague

English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloudy[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. vague, indistinct, Ant. clear
cryptic[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. hidden, obscure
left-handed[ADJ] กำกวม, See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ, Syn. ambiguous, doubtful, insincere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top