Search result for

requisite

(42 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requisite-, *requisite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requisite[ADJ] จำเป็น, See also: สำคัญ, เป็นหัวใจ, Syn. essential, necessary, Ant. unessential, unnecessary
requisite[N] สิ่งจำเป็น, Syn. essentialness, necessity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requisite(เรค'ควิซิท) adj. จำเป็น,ต้องการ,เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้,เป็นสิ่งจำเป็น, See also: requisiteness n.
prerequisite(พรีเรค'ควิซิท) adj.,n. (สิ่งที่) ต้องมีก่อน,ต้องทำก่อน,เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน,วิชาจำเป็นก่อน, Syn. required,requirement

English-Thai: Nontri Dictionary
requisite(adj) เป็นที่ต้องการ,จำเป็น
requisite(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,สิ่งต้องการ
prerequisite(adj) ที่จำเป็นต้องมี,ที่จำเป็นต้องทำก่อน
prerequisite(n) สิ่งที่ต้องทำก่อน,สิ่งที่ต้องมีก่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Requisitesปัจจัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope that you'll be able to make the requisite readjustment.ฉันหวังว่าคุณสามารถปรับตัว เข้ากันได้กับสถานการณ์ ที่จำเป็นๆ อยู่น่ะ The Bones That Weren't (2010)
You know, Roz, the English language lacks the requisite words to express just how much I dislike you.ที่เธอให้เด็กๆทำ รู้มั้ย รอซ ภาษาอังกฤษขาดคำศัพท์พอ The Spanish Teacher (2012)
Fret not. After the requisite rubber stamps,เกรงว่าไม่ได้ หลังจากอนุมัติเอกสาร Engagement (2013)
You were in it, so was the requisite faceless nightmare monster, but...คุณก็อยู่ในนั้นด้วย ที่สำคัญเลยก็คือมันมีปิศาจฝันร้ายไร้หน้าแต่ For the Triumph of Evil (2013)
Those one or two special pieces that are impossible to acquire without the requisite skill set.ชิ้นหรือสองชิ้นที่ยากที่จะได้มา ยกเว้นแต่จะได้คนมีความสามารถพิเศษ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
I believe by masturbation of the requisite body areasฉันเชื่อโดยการกระทำกามอัตโนมัติของพื้นที่ร่างกาย the requisite Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ The Matrix Reloaded (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย[N] requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count unit: อย่าง, Thai definition: เครื่องอาศัยยังชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite   FR: élément [m]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential   
ปัจจัยสี่[n. exp.] (patjai sī) EN: four requisites   

CMU English Pronouncing Dictionary
REQUISITE    R EH1 K W AH0 Z AH0 T
REQUISITES    R EH1 K W AH0 Z AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requisite    (n) (r e1 k w i z i t)
requisites    (n) (r e1 k w i z i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikel {m} | Reiseartikel {pl}; Reiseutensilien {pl}requisite | travel requisites [Add to Longdo]
Erfordernis {n} (für)requisite (for) [Add to Longdo]
Requisiten {pl}; Fundus {m} (Theater)properties; props; requisites; costumes [Add to Longdo]
Requisiteur {m}; Requisite {f} (Theater)property master [Add to Longdo]
Rüstzeug {n} (Wissen)requisite know-how [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学校用品[がっこうようひん, gakkouyouhin] (n) school requisites (supplies) [Add to Longdo]
三拍子[さんびょうし, sanbyoushi] (n) triple time (music); 3 important requisites [Add to Longdo]
事前に必要[じぜんにひつよう, jizennihitsuyou] (adj-na) prerequisite [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] (n) precondition; prerequisite [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] (n) necessities; necessary article; requisite; essentials; staple; (P) [Add to Longdo]
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) background knowledge; prerequisite knowledge [Add to Longdo]
要件[ようけん, youken] (n) (1) important matter; (2) requirement; requisite; necessary condition; sine qua non; (P) [Add to Longdo]
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requisite \Req"ui*site\ (r?k"w?-z?t), n.
   That which is required, or is necessary; something
   indispensable.
   [1913 Webster]
 
      God, on his part, has declared the requisites on ours;
      what we must do to obtain blessings, is the great
      business of us all to know.       --Wake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requisite \Req"ui*site\, a. [L. requisitus, p. p. requirere;
   pref. re- re- + quaerere to ask. See {Require}.]
   Required by the nature of things, or by circumstances; so
   needful that it can not be dispensed with; necessary;
   indispensable.
   [1913 Webster]
 
      All truth requisite for men to know.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Necessary; needful; indispensable; essential.
     [1913 Webster] -- {Req"ui*site*ly}, adv. --
     {Req"ui*site*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requisite
   adj 1: necessary for relief or supply; "provided them with all
       things needful" [syn: {needed}, {needful}, {required},
       {requisite}]
   n 1: anything indispensable; "food and shelter are necessities
      of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers
      to buy their requirements under favorable conditions"; "a
      place where the requisites of water fuel and fodder can be
      obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
      {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
      {nonessential}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top