ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

requisition

R EH2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requisition-, *requisition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requisition[N] ความต้องการ, Syn. demand, requirement
requisition[N] คำร้อง, See also: คำเรียกร้อง, Syn. request
requisition[VT] เรียกร้อง, Syn. call for, request
requisition from[PHRV] เรียกร้องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requisition(เรคควิซิช'เชิน) n. การเรียกร้อง,ความต้องการ,คำเรียกร้อง,ปัจจัยที่ต้องการ,ปัจจัยที่จำเป็น,แบบหนังสือเรียกร้อง vt. เรียกร้อง,ต้องการ, See also: requisitionary adj. requisite ist n. requisitioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
requisition(n) การเรียกร้อง,ปัจจัยที่จำเป็น
requisition(vt) เกณฑ์,เรียกร้อง,ต้องการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
requisition๑. การเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก (สิ่งที่ต้องการ)๓. การขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
requisition๑. การเรียกเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก, หนังสือร้องขอ๓. การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requisition, military๑. การเรียกเกณฑ์ทางทหาร๒. การขอเบิกทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก Mad Max (1979)
What we're gonna do is requisition ourselves a girl.เพื่อเสาะหาหญิงสักคน เข้าประจำการ Casualties of War (1989)
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ Junior (1994)
Is she still mad about me requisitioning the Segway?นี่เค้ายังโกรธที่ผมร้องขอแซ็กเวย์ 65 Million Years Off (2007)
- Not more requisition orders.พวกโจรสลัดรู้ตัวว่าจะถูกกวาดล้าง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I need your signature here for a supply requisition;ฉันต้องการลายเซ็นของคุณในใบเบิกของค่ะ Changeling (2008)
You've just been requisitioned for backup; I'II explain on the way;คุณเพิ่ง เรียกกำลังเสริม ผมจะอธิบายระหว่างทาง Changeling (2008)
You'll also recall that we requisitioned a missile system at that time--ท่านยังได้ยกเลิก ว่าเราต้องการระบบขีปนาวุธในครั้งนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
That we requisitioned a missile system at that time.เราร้องขอระบบมิสไซน์ในตอนนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Make sure the requisition numbers match up.หาว่าตัวเลขที่ได้มามีความสัมพันธ์กัน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I requisitioned the fbi file on hewes associates.ฉันขอข้อมูลที่FBIมี เกี่ยวกับฮิวส์ แอนด์ แอซโซซิเอท You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- Uh, lieutenant, could you authorize this requisition?เอ่อ สารวัตร คุณช่วยอนุมัติคำขอนี่ได้มั้ย Lost Boys (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิกของ[N] requisition, Example: พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้, Thai definition: หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khøng) EN: requisition   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
คำสั่งริบ[n. exp.] (khamsang rip) EN: requisition order   
คำสั่งยึด[n. exp.] (khamsang yeut) EN: requisition order   

CMU English Pronouncing Dictionary
REQUISITION    R EH2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N
REQUISITIONED    R EH2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requisition    (v) rˌɛkwɪzˈɪʃən (r e2 k w i z i1 sh @ n)
requisitions    (v) rˌɛkwɪzˈɪʃənz (r e2 k w i z i1 sh @ n z)
requisitioned    (v) rˌɛkwɪzˈɪʃənd (r e2 k w i z i1 sh @ n d)
requisitioning    (v) rˌɛkwɪzˈɪʃənɪŋ (r e2 k w i z i1 sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Requisition {f}; Beschlagnahmung {f}requisition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民徴用令[こくみんちょうようれい, kokuminchouyourei] (n) National Requisition Ordinance (1939) [Add to Longdo]
借り上げる;借上げる[かりあげる, kariageru] (v1,vt) to hire; to lease; to requisition; to charter [Add to Longdo]
徴発[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) requisition; commandeering [Add to Longdo]
徴発令[ちょうはつれい, chouhatsurei] (n) requisition order [Add to Longdo]
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] (n,vs) demand; firm request; requisition; requirement; desire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requisition \Req`ui*si"tion\ (r?k`w?-z?sh"?n), n.[Cf. F.
   r['e]quisition, L. requisitio a searching.]
   1. The act of requiring, as of right; a demand or application
    made as by authority. Specifically:
    (a) (International Law) A formal demand made by one state
      or government upon another for the surrender or
      extradition of a fugitive from justice. --Kent.
    (b) (Law) A notarial demand of a debt. --Wharton.
    (c) (Mil.) A demand by the invader upon the people of an
      invaded country for supplies, as of provision, forage,
      transportation, etc. --Farrow.
    (d) A formal application by one officer to another for
      things needed in the public service; as, a requisition
      for clothing, troops, or money.
      [1913 Webster]
 
   2. That which is required by authority; especially, a quota
    of supplies or necessaries.
    [1913 Webster]
 
   3. A written or normal call; an invitation; a summons; as, a
    reqisition for a public meeting. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requisition \Req`ui*si"tion\, v. t.
   1. To make a reqisition on or for; as, to requisition a
    district for forage; to requisition troops.
    [1913 Webster]
 
   2. To present a requisition to; to summon request; as, to
    requisition a person to be a candidate. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requisition
   n 1: the act of requiring; an authoritative request or demand,
      especially by a military or public authority that takes
      something over (usually temporarily) for military or public
      use
   2: an official form on which a request in made; "first you have
     to fill out the requisition" [syn: {requisition},
     {requisition form}]
   3: seizing property that belongs to someone else and holding it
     until profits pay the demand for which it was seized [syn:
     {sequestration}, {requisition}]
   v 1: make a formal request for official services
   2: demand and take for use or service, especially by military or
     public authority for public service [ant: {derequisition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top