ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calm

K AA1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calm-, *calm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calm(n) ความสงบ
calm(vt) ทำให้สงบ
calm(adj) ที่มีอารมณ์สงบ, Syn. unagitated, cool, unconcerned, Ant. violent, excited, furious
calm(adj) ที่สงบเงียบ, See also: ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม, Syn. quiet, undisturbed, at peace, Ant. agitated
calm down(phrv) ทำให้สงบ, See also: ทำให้นิ่งเฉย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calm(คาล์ม) { calmed, calming, calms } adj. สงบ, เงียบสงบ, ไร้ลมพัด, ใจสงบ. n. ความสงบ, ความเงียบสงบ, ภาวะนิ่งเฉย, ภาวะไร้ลมพัด, ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
calmative(แคล'มะทิฟว) adj. มีฤทธิ์สงบประสาท n. ยาสงบประสาท
becalm(บีคาล์ม') { becalmed, becalming, becalms } vt. ทำให้สงบ, ทำให้ไร้ลม, บรรเทา, Syn. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ, ความสงบ, ความใจเย็น
calm(vi) สงบเงียบ, เงียบ
calmness(n) ความสงบ, ความเงียบ, ความเงียบสงบ
becalm(vt) ทำให้บรรเทา, ทำให้สงบลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calming Effectฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง [การแพทย์]
Calmodulinแคลโมดูลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just calm down.ใจเย็นไว้ Ua Hala (2012)
Now, now, now.Just calm down.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ เพียงแค่ สงบลง Pinocchio (1940)
Calm down.สงบลง 12 Angry Men (1957)
- Don't tell me to calm down.- อย่าบอกฉันจะสงบลง 12 Angry Men (1957)
Calm down, calm down. It doesn't matter.สงบลงสงบลง มันไม่สำคัญว่า 12 Angry Men (1957)
He would have had to be calm enough to wipe off any fingerprints left on the knife.เขาจะมีที่จะสงบพอที่จะเช็ดออกลายนิ้วมือใด ๆ ที่เหลือในด 12 Angry Men (1957)
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ The Old Man and the Sea (1958)
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร? The Old Man and the Sea (1958)
Now, calm down, honey.ใจเย็นๆ ที่รัก Oh, God! (1977)
Now you calm down and you tell me what's the matter.มาสิ ตอนนี้คุณสงบลงและคุณบอก ฉัน เกิดอะไรขึ้น. Mad Max (1979)
- Calm down! Get ahold of yourself!- ใจเย็นๆ สิคะ ตั้งสติหน่อย Airplane! (1980)
Calm down. Get back to your seat. I'll take care of this.ใจเย็นๆ กลับไปนั่งที่ ผมจะจัดการเอง Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmAfter a storm comes a calm. [ Proverb ]
calmAfter the storm, it was calm.
calmAfter the storm the sea was calm.
calmAll is calm tonight.
calmAll was calm.
calmA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
calmCalm down.
calmCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
calmCalm down and begin at the beginning.
calmCalm down. I'll come over as soon as possible.
calmCurrency and bond markets are relatively calm.
calmGenerally saying weather was calm last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
สงบอารมณ์(v) calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สันติภาพ(n) peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข(n) calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เยือกเย็น(adv) calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
เยือกเย็น(adj) cool, See also: calm, unruffled, composed, collected, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว, Thai Definition: มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
เงียบสงบ(adj) peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
ปลอบใจ(v) soothe, See also: calm, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เย็น[ārom yen] (n, exp) EN: calm temper ; even temper  FR: calme [ m ] ; sang-froid [ m ] ; fermeté [ f ]
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
หายเจ็บ[hāi jep] (v, exp) FR: calmé ; apaisé
หายโกรธ[hāi krōt] (v, exp) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed  FR: être apaisé ; être calmé
ห้องเงียบ ๆ[hǿng ngīep-ngīep] (n, exp) EN: quiet room  FR: chambre calme [ f ]
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (xp) EN: take it easy ! ; keep cool  FR: du calme !
ใจเย็น ฯ เพื่อน[jai yen-yen pheūoen] (xp) FR: du calme, l'ami !
แก้[kaē] (v) EN: alleviate ; dispel  FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALM K AA1 M
CALM K AA1 L M
CALMA K AA1 L M AH0
CALMS K AA1 L M Z
CALMS K AA1 M Z
CALMED K AA1 L M D
CALMED K AA1 M D
CALMER K AA1 L M ER0
CALMES K AA1 L M EH0 S
CALMAR K AE1 L M AA0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calm (v) kˈaːm (k aa1 m)
calms (v) kˈaːmz (k aa1 m z)
calmed (v) kˈaːmd (k aa1 m d)
calmer (j) kˈaːmər (k aa1 m @ r)
calmly (a) kˈaːmliː (k aa1 m l ii)
calmest (j) kˈaːmɪst (k aa1 m i s t)
calming (v) kˈaːmɪŋ (k aa1 m i ng)
calmness (n) kˈaːmnəs (k aa1 m n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed #5,067 [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed #9,847 [Add to Longdo]
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] calm; unperturbed; cool #15,078 [Add to Longdo]
镇静[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool #16,970 [Add to Longdo]
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, ] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind #20,105 [Add to Longdo]
泰然[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, ] calm; self-composed #37,608 [Add to Longdo]
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] calm; unruffled #39,225 [Add to Longdo]
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] calm water #413,005 [Add to Longdo]
夷然[yí rán, ㄧˊ ㄖㄢˊ, ] calm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhe vor dem Sturmcalm before the storm [Add to Longdo]
Ruhezone { f } | Ruhezonen { pl }calm zone | calm zones [Add to Longdo]
ruhig; gelassen { adj } | ruhiger; gelassener | am ruhigsten; am gelassenstencalm | calmer | calmest [Add to Longdo]
Beruhige dich!Calm down! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently #6,282 [Add to Longdo]
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger #6,335 [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na, n) calm; composure; coolness; serenity; (P) #6,740 [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na, n) calm; gentle; quiet; (P) #11,417 [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) #18,235 [Add to Longdo]
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P) #18,947 [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
しっとり[shittori] (adv, vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
まあまあ[maamaa] (adj-na, adv, int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top