หรือคุณหมายถึง fairneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fairness

F EH1 R N AH0 S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fairness-, *fairness*, fairnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fairness[N] ความยุติธรรม, See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา, Syn. impartiality, justice, Ant. injustice, unfairness

English-Thai: Nontri Dictionary
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Fairnessความถูกต้องตามที่ควร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, in fairness to your father, when he called you an idiot loser, you had just signed up for a two-year course in California called "Unleash Your Calling."ถ้าจะพูดให้ยุติธรรมกับพ่อคุณ ตอนเขาเรียกคุณว่ายัยงี่เง่าขี้แพ้ คุณเพิ่งไปลงเรียน คอร์สสองปีจบในแคลิฟอร์เนีย ที่ชื่อ "ปลดปล่อยแรงบันดาลใจของคุณ" Okja (2017)
"Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you.""ใช้ชีวิตไปจนถึงเวลาที่ ลูกๆของคุณคิดถึงความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ แล้วลูกๆคิดถึงคุณ" A Family Affair (2012)
Fairness in not taking sides in fights, quarrels, debates, etc. =- .ความเป็นธรรมในการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในการต่อสู้ วิวาท หรือโต้แย้ง ฯลฯ=. Warrior Baek Dong-soo (2011)
Citizens of the future, we're here to give humanity a fresh start, embracing the principles of justice, fairness and trust.ประชาชนแห่งอนาคต คุณมาที่นี่ เพื่อเริ่มต้นเผ่พันธุ์ของเราใหม่ โดยยึดถือหลักแห่ง Vs. (2011)
Fairness is important.นี่แหละเรื่องสำคัญ The Dig (2011)
Not sure if fairness comes into it. You never know, it might be fun.ไม่แน่นะ ถ้าเธอเข้าใจเรื่องความยุติธรรมมากๆ เธอคงไม่รู้หรอก ว่ามันอาจจะเพลิดเพลินก็เป็นได้ Valiant (2008)
But in all fairness to Morgan...แต่ต้องเป็นธรรมกับมอร์แกน... The Marine (2006)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fairnessIn all fairness, he did do his best.
fairnessThe verdict is a tribute to their fairness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
ความเป็นธรรม[N] fairness, See also: justification, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม, Example: การตัดสินของศาลมีความเป็นธรรมเสมอ
ความเที่ยงตรง[N] justification, See also: fairness, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่ยุติธรรม, Example: ท่านได้ปกครองชาวบ้านโดยใช้หลักยุติธรรมและความเที่ยงตรงเอาใจใส่ต่อลูกบ้านเป็นอย่างดี, Thai definition:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบด้วยเหตุผล[n. exp.] (khwām chøp dūay hētphon) EN: justice ; fairness   
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
ความยุติธรรม[n.] (khwām yuttitham) EN: justice ; fairness   FR: justice [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness   FR: équité [f] ; impartialité [f]
ยุติธรรม[n.] (yutitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality   FR: fair-play [m]
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality   FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIRNESS    F EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fairness    (n) fˈɛəʳnɪs (f e@1 n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fairness {f}fairness [Add to Longdo]
Fairness {f}equity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P) [Add to Longdo]
公明[こうめい, koumei] (adj-na,n) fairness; justice; (P) [Add to Longdo]
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard [Add to Longdo]
至公[しこう, shikou] (n,adj-na) (See 至公至平) perfect fairness [Add to Longdo]
正大[せいだい, seidai] (adj-na,n) fairness; justice [Add to Longdo]
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness [Add to Longdo]
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fairness \Fair"ness\, n.
   The state of being fair, or free form spots or stains, as of
   the skin; honesty, as of dealing; candor, as of an argument,
   etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fairness
   n 1: conformity with rules or standards; "the judge recognized
      the fairness of my claim" [syn: {fairness}, {equity}] [ant:
      {inequity}, {unfairness}]
   2: ability to make judgments free from discrimination or
     dishonesty [syn: {fairness}, {fair-mindedness}, {candor},
     {candour}] [ant: {unfairness}]
   3: the property of having a naturally light complexion [syn:
     {paleness}, {blondness}, {fairness}]
   4: the quality of being good looking and attractive [syn:
     {comeliness}, {fairness}, {loveliness}, {beauteousness}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fairness /fɛːrnɛs/ 
  fairness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top