หรือคุณหมายถึง fairneß?
Search result for

fairness

(45 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fairness-, *fairness*, fairnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fairness[N] ความยุติธรรม, See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา, Syn. impartiality, justice, Ant. injustice, unfairness

English-Thai: Nontri Dictionary
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Fairnessความถูกต้องตามที่ควร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not sure if fairness comes into it. You never know, it might be fun.ไม่แน่นะ ถ้าเธอเข้าใจเรื่องความยุติธรรมมากๆ เธอคงไม่รู้หรอก ว่ามันอาจจะเพลิดเพลินก็เป็นได้ Valiant (2008)
I'm telling you in fairness.แต่ผมยังห่วงเรื่องความสะอาด Gomorrah (2008)
Even, fairness, right, wrong.- Booyah, booyah. Pilot (2009)
It's gonna be a new era of sunlight and fairness.มันจะเป็นยุคสมัยใหม่แห่งแสงสว่างและความเสมอภาค Dan de Fleurette (2009)
So... a new era of sunlight and fairness?แล้ว ... ยุคสมัยใหม่แห่งแสงสว่างและความเสมอภาค Dan de Fleurette (2009)
But in all fairness,แต่จะพูดให้ถูก Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
In all fairness, I was just, you know, keeping a secret.พูดแบบยุติธรรมแล้ว ผมพึ่งให้คุณรู้ เป็นการเก็บความลับ Chuck Versus the Anniversary (2010)
In fairness, I didn't know where he was going with that.เพื่อความยุติธรรม ผมไม่รู้ว่าเค้าพยายามจะสื่ออะไร Crazy, Stupid, Love. (2011)
Look, in the spirit of fairness, why don't you and the kids in your Celibacy Club come in and do a number?มองเข้าไปในจิตวิญญาณ แห่งความยุติธรรม ทำไมคุณไม่ลอง เอาเด็กๆ ในชมรม เข้ามาแสดงสักเพลงล่ะ Sexy (2011)
Fairness is important.นี่แหละเรื่องสำคัญ The Dig (2011)
In fairness, we weren't making much headway without him.พูดอย่างยุติธรรมนะครับ ตอนไม่มีเขา เราไม่รู้ทางไปกันเลย Taking Account (2011)
Citizens of the future, we're here to give humanity a fresh start, embracing the principles of justice, fairness and trust.ประชาชนแห่งอนาคต คุณมาที่นี่ เพื่อเริ่มต้นเผ่พันธุ์ของเราใหม่ โดยยึดถือหลักแห่ง Vs. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fairnessIn all fairness, he did do his best.
fairnessThe verdict is a tribute to their fairness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
ความเป็นธรรม[N] fairness, See also: justification, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม, Example: การตัดสินของศาลมีความเป็นธรรมเสมอ
ความเที่ยงตรง[N] justification, See also: fairness, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่ยุติธรรม, Example: ท่านได้ปกครองชาวบ้านโดยใช้หลักยุติธรรมและความเที่ยงตรงเอาใจใส่ต่อลูกบ้านเป็นอย่างดี, Thai definition:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชอบด้วยเหตุผล[n. exp.] (khwām chøp dūay hētphon) EN: justice ; fairness   
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
ความยุติธรรม[n.] (khwām yuttitham) EN: justice ; fairness   FR: justice [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness   FR: équité [f] ; impartialité [f]
ยุติธรรม[n.] (yutitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality   FR: fair-play [m]
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality   FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIRNESS    F EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fairness    (n) (f e@1 n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fairness {f}fairness [Add to Longdo]
Fairness {f}equity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P) [Add to Longdo]
公明[こうめい, koumei] (adj-na,n) fairness; justice; (P) [Add to Longdo]
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard [Add to Longdo]
至公[しこう, shikou] (n,adj-na) (See 至公至平) perfect fairness [Add to Longdo]
正大[せいだい, seidai] (adj-na,n) fairness; justice [Add to Longdo]
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness [Add to Longdo]
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fairness \Fair"ness\, n.
   The state of being fair, or free form spots or stains, as of
   the skin; honesty, as of dealing; candor, as of an argument,
   etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fairness
   n 1: conformity with rules or standards; "the judge recognized
      the fairness of my claim" [syn: {fairness}, {equity}] [ant:
      {inequity}, {unfairness}]
   2: ability to make judgments free from discrimination or
     dishonesty [syn: {fairness}, {fair-mindedness}, {candor},
     {candour}] [ant: {unfairness}]
   3: the property of having a naturally light complexion [syn:
     {paleness}, {blondness}, {fairness}]
   4: the quality of being good looking and attractive [syn:
     {comeliness}, {fairness}, {loveliness}, {beauteousness}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fairness [fɛːrnɛs] (n) , s.(f )
   fairness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top