ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแก้แค้น

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแก้แค้น-, *การแก้แค้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแก้แค้น[N] vengeance, See also: requital, retaliation, Example: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retaliationการแก้แค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retaliationการแก้แค้น, การทำตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
The greatest revenge idea a kid ever had.ไอเดียการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เด็กเคยมี Stand by Me (1986)
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
There's not a lot of money in revenge.การแก้แค้นมันไม่ทำเงินให้ข้าหรอก The Princess Bride (1987)
You've got an overdeveloped sense of vengeance.เจ้าปล่อยให้ความต้องการแก้แค้นฝังรากลึกเกินไป The Princess Bride (1987)
I have been in the revenge business so long, now that it's over,ข้าคิดถึงแต่การแก้แค้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว ... ตอนนี้มันจบแล้ว ... The Princess Bride (1987)
Now would be the precise time to revenge myself on their children.ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะ กับการแก้แค้น\ พวกลูกๆเขา Wuthering Heights (1992)
If it's revenge you want, take it.ถ้านี่เป็นการแก้แค้น ก็เอาเลย Cool Runnings (1993)
Revenge is not good once you're done. Believe.การแก้แค้นมันไม่ดี เชื่อฉันเถอะ Léon: The Professional (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน! Pulp Fiction (1994)
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee!"และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า! " Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaēn) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge   FR: vengeance [f] ; revanche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprisal[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น, Syn. revenge, vengeance
retaliation[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การโต้กลับ, Syn. vengeance, revenge, reprisal
revenge[N] การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, Syn. avengement, repetition
tit for tat[N] วิธีการโต้ตอบแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน, See also: การแก้แค้น, Syn. reprisal, retribution, exchange, revenge
vengeance[N] การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท, Syn. revenge, retribution, Ant. forgiveness, mercy, reconciliation
vindication[N] การแก้แค้น, Syn. defense, exorneration
vindicativeness[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต, Syn. malignment, rancorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
vengeance(เวน'เจินซฺ) n. การแก้แค้น,การล้างแค้น,การพยายาม,โอกาสแก้แค้น,ความต้องการแก้แค้น,การทำให้บาดเจ็บ,with a vengence รุนแรง ด้วยกำลัง, Syn. revenge,wrath,fury -A.mercy,pity,tolerance
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative

English-Thai: Nontri Dictionary
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น,เป็นการตอบแทน,เกี่ยวกับเวรกรรม
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top