ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถูกต้อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถูกต้อง-, *ถูกต้อง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อง(v) be correct, See also: be right, be accurate, Syn. ถูก, ชอบ, ควร, Example: เมื่อเรามีความคิดอันหนึ่ง เราจะยังไม่รู้ว่าความคิดของเราถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง(v) right, See also: rectify, remedy, Syn. ถูก, Example: เด็กๆ ทำการบ้านถูกต้องทุกข้อ, Thai Definition: ไม่ผิด
ถูกต้องตามกฎหมาย(v) be legal, See also: be lawful, be licit, Syn. ถูกกฎหมาย, Example: ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ, Thai Definition: ชอบด้วยกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถูกต้องก. ไม่ผิด เช่น คำตอบถูกต้อง
ถูกต้องโดน, แตะต้อง, สัมผัส, เช่น อย่ามาถูกต้องตัวฉัน
ถูกต้องถูก ก็ว่า.
ครัดเคร่งถูกต้องครบถ้วน.
เคร่งครัดถูกต้องครบถ้วน เช่น ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ข้อยกเว้นต้องตีความอย่างเคร่งครัด
ตรง, ตรง ๆถูกต้องตาม เช่น ตรงเป้าหมาย.
อุทารถูกต้อง.
เอาทารถูกต้อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accurateถูกต้อง [การแพทย์]
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Correct.ถูกต้อง The Astronaut Farmer (2006)
Aye.ถูกต้อง! Art Isn't Easy (2007)
Right!ถูกต้อง! Unstoppable Marriage (2007)
Right.ถูกต้อง Heyy Babyy (2007)
Exactly.ถูกต้อง Cheating Death (2008)
Right.ถูกต้อง The Revelator (2008)
Yeah.ถูกต้อง Pret-a-Poor-J (2008)
All right?ถูกต้อง? To Kill the King (2008)
Exactly.ถูกต้อง! Episode #1.7 (2009)
Exactly.ถูกต้อง Grey Matters (2009)
That's right.ถูกต้อง Dial M for Mayor (2012)
Exactly.ถูกต้อง Viper (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกต้อง[thuktǿng] (v, exp) EN: that's right  FR: c'est correct
ถูกต้อง[thuktǿng] (adj) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely  FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ถูกต้อง[thuktǿng] (adv) EN: absolutely ; certainly ; of course  FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
ถูกต้องตามกฎหมาย[thuktǿng tām kotmāi] (adj) EN: legal ; rightful ; lawful ; legitimate  FR: légal
ถูกต้องตามเหตุผล[thuktǿng tām hētphon] (adj) EN: logical ; legitimate
ถูกต้องแล้ว[thuktǿng laēo] (x) EN: Amen!

English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
propogate(misspelling) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
spinach(n) ผักปวยเล้ง, ที่ในการ์ตูนเรื่อง Popeye แปลคำว่า spinach ว่าผักโขม หรือ ผักขม นั้นจริงๆ คือ ไม่ถูกต้อง (ผักโขม จะตรงกับภาษาอังกฤษ amaranth)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ถูกต้อง, See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด, Syn. correct, precise
all right(adj) เรียบร้อย, See also: ถูกต้อง, Syn. correct
all right(idm) น่าพอใจ, See also: ถูกต้อง, สมควร
bang-on(adj) ถูกต้องอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกเผง
be in order(phrv) ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (โดยเฉพาะการพูดอย่างเป็นทางการ), See also: ถูกกฎข้อบังคับ, Syn. be out of
correct(adj) ถูกต้อง, See also: ไม่มีผิดพลาด, แม่นยำ, Syn. right
due(adj) เหมาะสม, See also: ถูกต้อง
exact(adj) ถูกต้องแม่นยำ, Syn. accurate, correct
good(adj) เหมาะสม, See also: ถูกต้อง, Syn. desirable, suitable
hit the nail on the head(idm) ทำในสิ่งที่ถูกต้อง, See also: ถูกต้องแน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
amend(อะเมนดฺ') vt., vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
aright(อะไรทฺ') adv. ถูกต้อง, Syn. rightly
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
badly(แบด'ลี) adj., adv. เลว, ร้าย, บกพร่อง, ไม่ถูกต้อง, มีอารมณ์กลัดกลุ้ม, ป่วย, Syn. not well
bang(แบง) { banged, banging, bangs } n. เสียงระเบิด, การทุบอย่างแรง, การชนหรือกระทบอย่างแรง, การเคลื่อนไหวทันที, ความยินดีอย่างกะทันหัน, การร่วมเพศ vt., vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม, ดังฉับพลัน, โดยตรง, ถูกต้อง, Syn. wallop
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ, ลูกนอกกฎหมาย, พันทาง, สิ่งสารเลว, สิ่งปลอมแปลง, วายร้าย, อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, ผิดปกติ, พิกล, เลว, ปลอม, เชื่อถือไม่ได้, ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
bug(บัก) { bugged, bugging, bugs } n. แมลง, เชื้อจุลินทรีย์, ความบกพร่อง, แฟน, คนคลั่ง, เครื่องดักฟัง, ความคลั่ง, เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน, ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault, defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย เกิดการลัดวงจรขึ้น การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
canonise(แคน'นะไนซ) { canonized, canonised, canonizeingcanonising, canonizes, canonises } vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) , ยกย่องว่าประเสริฐ, ถือว่าศักดิ์สิทธิ์, ถือว่าถูกต้องแท้จริง, จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
agree(vt) เห็นด้วย, ตกลง, ยินยอม, ถูกต้อง, เข้ากันได้
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
amend(vt) แก้ไข, แก้ตัว, ทำให้ถูกต้อง, แปรญัตติ
aright(adv) อย่างถูกต้อง
ceremonious(adj) เป็นพิธี, เป็นทางการ, ถูกต้องตามแบบแผน, ถูกระเบียบ
correct(adj) ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร
correct(vt) แก้ไข, ตรวจ, ทำให้ถูกต้อง
correction(n) การตรวจ, การแก้ไข, การทำให้ถูกต้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
正当[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
確からしさ[たしからしさ, tashikarashisa] (n, phrase) ถูกต้องหรือไม่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว  EN: right

German-Thai: Longdo Dictionary
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
genau(adj, adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, Syn. korrekt
recht(adj,, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
richtigถูกต้อง
zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ถูกต้อง, See also: stimmen
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
Stimmt!(phrase) ถูกต้อง ใช่เลย, See also: Genau!, Das ist richtig!
recht habenถูกต้อง, พูดได้ถูกต้อง เช่น Er hat mit dieser Aussage recht.
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, Syn. falsch
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่อาจไม่ถูกต้อง, ที่อาจไม่แท้จริง เช่น ein zweifelhaftes Kompliment คำเยินยอที่อาจไม่จริงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit { f }; Legalität { f }; Rechtmäßig*(n) ถูกต้องตามกฎหมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
droite(n) |f| สิทธิ, ความถูกต้อง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top