Search result for

装置

(56 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装置-, *装置*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
引爆装置[yǐn bào zhuāng zhì, ˇ ㄅㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] detonator [Add to Longdo]
指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
核爆炸装置[hé bào zhà zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear explosion device [Add to Longdo]
装置[hé zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear device [Add to Longdo]
机械装置[jī xiè zhuāng zhì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] machinery [Add to Longdo]
浮力调整装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / 調] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving) [Add to Longdo]
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] filtration equipment [Add to Longdo]
索具装置[suǒ jù zhuāng zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] rig [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ˋ, / ] fixture; installation [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
装置[そうち, souchi] (n vt ) การติดตั้ง(อุปกรณ์เครื่องมือ) อุปกรณ์ เครื่องมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] (n,vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] (n) {comp} busy indicator; busy lamp [Add to Longdo]
装置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] (n) {comp} device class [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちドライバ, souchi doraiba] (n) {comp} device driver [Add to Longdo]
装置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] (n) {comp} device-dependent version of public text [Add to Longdo]
装置空間[そうちくうかん, souchikuukan] (n) {comp} device space [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] (n) {comp} device coordinate; DC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] (n) {comp} device coordinates; DC [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] (n) {comp} equipment fault [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] (n) {comp} DSB; Device Status Byte [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Edison invented a device for duplication.エジソンは複写の装置を発明した。
This machine doesn't have a safety device.この機械には安全装置が付いていない。
This device made it possible to turn sea-water into fresh water easily.この装置により簡単に海水を淡水に変えることが可能となった。
This heating system burns oil.この暖房装置は石油を燃料とする。
This is device that produces electricity.これは電気を作る装置だ。
All these devices are unreliable.これらのすべての装置は信頼性に欠けている。
Magnetic force drives the mechanism.その機械装置は、磁気の力で動く。
You can't turn the heat off as long as the system is operating.その装置が作動している間は暖房を止めることはできない。
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天井にしっかりと固定されている。
Everyone was really impressed with that machine.みんな、その装置にとても感心した。
The noise was deadened by the insulation.音は防音装置で十分小さくなった。
We talked over Jack's plan to put in air conditioning, but could not come to a decision.我々はジャックのエアコン装置を取り付ける案を十分検討したが、結論には至らなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause I'm putting in a security system.[JA] セキュリティ装置を仕掛けているからだ Alt.truth (2017)
You used this, uh, piece of equipment.[JA] この装置を使用しました The Discovery (2017)
Listen, when she and I were operating in Yemen, we had two-way GPS tracking devices installed in our cell phones.[JA] 彼女と私が聞くとき イエメンでは、 私たちは双方向GPS追跡装置を持っていました 私たちの携帯電話にインストールされます。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I can see it has a screw hole for one.[CN] 我看到这有个装置防溅罩的螺丝眼 The Dictator (2012)
That's your one-month salary.[CN] 一套点火装置要一个月薪水 Motorway (2012)
The NTSB has created animated simulation that I would like to play at this point.[CN] NTSB曾用仿真训练装置去还原整个经过 Flight (2012)
We got a signal from Almeida's tracking device.[JA] 私たちは アルメイダの追跡装置 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Uh, the safety was on.[JA] 安全装置はかかっていました Imminent Risk (2017)
There's liquid in the helmet. Calvin must have broken my coolant loop.[JA] ヘルメットの中に水滴が カルヴィンが冷却装置を壊した Life (2017)
Actually, these device that reproduces the Nile and these fruits the truth is, it's the flat-faced tribe's...[CN] 其实这个再现尼罗河之风的装置 以及这些果子 都是扁脸族... Thermae Romae (2012)
But, we found that if you first inject... it's just a mix of ordinary household bleach and sulfur compound in the mechanism...[CN] 但我发现 把以下两种混合物注入该装置 硫化物和... Erased (2012)
We're losing life support. The temperature is dropping rapidly.[JA] 生命維持装置を失った 気温が急速に低下してる Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]
装置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] device class [Add to Longdo]
装置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver [Add to Longdo]
装置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] device-dependent version of public text [Add to Longdo]
装置空間[そうちくうかん, souchikuukan] device space [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] DSB, Device Status Byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] Vorrichtung, Apparat, Anlage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top