Search result for

justice

(86 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justice-, *justice*
English-Thai: Longdo Dictionary
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justice[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
justice[N] ความยุติธรรม, See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง, Syn. fairness, reasonableness, equity, Ant. unfairness, injustice
justice[N] ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Ant. judge, magistrate
justice of the peace[N] เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ, Syn. magistrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance

English-Thai: Nontri Dictionary
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiceความยุติธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice in eyreตุลาการจร [ดู itinerant justices] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice's clerkจ่าศาล [ดู court registrar] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, correctiveความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, distributiveความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Justice,-ศาล Rise of the Villains: Scarification (2015)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
He's a fugitive from justice.เขา.. เขาเป็นคนหนีคดี Birthmarks (2008)
Do you promise to exercise mercy and justice in your deeds and judgments?เจ้าจะสัญญาว่าจะรักษาความมีเมตตา และความยุติธรรมในตัวเจ้า Excalibur (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
This is an outrageous miscarriage of justiceนี่เป็นการตัดสินผิดพลาดอย่างร้ายแรง Cloak of Darkness (2008)
Truth, justice, valour.ความสัตย์ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ To Kill the King (2008)
You'll pay for your crimes and justice will... stop!นายจะต้องชดใช้ ที่ได้ก่อกรรม \ และความยุติธรรมจะ ... . Superhero Movie (2008)
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง Superhero Movie (2008)
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง The Dark Knight (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
-Thank you. Thank you, justice.-ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justiceAll the guests did justice to his wife's cooking.
justiceDon't you have a sense of justice?
justiceFirstly, it is a matter of justice.
justiceHe believed that the war was fought in the cause of justice.
justiceHe did justice to his talent.
justiceHe is justice.
justiceHe is what is called a champion of justice.
justiceHis remark does not do me justice.
justiceI fight in the cause of justice.
justiceIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
justiceIt is justice, and not might, that wins in the end.
justiceJustice and kindness are virtues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
ผู้พิพากษา[N] judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตัดสินคดี
ตุลาการ[N] judge, See also: justice, Thai definition: ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
แดนธรรม[n. exp.] (daēn tham) EN: land of justice   
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against   FR: ester en justice
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām yuttitham) EN: administer justice   
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การศาลทหาร[n. exp.] (kān sān thahān) EN: military justice   
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case   FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f]
ค่าขึ้นศาล[n. exp.] (khā kheun sān) EN: court fee   FR: frais de justice [mpl]
ความอยุติธรรม[n.] (khwām ayuttitham) EN: injustice   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTICE    JH AH1 S T AH0 S
JUSTICES    JH AH1 S T AH0 S AH0 Z
JUSTICE'S    JH AH1 S T AH0 S AH0 Z
JUSTICES'    JH AH1 S T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justice    (n) (jh uh1 s t i s)
justices    (n) (jh uh1 s t i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスティス[, jasuteisu] (n) justice [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
刑事司法[けいじしほう, keijishihou] (n) criminal justice [Add to Longdo]
刑事司法制度[けいじしほうせいど, keijishihouseido] (n) criminal justice system [Add to Longdo]
刑部[けいぶ, keibu] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Justice (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
刑部省[ぎょうぶしょう;うたえただすつかさ;うたえのつかさ, gyoubushou ; utaetadasutsukasa ; utaenotsukasa] (n) (1) (ぎょうぶしょう only) Ministry of Justice (1869-1871 CE); (2) (See 律令制) Ministry of Justice (under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, / ] justice; righteous; righteousness, #5,630 [Add to Longdo]
公道[gōng dào, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] justice; fairness; public highway, #13,828 [Add to Longdo]
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, ] Justice Department (of the US government), #17,731 [Add to Longdo]
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge, #652,752 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justice \Jus"tice\ (j[u^]s"t[i^]s), n. [F., fr. L. justitia, fr.
   justus just. See {Just}, a.]
   [1913 Webster]
   1. The quality of being just; conformity to the principles of
    righteousness and rectitude in all things; strict
    performance of moral obligations; practical conformity to
    human or divine law; integrity in the dealings of men with
    each other; rectitude; equity; uprightness.
    [1913 Webster]
 
       Justice and judgment are the haditation of thy
       throne.                --Ps. ixxxix.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       The king-becoming graces,
       As justice, verity, temperance, stableness, . . .
       I have no relish of them.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformity to truth and reality in expressing opinions and
    in conduct; fair representation of facts respecting merit
    or demerit; honesty; fidelity; impartiality; as, the
    justice of a description or of a judgment; historical
    justice.
    [1913 Webster]
 
   3. The rendering to every one his due or right; just
    treatment; requital of desert; merited reward or
    punishment; that which is due to one's conduct or motives.
    [1913 Webster]
 
       This even-handed justice
       Commends the ingredients of our poisoned chalice
       To our own lips.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Agreeableness to right; equity; justness; as, the justice
    of a claim.
    [1913 Webster]
 
   5. A person duly commissioned to hold courts, or to try and
    decide controversies and administer justice.
    [1913 Webster]
 
   Note: This title is given to the judges of the common law
      courts in England and in the United States, and extends
      to judicial officers and magistrates of every grade.
      [1913 Webster]
 
   {Bed of justice}. See under {Bed}.
 
   {Chief justice}. See in the Vocabulary.
 
   {Justice of the peace} (Law), a judicial officer or
    subordinate magistrate appointed for the conservation of
    the peace in a specified district, with other incidental
    powers specified in his commission. In the United States a
    justice of the peace has jurisdiction to adjudicate
    certain minor cases, commit offenders, officiate at
    marriages, etc.; abbreviated JP.
 
   Syn: Equity; law; right; rectitude; honesty; integrity;
     uprightness; fairness; impartiality.
 
   Usage: {Justice}, {Equity}, {Law}. Justice and equity are the
      same; but human laws, though designed to secure
      justice, are of necessity imperfect, and hence what is
      strictly legal is at times far from being equitable or
      just. Here a court of equity comes in to redress the
      grievances. It does so, as distinguished from courts
      of law; and as the latter are often styled courts of
      justice, some have fancied that there is in this case
      a conflict between justice and equity. The real
      conflict is against the working of the law; this a
      court of equity brings into accordance with the claims
      of justice. It would be an unfortunate use of language
      which should lead any one to imagine he might have
      justice on his side while practicing iniquity
      (inequity). {Justice}, {Rectitude}. Rectitude, in its
      widest sense, is one of the most comprehensive words
      in our language, denoting absolute conformity to the
      rule of right in principle and practice. Justice
      refers more especially to the carrying out of law, and
      has been considered by moralists as of three kinds:
      (1) Commutative justice, which gives every man his own
      property, including things pledged by promise. (2)
      Distributive justice, which gives every man his exact
      deserts. (3) General justice, which carries out all
      the ends of law, though not in every case through the
      precise channels of commutative or distributive
      justice; as we see often done by a parent or a ruler
      in his dealings with those who are subject to his
      control.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justice \Jus"tice\, v. t.
   To administer justice to. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justice
   n 1: the quality of being just or fair [syn: {justice},
      {justness}] [ant: {injustice}, {unjustness}]
   2: judgment involved in the determination of rights and the
     assignment of rewards and punishments
   3: a public official authorized to decide questions brought
     before a court of justice [syn: {judge}, {justice}, {jurist}]
   4: the United States federal department responsible for
     enforcing federal laws (including the enforcement of all
     civil rights legislation); created in 1870 [syn: {Department
     of Justice}, {Justice Department}, {Justice}, {DoJ}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 j.
 
 1. (kıs.) Journal, Judge, Justice.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top