Search result for

requiting

(86 entries)
(0.0738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requiting-, *requiting*, requit
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา requiting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *requiting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requite[VT] ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
requite[VT] โต้ตอบ, See also: แก้แค้น, Syn. return, retaliate
requite[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, ตอบสนอง, Syn. repay, reward
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
requiter[N] ผู้โต้ตอบ, See also: ผู้ตอบสนอง
requite with[PHRV] จ่ายคืน, See also: ตอบแทน, ใช้คืนด้วย, Syn. pay with, repay by

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unrequited love. Maybe you´ve had an unfinished business with a dead relative.หลายเหตุการณ์ติดค้างอยู่ Shutter (2008)
Unrequited love sucks.การดูดด้วยความรักที่ไม่ถูกตอบแทน A Few Good Men (2010)
Your first love is requited.รักแรกของคุณได้รับการตอบรับแล้ว Hanamizuki (2010)
Chizuru-chan, you know, is going to spend New Years with her unrequited love.จิสึรุจังน่ะ ว่ายังไงกี จะไปฉลองปีใหม่กะรักข้างเดียวของเธอน่ะ From Me to You (2010)
Oh well, unrequited love... it's a fact.อ๋อ... รักข้างเดียว เรื่องจริงนะ From Me to You (2010)
Damn that overwrought unrequited teenage love.อะไรวะ! ฉันแค่ตัวประกอบนะ! Vampires Suck (2010)
You withdrew from the unrequited love club.คุณออกจากสมาคมคนรักข้างเดียวแล้วนี่ Personal Taste (2010)
Unrequited love is a terrible thing.รักไม่ยอมเลิกเป็นสิ่งที่แย่มากๆ Red Sky at Night (2010)
But far three years that first love bore the title 'unrequited'แต่พอ 3 ปีหลังจากรักแรกนั้น... ...ฉันก็เบื่อกับการที่จะต้องมา "หลบหน้ากัน" Paradise Kiss (2011)
I finally understood why my love had been unrequited for three years.ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมรักของฉัน ถึงไม่สามารถเป็นไปได้ถึงสามปี Paradise Kiss (2011)
She said she'd had three years of unrequited love.เธอบอกว่าเธอแอบรักข้างเดียวอยู่สามปีเลยนะ Paradise Kiss (2011)
Your eye. I have withheld my tender affections... fearful that they were unrequited.ข้ามักปกปิดความรักของตัวเอง เพราะกลัวว่าจะผิดหวัง Dark Shadows (2012)
While some continue to pine over those great unrequited loves.ขณะที่บางคนยังทุกข์ทน อยู่กับความรักที่ไม่สมหวัง Crazy, Cupid, Love (2012)
Mm, unrequited love's a bitch.เรื่องรักที่ไม่สมหวังก็น้ำเน่าดี Venomous (2012)
You know, that kind of paranoid unrequited love could definitely fuel feelings of intense rage.คุณรู้มั๊ย,อาการกลัวว่าจะไม่ได้ความรักตอบแทน สามารถเป็นเชื้อไฟของความเกรี้ยวกราด The Method in the Madness (2012)
And there was this unrequited crush he had on me or something.และเรื่องที่เขารักผมข้างเดียวหรืออะไรก็ตาม. Bear Devil (2012)
wild onions by the side of a road, or requited love.ต้นหอมป่าริมทาง หรือได้รับรักตอบ August: Osage County (2013)
Unrequited and misguided, owing to his lack of emotional availability.ไม่สมหวังและเข้าใจผิด เนื่องจากการขาดของ มีอารมณ์. Now You See Me (2013)
Unrequited love fills my heart with sorrow.รักเขาข้างเดียวทำให้ใจข้าขื่นขม Journey to the West (2013)
It's about the pain of unrequited love and...มันเกี่ยวกับความเจ็บปวด จากรักที่ไม่สมหวังและ Sadie Hawkins (2013)
The truth is, we've all experienced unrequited love before, and we've all done things that we wish we didn't, and we all just want to get back to being friends.เราก็ได้ประสบการณ์จากความรัก และก็ได้ทำสิ่งที่ต้องการแล้ว ไม่ใช่หรอ และเราก็อยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกัน I Do (2013)
on The Suite Life of Zack and Cody reboot-- that the real world is nothing like the Glee Club, where you can join and rejoin, quit and requit whenever you're not crying or throwing confetti at each other.ใน The Suite Life of Zack and Cody/N ฉบับรื้อทำใหม่ ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนใน Glee Club ที่นายจะสามารถเข้าร่วม หรือกลับมาเข้าร่วม Feud (2013)
But like I said, you're free to go. "But if any widow hath children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to requite their parents, for this is acceptable in the sight of God."มาเร็ว พวกเราเป็นอิสระแล้ว ไปสิ Life Matters (2013)
Hey! Honestly, that's not first love but unrequited love.นี่ จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่รักครั้งแรกนะ แต่เป็นรักที่ไม่สมหวังน่ะ Episode #1.12 (2013)
Man's unrequited desire... to sleep with beautiful women is a linchpin of a thriving society.ความต้องการของผู้ชายที่อยากอึ๊บสาว คือกงล้อให้สังคมเคลื่อนต่อไป Urge (2016)
It was unrequited.มันก็ไม่เชิง April Story (1998)
Signora Malena, a more capable person than me wrote that the only true love is unrequited love.ซิญญอร่ามาเลน่ามีคนที่เก่งกว่าผม... เขียนไว้ว่ารักแท้คือรักที่ไม่เรียกร้องสิ่งใด Malèna (2000)
Unrequited love affairs. Gay.มีชู้ เป็นเกย์ Little Miss Sunshine (2006)
It's called unrequited love.เรียกกันว่า รักที่ไม่ต้องการความรักตอบ The Holiday (2006)
There's more here where that came from. It's got unrequited duckie love written all over it.ยังมีเรื่องนี้อีกนะ "เป็นความรัก ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน" Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Some seek only love, even if unrequited, while others are driven by fear and betrayal.บางคนค้นหาแต่ความรัก แม้ไม่เคยได้มา ขณะที่ คนอื่นๆ ถูกผลักดันจากความกลัว และการหักหลัง Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Unrequited and misguided, owing to his lack of emotional availability.Unrequited und fehlgeleiteten, Durch seine mangelnde emotionale Verfügbarkeit. Now You See Me (2013)
The holy sword Requitur, the sword of kings.Das heilige Schwert Requitur, das Schwert der Könige. The Vikings (1958)
- The pommelstone of the sword Requitur.- Der Stein vom Schwert Requitur. The Vikings (1958)
The queen on her deathbed spoke of a son sent off to Italy with the pommelstone of the sword Requitur tied about him.Auf dem Totenbett sprach Enid von einem Sohn in Italien, der den Stein aus dem Schwert Requitur trägt. The Vikings (1958)
It's from the pommel of the sword Requitur.Das ist der Stein des Schwertes Requitur. The Vikings (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requitHe was heartbroken from unrequited love.
requitRequite a person's love.
requitThere's someone I'm in (unrequited) love with, but that person is busy now and I don't get replies to my emails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบแทน[V] requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
การตอบแทน[N] return, See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal, Syn. การชดเชย, การทดแทน, การตอบสนอง, Example: การตอบแทนผู้มีพระคุณสามารถกระทำได้หลายแบบ
การแก้แค้น[N] vengeance, See also: requital, retaliation, Example: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaēn) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge   FR: vengeance [f] ; revanche [f]
ตอบสนอง[v.] (tøpsanøng) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite   
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate   FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREQUITED    AH2 N R IY0 K W AY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requite    (v) (r i1 k w ai1 t)
requital    (n) (r i1 k w ai1 t l)
requited    (v) (r i1 k w ai1 t i d)
requites    (v) (r i1 k w ai1 t s)
requiting    (v) (r i1 k w ai1 t i ng)
unrequited    (j) (uh2 n r i k w ai1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafe {f}retribution; requittal [Add to Longdo]
Vergeltung {f} | Vergeltungen {pl}requital | requitals [Add to Longdo]
belohnen | belohnend | belohnt | belohnt | belohnteto requite | requiting | requited | requites | requited [Add to Longdo]
unbelohntunrequited [Add to Longdo]
unerwidertunrequited [Add to Longdo]
unerwidert {adv}unrequitedly [Add to Longdo]
vergelten | vergeltend | vergeltetto requite | requiting | requites [Add to Longdo]
vergoltenrequited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]
片思い(P);片想い[かたおもい, kataomoi] (n) unrequited love; (P) [Add to Longdo]
片恋;片恋い[かたこい, katakoi] (n) unrequited love; one-sided love [Add to Longdo]
返報[へんぽう, henpou] (n,vs,adj-no) requital [Add to Longdo]
報徳[ほうとく, houtoku] (n) moral requital [Add to Longdo]
鮑の貝の片思い[あわびのかいのかたおもい, awabinokainokataomoi] (exp) (obsc) (See 鮑の片思い) secret, unrequited love [Add to Longdo]
鮑の片思い[あわびのかたおもい, awabinokataomoi] (exp) (obsc) (See 鮑の貝の片思い) secret, unrequited love [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, ] one-sided lovesickness; unrequited longing [Add to Longdo]
报答[bào dá, ㄅㄠˋ ㄉㄚˊ, / ] repay; requite [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, ] longing (unrequited passion); surname Lao [Add to Longdo]
暗恋[àn liàn, ㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] unrequited love [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requite \Re"quite"\ (r?-kw?t"), v. t. [imp. & p. p. {Requited};
   p. pr. & vb. n. {Requiting}.] [Pref. re- + quit.]
   To repay; in a good sense, to recompense; to return (an
   equivalent) in good; to reward; in a bad sense, to retaliate;
   to return (evil) for evil; to punish.
   [1913 Webster]
 
      He can requite thee; for he knows the charma
      That call fame on such gentle acts as these. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Thou hast seen it; for thou beholdest mischief and
      spite, to requite it with thy hand.   --Ps. x. 14.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To repay; reward; pay; compensate; remunerate; satisfy;
     recompense; punish; revenge.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top