ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instrument

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instrument-, *instrument*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instrument(n) เครื่องดนตรี
instrument(n) เครื่องตรวจวัด
instrument(vt) ติดตั้งเครื่องควบคุม, See also: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
instrument(n) ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ, See also: ลูกมือ
instrument(vi) เรียบเรียงดนตรี, See also: เรียบเรียงเพลง
instrument(n) วิธีการ, Syn. means
instrument(n) อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. device, tool
instrument(n) เอกสาร, See also: นิติกรรม, Syn. document
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ, See also: มีประโยชน์, Syn. productive, useful, Ant. unproductive
instrumentalist(n) ผู้เล่นดนตรี, See also: นักดนตรี, Syn. musician, performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instrument(อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ, เป็นสื่อ, เป็นเครื่องช่วย, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ, วิธีการ, เครื่องช่วย, ความเป็นเครื่องมือ, ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ, การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
reed instrumentn. เครื่องมือประเภทปี่และขลุ่ย
stringed instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทสาย

English-Thai: Nontri Dictionary
instrument(n) เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, วิธีการ, เอกสารสิทธิ
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ, เป็นอุปกรณ์, เป็นสื่อ, เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, เครื่องช่วย
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instrument๑. ตราสาร, หนังสือตราสาร๒. เครื่องมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument of evidenceพยานวัตถุ, วัตถุพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument panel; dashboardแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument to orderตราสารชนิดที่ออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental percussionการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental phoneticsสัทศาสตร์อุปกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumentalismอุปกรณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
instrument of acceptanceตราสารรับรอง " เป็นหนังสือรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
instrument of ratificationสัตยาบันสาร " เป็นหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Instrumental Methodวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumental musicดนตรีบรรเลง [TU Subject Heading]
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumentation techniciansช่างกล [TU Subject Heading]
Instrumentsเครื่องมือ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
instrument(n) a device that requires skill for proper use
instrument(n) the means whereby some act is accomplished, Syn. tool
instrument(n) a person used by another to gain an end, Syn. pawn, cat's-paw
instrument(v) equip with instruments for measuring, recording, or controlling
instrument(v) write an instrumental score for, Syn. instrumentate
instrument(v) address a legal document to
instrumental(adj) relating to or designed for or performed on musical instruments, Ant. vocal
instrumentalism(n) a system of pragmatic philosophy that considers idea to be instruments that should guide our actions and their value is measured by their success
instrumentality(n) a subsidiary organ of government created for a special purpose
instrumentality(n) the quality of being instrumental for some purpose

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Instrument

v. t. 1. To perform upon an instrument; to prepare for an instrument; as, a sonata instrumented for orchestra. [ 1913 Webster ]

2. To furnish or equip with instruments; to attach instruments to; as, the fighter planes were heavily instrumented; the patient was instrumented to monitor him remotely. [ PJC ]

Instrument

n. [ F. instrument, L. instrumentum. See Instruct. ] [ 1913 Webster ]

1. That by means of which any work is performed, or result is effected; a tool; a utensil; an implement; a device; as, the instruments of a mechanic; astronomical instruments. [ 1913 Webster ]

All the lofty instruments of war. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A contrivance or implement, by which musical sounds are produced; as, a musical instrument. [ 1913 Webster ]

Praise him with stringed instruments and organs. Ps. cl. 4. [ 1913 Webster ]

But signs when songs and instruments he hears. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. (Law) A writing, as the means of giving formal expression to some act; a writing expressive of some act, contract, process, as a deed, contract, writ, etc. Burrill. [ 1913 Webster ]

4. One who, or that which, is made a means, or is caused to serve a purpose; a medium, means, or agent; as, their army was primarily an instrument of oppression. [ 1913 Webster +PJC ]

Or useful serving man and instrument,
To any sovereign state. Shak. [ 1913 Webster ]

The bold are but the instruments of the wise. Dryden.

Syn. -- Tool; implement; utensil; machine; apparatus; channel; agent. [ 1913 Webster ]

Instrumental

a. [ Cf. F. instrumental. ] [ 1913 Webster ]

1. Acting as an instrument; serving as a means; contributing to promote; conductive; helpful; serviceable; as, he was instrumental in conducting the business. [ 1913 Webster ]

The head is not more native to the heart,
The hand more instrumental to the mouth. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) Pertaining to, made by, or prepared for, an instrument, esp. a musical instrument; as, instrumental music, distinguished from vocal music. “He defended the use of instrumental music in public worship.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Sweet voices mix'd with instrumental sounds. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. (Gram.) Applied to a case expressing means or agency; as, the instrumental case. This is found in Sanskrit and Russian as a separate case, but in Greek it was merged into the dative, and in Latin into the ablative. In Old English it was a separate case, but has disappeared, leaving only a few anomalous forms. [ 1913 Webster ]


Instrumental errors, those errors in instrumental measurements, etc., which arise, exclusively from lack of mathematical accuracy in an instrument.
[ 1913 Webster ]

Instrumentalism

n. (Philos.) The view that the sanction of truth is its utility, or that truth is genuine only in so far as it is a valuable instrument. -- In`stru*men"tal*ist, n.

Instrumentalism views truth as simply the value belonging to certain ideas in so far as these ideas are biological functions of our organisms, and psychological functions whereby we direct our choices and attain our successes. Josiah Royce. [Webster 1913 Suppl.]

Instrumentalist

n. One who plays upon an instrument of music, as distinguished from a vocalist. [ 1913 Webster ]

Instrumentality

n.; pl. Instrumentalities The quality or condition of being instrumental; that which is instrumental; anything used as a means; medium; agency. [ 1913 Webster ]

The instrumentality of faith in justification. Bp. Burnet. [ 1913 Webster ]

The discovery of gunpowder developed the science of attack and defense in a new instrumentality. J. H. Newman. [ 1913 Webster ]

Instrumentally

adv. 1. By means of an instrument or agency; as means to an end. South. [ 1913 Webster ]

They will argue that the end being essentially beneficial, the means become instrumentally so. Burke. [ 1913 Webster ]

2. With instruments of music; as, a song instrumentally accompanied. Mason. [ 1913 Webster ]

Instrumentalness

n. Usefulness or agency, as means to an end; instrumentality. [ R. ] Hammond. [ 1913 Webster ]

Instrumentary

a. Instrumental. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Instrumentation

n. 1. The act of using or adapting as an instrument; a series or combination of instruments; means; agency. [ 1913 Webster ]

Otherwise we have no sufficient instrumentation for our human use or handling of so great a fact. H. Bushnell.

2. (Mus.) (a) The arrangement of a musical composition for performance by a number of different instruments; orchestration; instrumental composition; composition for an orchestra or military band. (b) The act or manner of playing upon musical instruments; performance; as, his instrumentation is perfect.

3. The act of using instruments to measure or control the behavior of an object, as a patient in a hospital or a machine being tested while under development. [ PJC ]

4. The act of furnishing or attaching instruments to/ [ PJC ]

5. The set of instruments included in a system; as, a harvester with modern instrumentation. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก Don Juan DeMarco (1994)
See the instrument of their homecoming.มาดูเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขากลับมา In the Mouth of Madness (1994)
- Where are your instruments?ในกรณีที่คือเครื่องมือของคุณ? Yellow Submarine (1968)
We'll get other instruments, Lord Mayor.เราจะได้รับเครื่องมืออื่น ๆ นายกเทศมนตรี Yellow Submarine (1968)
We've made it. - Instruments at the ready.เครื่องมือที่พร้อม Yellow Submarine (1968)
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-This is the instrument of my God.นี่คืออาวุธแห่งพระเจ้าของข้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Impossible! They're on instruments.- เป็นไปไม่ได้ พวกเขามีอุปกรณ์ควบคุม Airplane! (1980)
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
Don't touch, please. It's a precision instrument.อย่า อย่าจับนะ เครื่องนี่สำคัญนะ The Road Warrior (1981)
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'd really rather not. I don't have my instruments with me. use dr.ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะ แต่ผมไม่ได้เอาเครื่องมือมา Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instrumentA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
instrumentAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
instrumentCan you play any musical instruments?
instrumentDo you play a musical instrument?
instrumentFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
instrumentHe was greatly instrumental in making Japan understood.
instrumentHe was the instrument of his father's crimes.
instrumentI like instrumental music.
instrumentI like vocal music better than instrumental music.
instrumentLanguage is an indispensable instrument of human society.
instrumentSome learned to play musical instruments.
instrumentThe company manufactures a wide variety of musical instruments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือผ่าตัด(n) instruments for surgery
อุปกรณ์(n) tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai Definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องมือ(n) tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องไม้เครื่องมือ(n) tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai Definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่อง(n) tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
อุปกรณ์เครื่องใช้(n) apparatus, See also: instrument, Example: อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆ, Count Unit: ชิ้น
ตราสาร(n) document, See also: instrument, printed matter, Example: กระทรวงการคลังมีอำนาจออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นได้เป็นคราวๆ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญซึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิต่างๆ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุริยางค์[duriyāng] (n) EN: musical instrument ; orchestra
จะเข้[jakhē] (n) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither  FR: luth [ m ]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement  FR: appareil [ m ] ; ustensile [ m ] ; instrument [ m ]
เครื่องใช้[khreūangchai] (n) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine  FR: appareil [ m ] ; outil [ m ] ; instrument [ m ] ; équipement [ m ]
เครื่องใช้สอย[khreūangchaisøi] (n) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware
เครื่องดนตรี[khreūang dontrī] (n, exp) EN: (musical) instrument  FR: instrument (de musique) [ m ]
เครื่องเคาะจังหวะ[khreūang khǿ jangwa] (n) EN: percussion  FR: instrument à percussion [ m ]
เครื่องมือ[khreūangmeū] (n) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment  FR: outil [ m ] ; outillage [ m ] ; instrument [ m ] ; appareil [ m ]
เครื่องมือผ่าตัด[khreūangmeū phātat] (n, exp) EN: instruments for surgery  FR: instrument de chirurgie [ m ]
เครื่องมือแพทย์[khreūangmeū phaēt] (n, exp) EN: medical device; medical instruments  FR: appareil médical [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
instrument
instruments
instrument's
instrumental
instrumental
instruments'
instrumentals
instrumentals
instrumentalist
instrumentalist

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instrument
instruments
instrumental
instrumentalist
instrumentality
instrumentation
instrumentalists

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ,   /  ] instrumental music #32,513 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] instrument for straightening bows #54,295 [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ,   ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ,   /  ] instrumental performer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel { f }instrument panel [Add to Longdo]
Beitrittsurkunde { f }instrument of accession [Add to Longdo]
Folterinstrument { n }instrument of torture [Add to Longdo]
Gerätekammer { f }instrument chamber; mechanical room [Add to Longdo]
Instrument { n }; Werkzeug { n }; Gerät { n }; Apparat { m } | Instrumente { pl }; Werkzeuge { pl }; Geräte { pl }; Apparate { pl }instrument | instruments [Add to Longdo]
Instrumentalmusik { f }instrumental music [Add to Longdo]
Instrumentarium { n }instruments [Add to Longdo]
Instrumentation { f }instrumentation [Add to Longdo]
Instrumentation { f }orchestration [Add to Longdo]
Instrumentenkoffer { m }instrument case [Add to Longdo]
Instrumentenschrank { m }instrument cabinet [Add to Longdo]
Instrumententafel { f }instrument panel [Add to Longdo]
Messwandler { m }instrument transformer [Add to Longdo]
Reglergestell { n }instrument rack [Add to Longdo]
Wertpapier { n }; Handelspapier { n } | übertragbares Handelspapier; Wertpapierinstrument | negotiable instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (suf) (1) device; instrument; (2) vessel; container #1,335 [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) #1,604 [Add to Longdo]
楽器[がっき, gakki] (n, adj-no) musical instrument; (P) #2,806 [Add to Longdo]
琴(P);箏;筝[こと(P);そう(箏;筝), koto (P); sou ( houki ; houki )] (n) (1) koto (13-stringed Japanese zither); (2) (こと only) (arch) stringed instrument; (3) (箏, 筝 only) zheng (Chinese zither); guzheng; (P) #4,753 [Add to Longdo]
奏者[そうしゃ, sousha] (n) instrumentalist; player; (P) #5,035 [Add to Longdo]
[げん, gen] (n) (1) (arch) bowstring; (2) (See 絃) string (of a shamisen, etc.); stringed instrument; (3) { geom } chord; (4) hypotenuse #5,687 [Add to Longdo]
名所[めいしょ(P);などころ, meisho (P); nadokoro] (n) (1) famous place; (2) (などころ only) name of a part (of an instrument, etc.); (3) (などころ only) name and address; (P) #6,253 [Add to Longdo]
ボーイング(P);ボウイング[bo-ingu (P); bouingu] (n) (1) (See 運弓法) bowing (of a string instrument); (2) Boeing (Company); (P) #6,399 [Add to Longdo]
吹奏楽[すいそうがく, suisougaku] (n) wind (instrument) music #6,576 [Add to Longdo]
重奏[じゅうそう, juusou] (n, vs) instrumental ensemble #6,939 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計装[けいそう, keisou] instrumentation [Add to Longdo]
計測[けいそく, keisoku] instrumentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top