ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instrument

IH1 N S T R AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instrument-, *instrument*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instrument(n) เครื่องดนตรี
instrument(n) เครื่องตรวจวัด
instrument(vt) ติดตั้งเครื่องควบคุม, See also: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
instrument(n) ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ, See also: ลูกมือ
instrument(vi) เรียบเรียงดนตรี, See also: เรียบเรียงเพลง
instrument(n) วิธีการ, Syn. means
instrument(n) อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. device, tool
instrument(n) เอกสาร, See also: นิติกรรม, Syn. document
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ, See also: มีประโยชน์, Syn. productive, useful, Ant. unproductive
instrumentalist(n) ผู้เล่นดนตรี, See also: นักดนตรี, Syn. musician, performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instrument(อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ, เป็นสื่อ, เป็นเครื่องช่วย, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ, วิธีการ, เครื่องช่วย, ความเป็นเครื่องมือ, ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ, การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
reed instrumentn. เครื่องมือประเภทปี่และขลุ่ย
stringed instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทสาย

English-Thai: Nontri Dictionary
instrument(n) เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, วิธีการ, เอกสารสิทธิ
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ, เป็นอุปกรณ์, เป็นสื่อ, เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, เครื่องช่วย
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instrument๑. ตราสาร, หนังสือตราสาร๒. เครื่องมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument of evidenceพยานวัตถุ, วัตถุพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument panel; dashboardแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument to orderตราสารชนิดที่ออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental percussionการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental phoneticsสัทศาสตร์อุปกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumentalismอุปกรณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
instrument of acceptanceตราสารรับรอง " เป็นหนังสือรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
instrument of ratificationสัตยาบันสาร " เป็นหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Instrumental Methodวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumental musicดนตรีบรรเลง [TU Subject Heading]
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumentation techniciansช่างกล [TU Subject Heading]
Instrumentsเครื่องมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've made it. - Instruments at the ready.เครื่องมือที่พร้อม Yellow Submarine (1968)
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-This is the instrument of my God.นี่คืออาวุธแห่งพระเจ้าของข้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'd really rather not. I don't have my instruments with me. use dr.ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะ แต่ผมไม่ได้เอาเครื่องมือมา Spies Like Us (1985)
See the instrument of their homecoming.มาดูเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขากลับมา In the Mouth of Madness (1994)
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที Contact (1997)
See your instrument and then steal it back againเก็บปืนก่อนได้มั้ย The Legend of 1900 (1998)
That's a lovely instrument you have.เครื่องดนตรีของเธอดูน่ารักดีนะ The Red Violin (1998)
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป The Red Violin (1998)
This instrument is not a priority. Every minute of my day is full.งานชิ้นนี้ไม่ใช่งานเร่งด่วน ตอนนี้ผมมีงานเต็มเหยียดแล้ว The Red Violin (1998)
This instrument should be mine.มันควรจะเป็นของผม The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instrumentA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
instrumentAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
instrumentCan you play any musical instruments?
instrumentDo you play a musical instrument?
instrumentFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
instrumentHe was greatly instrumental in making Japan understood.
instrumentHe was the instrument of his father's crimes.
instrumentI like instrumental music.
instrumentI like vocal music better than instrumental music.
instrumentLanguage is an indispensable instrument of human society.
instrumentSome learned to play musical instruments.
instrumentThe company manufactures a wide variety of musical instruments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือผ่าตัด(n) instruments for surgery
อุปกรณ์(n) tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai Definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องมือ(n) tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องไม้เครื่องมือ(n) tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai Definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่อง(n) tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
อุปกรณ์เครื่องใช้(n) apparatus, See also: instrument, Example: อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆ, Count Unit: ชิ้น
ตราสาร(n) document, See also: instrument, printed matter, Example: กระทรวงการคลังมีอำนาจออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นได้เป็นคราวๆ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญซึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิต่างๆ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุริยางค์[duriyāng] (n) EN: musical instrument ; orchestra
จะเข้[jakhē] (n) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither  FR: luth [ m ]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement  FR: appareil [ m ] ; ustensile [ m ] ; instrument [ m ]
เครื่องใช้[khreūangchai] (n) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine  FR: appareil [ m ] ; outil [ m ] ; instrument [ m ] ; équipement [ m ]
เครื่องใช้สอย[khreūangchaisøi] (n) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware
เครื่องดนตรี[khreūang dontrī] (n, exp) EN: (musical) instrument  FR: instrument (de musique) [ m ]
เครื่องเคาะจังหวะ[khreūang khǿ jangwa] (n) EN: percussion  FR: instrument à percussion [ m ]
เครื่องมือ[khreūangmeū] (n) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment  FR: outil [ m ] ; outillage [ m ] ; instrument [ m ] ; appareil [ m ]
เครื่องมือผ่าตัด[khreūangmeū phātat] (n, exp) EN: instruments for surgery  FR: instrument de chirurgie [ m ]
เครื่องมือแพทย์[khreūangmeū phaēt] (n, exp) EN: medical device; medical instruments  FR: appareil médical [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTRUMENT IH1 N S T R AH0 M AH0 N T
INSTRUMENTS IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S
INSTRUMENT'S IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S
INSTRUMENTAL IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L
INSTRUMENTAL IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L
INSTRUMENTS' IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S
INSTRUMENTALS IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L Z
INSTRUMENTALS IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L Z
INSTRUMENTALIST IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L IH0 S T
INSTRUMENTALIST IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instrument (n) ˈɪnstrumənt (i1 n s t r u m @ n t)
instruments (n) ˈɪnstrumənts (i1 n s t r u m @ n t s)
instrumental (j) ˌɪnstrumˈɛntl (i2 n s t r u m e1 n t l)
instrumentalist (n) ˌɪnstrumˈɛntəlɪst (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t)
instrumentality (n) ˌɪnstrumɛntˈælɪtiː (i2 n s t r u m e n t a1 l i t ii)
instrumentation (n) ˌɪnstrumɛntˈɛɪʃən (i2 n s t r u m e n t ei1 sh @ n)
instrumentalists (n) ˌɪnstrumˈɛntəlɪsts (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, / ] instrumental music, #32,513 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] instrument for straightening bows, #54,295 [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] instrumental performer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel { f }instrument panel [Add to Longdo]
Beitrittsurkunde { f }instrument of accession [Add to Longdo]
Folterinstrument { n }instrument of torture [Add to Longdo]
Gerätekammer { f }instrument chamber; mechanical room [Add to Longdo]
Instrument { n }; Werkzeug { n }; Gerät { n }; Apparat { m } | Instrumente { pl }; Werkzeuge { pl }; Geräte { pl }; Apparate { pl }instrument | instruments [Add to Longdo]
Instrumentalmusik { f }instrumental music [Add to Longdo]
Instrumentarium { n }instruments [Add to Longdo]
Instrumentation { f }instrumentation [Add to Longdo]
Instrumentation { f }orchestration [Add to Longdo]
Instrumentenkoffer { m }instrument case [Add to Longdo]
Instrumentenschrank { m }instrument cabinet [Add to Longdo]
Instrumententafel { f }instrument panel [Add to Longdo]
Messwandler { m }instrument transformer [Add to Longdo]
Reglergestell { n }instrument rack [Add to Longdo]
Wertpapier { n }; Handelspapier { n } | übertragbares Handelspapier; Wertpapierinstrument | negotiable instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
じゃんじゃか[janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
アンブシュア;アンブシュール[anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]
インストルメンタリズム[insutorumentarizumu] (n) instrumentalism [Add to Longdo]
インストルメンタル[insutorumentaru] (adj-f) instrumental [Add to Longdo]
インストルメンタルポップ[insutorumentarupoppu] (n) instrumental pop [Add to Longdo]
インストルメンタルロック[insutorumentarurokku] (n) instrumental rock [Add to Longdo]
インストルメント;インストゥルメント[insutorumento ; insutourumento] (n) instrument [Add to Longdo]
インストルメントパネル[insutorumentopaneru] (n) instrument panel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計装[けいそう, keisou] instrumentation [Add to Longdo]
計測[けいそく, keisoku] instrumentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instrument \In"stru*ment\, v. t.
   1. To perform upon an instrument; to prepare for an
    instrument; as, a sonata instrumented for orchestra.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish or equip with instruments; to attach
    instruments to; as, the fighter planes were heavily
    instrumented; the patient was instrumented to monitor him
    remotely.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instrument \In"stru*ment\, n. [F. instrument, L. instrumentum.
   See {Instruct}.]
   [1913 Webster]
   1. That by means of which any work is performed, or result is
    effected; a tool; a utensil; an implement; a device; as,
    the instruments of a mechanic; astronomical instruments.
    [1913 Webster]
 
       All the lofty instruments of war.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A contrivance or implement, by which musical sounds are
    produced; as, a musical instrument.
    [1913 Webster]
 
       Praise him with stringed instruments and organs.
                          --Ps. cl. 4.
    [1913 Webster]
 
       But signs when songs and instruments he hears.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A writing, as the means of giving formal expression
    to some act; a writing expressive of some act, contract,
    process, as a deed, contract, writ, etc. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   4. One who, or that which, is made a means, or is caused to
    serve a purpose; a medium, means, or agent; as, their army
    was primarily an instrument of oppression.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Or useful serving man and instrument,
       To any sovereign state.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The bold are but the instruments of the wise.
                          --Dryden.
 
   Syn: Tool; implement; utensil; machine; apparatus; channel;
     agent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instrument
   n 1: a device that requires skill for proper use
   2: the means whereby some act is accomplished; "my greed was the
     instrument of my destruction"; "science has given us new
     tools to fight disease" [syn: {instrument}, {tool}]
   3: a person used by another to gain an end [syn: {instrument},
     {pawn}, {cat's-paw}]
   4: (law) a document that states some contractual relationship or
     grants some right [syn: {legal document}, {legal instrument},
     {official document}, {instrument}]
   5: the semantic role of the entity (usually inanimate) that the
     agent uses to perform an action or start a process [syn:
     {instrumental role}, {instrument}]
   6: any of various devices or contrivances that can be used to
     produce musical tones or sounds [syn: {musical instrument},
     {instrument}]
   v 1: equip with instruments for measuring, recording, or
      controlling
   2: write an instrumental score for [syn: {instrument},
     {instrumentate}]
   3: address a legal document to

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 instrument /ɛ̃stʀymɑ̃/ 
  agent; means; tool

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 instrument
  1. agent; means; tool
  2. instrument

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Instrument /instruːmɛnt/ 
  instrument

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 instrument /instrymɛnt/
  instrument

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top