Search result for

fib

(142 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fib-, *fib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fib[N] คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย, See also: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน, Syn. lie, untruth, Ant. fact, truth
fib[VI] พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ, Syn. lie, deceive, perjure
fiber[N] เส้นใย, See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย, Syn. fibril, filament, thread
fiber[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fibre[N] เส้นใย, See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย, Syn. fibril, filament, thread
fibre[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. fiber
fibril[N] เส้นใยเล็กๆ, See also: เส้นใยละเอียด, เส้นใยฝอย, Syn. fibrilla
fibrin[N] โปรตีนซึ่งทำให้โลหิตแข็งตัว, See also: ไฟบริน
fibula[N] กระดูกน่อง, See also: กระดูกขาชิ้นนอกซึ่งอยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า
fibroid[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย, See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย, Syn. fibrous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
fibre(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย,สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้น,ลักษณะที่
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต
fibro-Pref. เส้นใย

English-Thai: Nontri Dictionary
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fib(vi) พูดปด,โกหก,พูดเท็จ
fibrous(adj) เป็นเยื่อ,ทำด้วยเส้นด้าย,เป็นเส้นๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic cable; optical fiber cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic transmission system (FOTS)ระบบสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (ฟอตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber; fibreใย, เส้นใย [ศัพท์ที่มีคำ fiber ประกอบ ดูที่ fibre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassใยแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber contentปริมาณเส้นใย [TU Subject Heading]
Fiber Diseases, Organicโรคจากเส้นใยอินทรีย์ [การแพทย์]
Fiber Filter Disk, Glassแผ่นกรองใยแก้ว [การแพทย์]
Fiber Optic Light Cableสายไฟเบอร์ [การแพทย์]
Fiber Optic Photographic Paperบันทึกออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในกระดาษพิเศษ [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์]
Fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
Atrial fibrillation throwing emboli.เส้นเลือดใหญ่กระตุก ทำให้ลิ่มเลือดหลุดไปในกระแสเลือด The Itch (2008)
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย Bolt (2008)
Carbon fiber, .28 caliber, made in China.คาร์บอนไฟเบอร์ ขนาด.28 ผลิตในจีน The Dark Knight (2008)
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น The Dark Knight (2008)
They're Fibonacci Numbers. He's a mathematical genius.พวกนี้คืออนุกรมเลข เขาเป็นอัจริยะด้านคณิตศาสตร์ Death Note: L Change the World (2008)
General, I discovered fiber-optic cameras embedded in the chandelier.ท่านนายพล ผมเจอกล้องใยแก้วนำแสง ติดอยู่บนโคมไฟ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก Confessions of a Shopaholic (2009)
With every fiber in your body, still small.กระทั่งทุกอานุภาพในร่างกายเจ้า ถูกอัดเป็นก้อน Dragonball: Evolution (2009)
And now the doctor says there's fiberglass in his lungs.แล้วตอนนี้หมอบอกว่ามีไฟเบอร์กลาสอยู่ในปอดเขา Julie & Julia (2009)
One infomercial, you're a fiber nazi.ดูโฆษณานี่อีกอัน คุณก็เป็นเผด็จการแห่งกากใย New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fibHirofumi installed fibreglass insulation in the ceiling.
fibYou need to take more fiber.
fibHe was lacking in moral fiber.
fibI have fibroid tumours. Is there a way to stop them getting large?
fibAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
fibHe's still fibrillating.
fibMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.
fibFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
fibDietary fibre is good for losing weight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายใยแก้วนำแสง[N] fibre-optic, Syn. ใยแก้วนำแสง, Example: สายใยแก้วนำแสงขององค์การโทรศัพท์เกิดปัญหา ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่าย UniNet ของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งใช้งานไม่ได้, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: สื่อนำข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทำจากพลาสติกหรือใยแก้วซึ่งใช้ส่งข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยความเร็วสูงมาก
ไฟเบอร์[N] fiber, See also: fibre, Syn. เส้นใย, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์สูง เพื่อช่วยในการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ใย[N] web, See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple, Syn. สายใย, Example: โต๊ะเครื่องแป้งมีใยแมงมุมขึงพาดกระจกเงาที่แตกร้าว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ บางๆ
ฝอย[N] fibre, See also: filament, Example: เม็ดฝนที่หล่นกระทบกับพื้นก็สาดกระเซ็นเป็นฝอยสีขาวกระจายไปทั่ว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ ละเอียด หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
มุสา[V] lie, See also: fib, tell a lie, tell untruths, falsify, prevaricate, utter a falsehood, Syn. เท็จ, โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, ปด, ขี้ปดมดเท็จ, Example: ข้าไม่ค่อยได้ทำกรรมหนักอะไรนอกจากมุสา เสพสุรายาเมา, Notes: (บาลี)
ตอหลดตอแหล[V] lie, See also: fib, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Ant. พูดจริง, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังอยู่ข้างเดียวกับคนที่ตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้ยังไง, Notes: (ปาก)
ตอแหล[V] lie, See also: fib, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Ant. พูดจริง, Example: เท่าที่รู้จักกันมาเธอไม่ใช่คนที่ชอบโกหกตอแหลใคร
รากฝอย[N] rootlet, See also: fibrous root, Example: เขารัดรากฝอยของต้นไม้ ก่อนย้ายไปปลูกในกระถางใหม่, Thai definition: รากที่เป็นเส้นเล็กๆ แตกออกจากรากแก้ว
ยอง[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.)   FR: fibre [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
คาร์บอนไฟเบอร์[n. exp.] (khābøn faiboē) EN: carbon fibre   FR: fibre de carbone [f]
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge   FR: mentir ; tromper
กระดูกน่อง[n.] (kradūk nǿng) EN: fibula   FR: péroné [m]
กระดูกปลายขาอันเล็ก[n. exp.] (kradūk plāi khā an lek) EN: fibula   FR: péroné [m]
กระจกไฟเบอร์[n. exp.] (krajok faiboē) EN: fibre optics   FR: fibre de verre [f] ; fibre optique [f]
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBER    F AY1 B ER0
FIBRE    F AY1 B ER0
FIBULA    F IH1 B Y AH0 L AH0
FIBRIN    F AY1 B R AH0 N
FIBERS    F AY1 B ER0 Z
FIBROID    F AY1 B R OY0 D
FIBRILE    F AY1 B R IH2 L
FIBROUS    F AY1 B R AH0 S
FIBER'S    F AY1 B ER0 Z
FIBRILES    F AY1 B R IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fib    (v) (f i1 b)
fibs    (v) (f i1 b z)
fibre    (n) (f ai1 b @ r)
fibbed    (v) (f i1 b d)
fibber    (n) (f i1 b @ r)
fibres    (n) (f ai1 b @ z)
fibula    (n) (f i1 b y u l @)
fibbers    (n) (f i1 b @ z)
fibbing    (v) (f i1 b i ng)
fibrous    (j) (f ai1 b r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fibel {f} (Schule)primer [Add to Longdo]
Fibel {f} (Archäologie)fibula; clasp; dress clasp [Add to Longdo]
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.] [Add to Longdo]
Flunkerei {f} | Flunkereien {pl}fib | fibs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P) [Add to Longdo]
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre [Add to Longdo]
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre [Add to Longdo]
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber [Add to Longdo]
カーボンファイバー[, ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiber, #4,374 [Add to Longdo]
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiberglass; glass fiber, #40,817 [Add to Longdo]
原纤维[yuán xiān wéi, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fibril; protofilament, #73,942 [Add to Longdo]
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] fiber bundle (math.), #341,891 [Add to Longdo]
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
纤维状[xiān wéi zhuàng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] fibrous [Add to Longdo]
纤维肌痛[xiān wéi jī tòng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˋ, / ] fibromyalgia [Add to Longdo]
纤维蛋白[xiān wéi dàn bái, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] fibrous protein [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
ファイバ[ふぁいば, faiba] fibre [Add to Longdo]
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fib \Fib\, n. [Prob. fr. fable; cf. Prov. E. fibble-fabble
   nonsense.]
   A falsehood; a lie; -- used euphemistically.
   [1913 Webster]
 
      They are very serious; they don't tell fibs. --H.
                          James.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fib \Fib\, v. i. [imp. & p. p. {Fibbed}; p. pr. & vb. n.
   {Fibbing}.]
   To speak falsely. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fib \Fib\, v. t.
   To tell a fib to. [R.] --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fib
   n 1: a trivial lie; "he told a fib about eating his spinach";
      "how can I stop my child from telling stories?" [syn:
      {fib}, {story}, {tale}, {tarradiddle}, {taradiddle}]
   v 1: tell a relatively insignificant lie; "Fibbing is not
      acceptable, even if you don't call it lying"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FIB
     Forwarding Information Base (router, LAN, Internet)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top