ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

necessary

N EH1 S AH0 S EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -necessary-, *necessary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
necessary(adj) จำเป็น, See also: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ, Syn. essential, needful, Ant. unimportant, undeniable
necessary(n) ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necessary(เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น, ไม่มีทางอื่น, สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น, ความจำเป็น
unnecessary(อันเนส'เซสซะรี) adj. ไม่เป็นไปตามธรรม, ไม่จำเป็น., See also: unnecessarily adv., Syn. unneeded, useless

English-Thai: Nontri Dictionary
necessary(adj) จำเป็น, ไม่มีทางเลี่ยง, สำคัญ, แน่แท้
unnecessary(adj) ไม่จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary conditionเงื่อนไขจำเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary diligenceความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary inferenceการอนุมานที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary partiesคู่ความที่จำเป็น [ ดู essential parties และ indispensable parties ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
- The necessary preparations...การเตรียมการที่จำคือ Help! (1965)
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution. The Godfather (1972)
At this point in my work, they are necessary evils.จากจุดนี้ในการทำงานของผม, จำเป็นต้องมีปีศาจ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Then he explained the name was the important thing for inspiring the necessary fear.และเขาก็อธิบายว่า ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการบันดาลความกลัว The Princess Bride (1987)
If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.ถ้าช่วยชายคนนี้ออกมาได้ แล้วเขาช่วยออกไปบอกโลกภายนอกนั้นว่าNเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว เราจะช่วย Rambo III (1988)
To save it, perhaps it's necessary to betray it. Yes?ที่จะบันทึกไว้อาจจะมีความจำเป็นที่จะทรยศมัน ใช่? The Russia House (1990)
But it's been in the family for years. It is necessary to find the princess a suitor.มันจำเป็นในการค้นหา คู่หมั้นองค์หญิงนะ พะยะค่ะ Aladdin (1992)
I'm gonna get the necessary papers because this card is no good anymore.ฉันทำเอกสารให้... บัตรนี่ใช้ไม่ได้ Schindler's List (1993)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย? Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
necessaryAccumulate the necessary facts.
necessaryA child should not get more spending money than is necessary.
necessaryA lot of funds are necessary to travel.
necessaryCall me any time, if necessary.
necessaryClose observation is necessary for the experiment.
necessaryCredit relaxation is considered necessary to shore up business.
necessaryDo not hand over more money than is necessary to a child.
necessaryDon't give him more money than is necessary.
necessaryFood is always necessary for life.
necessaryFood is necessary for life.
necessaryFresh air is necessary to good health.
necessaryGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย(n) requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count Unit: อย่าง, Thai Definition: เครื่องอาศัยยังชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
จำเป็น[jampen] (v) EN: be necessary ; have to ; must ; need to  FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็น[jampen] (adj) EN: essential ; indispensable ; necessary  FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
ขาดไม่ได้[khāt mai dāi] (v, exp) EN: be necessary
ขาดไม่ได้[khāt mai dāi] (adj) EN: necessary ; essential
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[khwām ramatrawang thao thī jampen] (n, exp) EN: necessary diligence
ไม่ต้อง[mai tǿng] (x) EN: no need ; not necessary  FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; pas la peine de
ปัจจัย[patjai] (n) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential
พูดไปทำไมมี[phūt pai thammai mī] (xp) EN: it's not necessary to mention  FR: il est inutile de préciser
ร้อนถึง[røn theung] (v, exp) EN: become necessary  FR: être nécessaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NECESSARY N EH1 S AH0 S EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
necessary (n) nˈɛsəsəriː (n e1 s @ s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required, #1,537 [Add to Longdo]
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have, #14,330 [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] necessary (for); required [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
notwendig; nötig; erforderlich { adj } | notwendiger | am notwendigsten; am allernotwendigstennecessary | more necessary | most necessary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp, adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n, vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na, adv, n, adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv, adj-no, adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf, n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily [Add to Longdo]
及ばない[およばない, oyobanai] (exp) (1) unnecessary; (2) unattainable [Add to Longdo]
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements [Add to Longdo]
必要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Necessary \Nec"es*sa*ry\, a. [L. necessarius, from necesse
   unavoidable, necessary; of uncertain origin: cf. F.
   n['e]cessaire.]
   1. Such as must be; impossible to be otherwise; not to be
    avoided; inevitable.
    [1913 Webster]
 
       Death, a necessary end,
       Will come when it will come.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Impossible to be otherwise, or to be dispensed with,
    without preventing the attainment of a desired result;
    indispensable; requisite; essential. "'T is necessary he
    should die." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A certain kind of temper is necessary to the
       pleasure and quiet of our minds.   --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Acting from necessity or compulsion; involuntary; --
    opposed to {free}; as, whether man is a necessary or a
    free agent is a question much discussed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Necessary \Nec"es*sa*ry\, n.; pl. {Necessaries}.
   1. A thing that is necessary or indispensable to some
    purpose; something that one can not do without; a
    requisite; an essential; -- used chiefly in the plural;
    as, the necessaries of life.
    [1913 Webster]
 
   2. A privy; a water-closet.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Law) Such things, in respect to infants, lunatics,
    and married women, as are requisite for support suitable
    to station.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 necessary
   adj 1: absolutely essential [ant: {unnecessary}, {unneeded}]
   2: unavoidably determined by prior circumstances; "the necessary
     consequences of one's actions"
   n 1: anything indispensable; "food and shelter are necessities
      of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers
      to buy their requirements under favorable conditions"; "a
      place where the requisites of water fuel and fodder can be
      obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
      {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
      {nonessential}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top