Search result for

necessary

(54 entries)
(0.0036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -necessary-, *necessary*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
necessary    [ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ, Syn. essential, needful, Ant. unimportant, undeniable
necessary    [N] ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary conditionเงื่อนไขจำเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary diligenceความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary inferenceการอนุมานที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู essential parties และ indispensable parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
necessaryThe teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."
necessaryI made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.
necessaryIt is necessary that you go there at once.
necessaryIt is necessary for you to go there immediately.
necessaryIt is not necessary for you to quit the job.
necessaryIt is necessary for you to think about your life.
necessaryIt is necessary for you to go there immediately.
necessaryIt is necessary to for you to go there immediately.
necessaryIt is necessary for you to start at once.
necessaryIt is necessary for you to go there.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necessary(เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น
unnecessary(อันเนส'เซสซะรี) adj. ไม่เป็นไปตามธรรม,ไม่จำเป็น., See also: unnecessarily adv., Syn. unneeded,useless

English-Thai: Nontri Dictionary
necessary(adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้
unnecessary(adj) ไม่จำเป็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย    [N] requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count unit: อย่าง, Thai definition: เครื่องอาศัยยังชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
จำเป็น[v.] (jampen) EN: be necessary ; have to ; must ; need to   FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็น[adj.] (jampen) EN: essential ; indispensable ; necessary   FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
ขาดไม่ได้[v. exp.] (khāt mai dāi) EN: be necessary   
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dāi) EN: necessary ; essential   
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[n. exp.] (khwām ramatrawang thao thī jampen) EN: necessary diligence   
ไม่ต้อง[X] (mai tǿng) EN: no need ; not necessary   FR: ce n'est pas nécessaire ; il ne faut pas ; pas la peine de
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential   
พูดไปทำไมมี[xp] (phūt pai thammai mī) EN: it's not necessary to mention   FR: il est inutile de préciser
ร้อนถึง[v. exp.] (røn theung) EN: become necessary   FR: être nécessaire

CMU English Pronouncing Dictionary
NECESSARY    N EH1 S AH0 S EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
necessary    (n) (n e1 s @ s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
notwendig; nötig; erforderlich {adj} | notwendiger | am notwendigsten; am allernotwendigstennecessary | more necessary | most necessary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily [Add to Longdo]
及ばない[およばない, oyobanai] (exp) (1) unnecessary; (2) unattainable [Add to Longdo]
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required [Add to Longdo]
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] necessary (for); required [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements [Add to Longdo]
必要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Necessary \Nec"es*sa*ry\, a. [L. necessarius, from necesse
   unavoidable, necessary; of uncertain origin: cf. F.
   n['e]cessaire.]
   1. Such as must be; impossible to be otherwise; not to be
    avoided; inevitable.
    [1913 Webster]
 
       Death, a necessary end,
       Will come when it will come.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Impossible to be otherwise, or to be dispensed with,
    without preventing the attainment of a desired result;
    indispensable; requisite; essential. "'T is necessary he
    should die." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A certain kind of temper is necessary to the
       pleasure and quiet of our minds.   --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Acting from necessity or compulsion; involuntary; --
    opposed to {free}; as, whether man is a necessary or a
    free agent is a question much discussed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Necessary \Nec"es*sa*ry\, n.; pl. {Necessaries}.
   1. A thing that is necessary or indispensable to some
    purpose; something that one can not do without; a
    requisite; an essential; -- used chiefly in the plural;
    as, the necessaries of life.
    [1913 Webster]
 
   2. A privy; a water-closet.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Law) Such things, in respect to infants, lunatics,
    and married women, as are requisite for support suitable
    to station.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 necessary
   adj 1: absolutely essential [ant: {unnecessary}, {unneeded}]
   2: unavoidably determined by prior circumstances; "the necessary
     consequences of one's actions"
   n 1: anything indispensable; "food and shelter are necessities
      of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers
      to buy their requirements under favorable conditions"; "a
      place where the requisites of water fuel and fodder can be
      obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
      {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
      {nonessential}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top