ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implement

IH1 M P L AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implement-, *implement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implement(vt) จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้
implement(vt) ทำให้มีผล, See also: ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ, ทำให้เกิดประโยชน์, Syn. achieve, carry out, execute, fulfill
implement(n) อุปกรณ์เครื่องใช้, See also: เครื่องมือ, Syn. instrument, tool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implement(อิมพลี' เมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย, เสื้อผ้าอาภรณ์, วิธีการ. -vt. (อิม' พละมันทฺ) ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้, See also: implemental adj. implementation n. implementer, implementor n. คำที่มีความหมายเห
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
implement(n) อุปกรณ์, เครื่องใช้, เครื่องมือ, วิธีการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
implement the provisions of a conventionดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา [การทูต]
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
implementation planimplementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Implements, utensils, etc.เครื่องมือเครื่องใช้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just didn't think you'd be stupid enough to implement it.ฉันแค่ไม่คิดว่าแกจะโง่ทำมันจริงๆ ขึ้นมา Hothead (2001)
Implement the system with the new hires...เครื่องตรวจสอบนี้ ต้องทันใช้เลือกพนักงานใหม่ Super Rookie (2005)
Here's the thing, the thing that I've been thinking is that if you can do something this massive you need tons of start-up guys to write the software but only a few black hats to actually implement that stuffผมคิดว่านะ กว่าจะทำอะไรที่ใหญ่แบบนี้ได้ ต้องมีคนเขียนซอฟแวร์เป็นตันเลยล่ะ Live Free or Die Hard (2007)
And that is why Michael and I have decided to implement an emergency preparedness course.และนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมไมเคิลและฉันตัดสินใจ ที่จะจัดให้มีหลักสูตร การเตรียมเครื่องมือช่วยเหลือฉุกเฉิน Chuck Versus the Ex (2008)
We needed a special group of people to implement this mission.ถ้าก้อนหินมองกลับมาบ้างล่ะ? นี่เป็นฉากน้ำตกใหญ่ The Cove (2009)
Wendell and I have been testing chicken factory implements in order to find something that would leave the symmetrical marks on the victim.เวนเดลกับผมได้ทำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานไก่ เพื่อจะหาบางอย่างที่อาจทำให้เกิดบาดแผลแบบเดียวกันบนตัวเหยื่อ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
If the implement striking the victim's head was spinning...ถ้าเครื่องมือกำลังหมุนกระแทกศรีษะของเหยื่อ... The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
It was necessary to implement your methods.มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ วิธีที่จะทำให้มันสำเร็จ Subversion (2010)
Refusal to implement tasks.การปฏิเสธการช่วยเหลืองาน Me Too, Flower! (2011)
Now, after you have that, and you know you have that, then you can start to implement a grand design.หลังจากคุณมี และคุณรู้ว่าคุณมีแล้ว คุณจะออกแบบให้มันเป็นแบบไหนก็ได้ Django Unchained (2012)
Implement phase 3.เริ่มต้น ระดับ 3 ได้ Time's Up (2012)
He told me that when the time came to implement the plan, เค้าบอกฉันแบบนั้น และเมื่อเวลานั้นมาถึง เพื่อที่จะดำเนินแผนการตามแผนที่วางไว้ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implementIn the future we may need to take another look at the way decisions such as this are actually implemented.
implementThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
implementThese implements are in common use.
implementThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอุปกรณ์(n) implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดูเล่น[dūlen] (v) EN: just have a look ; look at something for pleasure  FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ให้ทำงาน[hai thamngān] (v, exp) EN: activate ; implement  FR: activer
อิมพลีเมนต์[imphlīmēn] (v) EN: implement
การอิมพลีเมนต์[kān imphlīmēn] (n) EN: implementation
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation
ของใช้[khøngchai] (n) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement  FR: ustensiles [ mpl ]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement  FR: appareil [ m ] ; ustensile [ m ] ; instrument [ m ]
เครื่องใช้สอย[khreūangchaisøi] (n) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware
เครื่องมือ[khreūangmeū] (n) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment  FR: outil [ m ] ; outillage [ m ] ; instrument [ m ] ; appareil [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPLEMENT IH1 M P L AH0 M AH0 N T
IMPLEMENTS IH1 M P L AH0 M AH0 N T S
IMPLEMENTED IH1 M P L AH0 M EH2 N T AH0 D
IMPLEMENTED IH1 M P L AH0 M EH2 N AH0 D
IMPLEMENTING IH1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG
IMPLEMENTING IH1 M P L AH0 M EH2 N IH0 NG
IMPLEMENTATION IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implement (n) ˈɪmplɪmənt (i1 m p l i m @ n t)
implement (v) ˈɪmplɪmɛnt (i1 m p l i m e n t)
implements (n) ˈɪmplɪmənts (i1 m p l i m @ n t s)
implements (v) ˈɪmplɪmɛnts (i1 m p l i m e n t s)
implemented (v) ˈɪmplɪmɛntɪd (i1 m p l i m e n t i d)
implementing (v) ˈɪmplɪmɛntɪŋ (i1 m p l i m e n t i ng)
implementation (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃən (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n)
implementations (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃənz (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run #886 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice #986 [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out #2,098 [Add to Longdo]
器具[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, ] implement; ware #16,078 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Implementierung { f }; Implementation { f }implementation [Add to Longdo]
Werkzeug { n }; Gerät { n } | landwirtschaftliches Gerätimplement | agricultural implement [Add to Longdo]
implementierento implement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) (く only) { Buddh } mouth; speech; (suf, ctr) (2) (usu. こう) counter for people or implements #1,194 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n, vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) #1,790 [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n, vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) #2,240 [Add to Longdo]
反映(P);反影[はんえい, han'ei] (n) (1) influence; (vs) (2) to apply; to implement; (n) (3) reflection; (P) #3,089 [Add to Longdo]
道具[どうぐ, dougu] (n) implement; tool; means; (P) #4,637 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) #9,294 [Add to Longdo]
石器(P);せっ器[せっき, sekki] (n) (1) (石器 only) stone implement (e.g. stone age arrowheads); stone tool; (2) stoneware; ceramics fired at a high temperature; (P) #12,565 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implement \Im"ple*ment\, v. t.
   1. To accomplish; to fulfill. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Revenge . . . executed and implemented by the hand
       of Vanbeest Brown.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with an implement or implements; to cause to be
    fulfilled, satisfied, or carried out, by means of an
    implement or implements.
    [1913 Webster]
 
       The chief mechanical requisites of the barometer are
       implemented in such an instrument as the following.
                          --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) To fulfill or perform, as a contract or an
    engagement.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implement \Im"ple*ment\ ([i^]m"pl[-e]*ment), n. [LL. implementum
   accomplishment, fr. L. implere, impletum, to fill up, finish,
   complete; pref. im- in + plere to fill. The word was perh.
   confused with OF. empleier, emploier, to employ, F. employer,
   whence E. employ. See {Plenty}.]
   That which fulfills or supplies a want or use; esp., an
   instrument, tool, or utensil, as supplying a requisite to an
   end; as, the implements of trade, of husbandry, or of war.
   [1913 Webster]
 
      Genius must have talent as its complement and
      implement.                --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implement
   n 1: instrumentation (a piece of equipment or tool) used to
      effect an end
   v 1: apply in a manner consistent with its purpose or design;
      "implement a procedure"
   2: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
     everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
     {exempt}, {free}, {relieve}]
   3: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
     he go through with the treatment?"; "He implemented a new
     economic plan"; "She followed up his recommendations with a
     written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
     {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
     through}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top