Search result for

cremation

(42 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cremation-, *cremation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cremation[N] การเผาศพ, See also: การฌาปนกิจ

English-Thai: Nontri Dictionary
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cremationฌาปนกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cremationฌาปนกิจ [TU Subject Heading]
Cremation volumesหนังสืออนุสรณ์งานศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like a cremation as soon as possible.ฉันอยากจะจัดงานฌาปณกิจให้เร็วที่สุด Chapter Eight 'Villains' (2008)
She wants a cremation.เธอต้องการให้เป็นการฌาปณกิจ Chapter Eight 'Villains' (2008)
I do have this coupon for a cremation.ฉันมีตั๋ว สำหรับงานเผาศพ Superhero Movie (2008)
Burial at sea, taxidermy, cremation?โปรยเถ้ากระดูกลงทะเล สต๊าฟสัตว์ งานศพ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
One, the cremation melted away their forensic value.ข้อ 1 การเผาศพหลอมละลายมันทิ้งไปแล้ว พวกมันคือหลักฐานทางนิติเวช Episode #1.1 (2010)
They want us to think about cremation.พวกเขาให้เราคิดเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ Contagion (2011)
The biodegradability is for what, cremation?การย่อยสลายได้นี่เพื่ออะไรคะ การเผาศพเหรอ God Complex (2012)
Cremation is a pagan practice and a denial of the Doctrine of Resurrection.การเผาศพเป็น การปฏิบัติของพวกนอกรีต และเป็นการไม่ยอมรับ The Name Game (2013)
It turns out, she'd been in a coma, which is why I'm going cremation all the way.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันต้องการแบบฌาปนกิจ The Twist in the Plot (2013)
God forbids cremation.พระเจ้าสั่งห้ามการเผาศพ Risen (2016)
Your mother requested cremation, with a vault for his ashes next to hers.แม่คุณร้องขอให้เผาศพ มีตู้นิรภัยสำหรับ วางเถ้ากระดูกของเขาข้างของเธอ Elle (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฌาปนกิจศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, interment, obsequies, Syn. งานศพ, งานเผาศพ, Example: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์, Count unit: งาน, Thai definition: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
งานศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, funeral ceremony, Syn. งานฌาปนกิจศพ, Example: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้, Count unit: งาน
พนมเพลิง[N] cremation fire, See also: funeral pyre, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างพนมเพลิงให้เสร็จก่อนตะวันตกดิน, Thai definition: กองเพลิงเผาศพ
ฌาปนกิจ[N] cremation, See also: funeral and burial, interment, Syn. การเผาศพ, การปลงศพ, Example: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
การทำศพ[N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การเผาศพ[N] cremation, See also: incineration, Syn. การฌาปนกิจศพ, Example: ที่วัดมีการเผาศพทุกวัน
เพลิงศพ[N] cremation fire, Example: ขณะที่เพลิงศพกำลังลุกวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
การเผาศพ[n. exp.] (kān phao sop) EN: cremation ; incineration   FR: crémation [f]
งานศพ[n. exp.] (ngān sop) EN: funeral ; cremation ; burial ; funeral ceremony ; funeral service   FR: crémation [f] ; cérémonie funéraire [f] ; funérailles [fpl] ; obsèques [fpl]
พนมเพลิง[n.] (phanomphloēng) EN: cremation fire ; funeral pyre   
แปรรูป[n.] (praērūp) EN: placement of bones and ashes after cremation   
โรงทึม[n.] (rōng theum) EN: pavilion for laying the casket before cremation   FR: morgue [f]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
ศตมวาร[n.] (satamawān) EN: the hundredth-day rite performed one hundred days after death but before cremation   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREMATION    K R IY0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cremation    (n) (k r i1 m ei1 sh @ n)
cremations    (n) (k r i1 m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandbestattung {f}cremation burial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
火葬[かそう, kasou] (n,vs) cremation; (P) [Add to Longdo]
橋場の煙[はしばのけむり;はしばのけぶり, hashibanokemuri ; hashibanokeburi] (n) (arch) cremation smoke [Add to Longdo]
舎利[しゃり;さり, shari ; sari] (n) (1) {Buddh} bones left after cremation (esp. those of a Buddha or Boddhisatva); (2) (しゃり only) grain of rice; cooked rice [Add to Longdo]
荼毘[だび, dabi] (n) cremation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cremation \Cre*ma"tion\ (kr?-m?"sh?n), n. [L. crematio.]
   A burning; esp., the act or practice of cremating the dead.
   [1913 Webster]
 
      Without cremation . . . of their bodies. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cremation
   n 1: the incineration of a dead body

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top