ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equilibrium

IY2 K W AH0 L IH1 B R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equilibrium-, *equilibrium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, See also: counterpoise, equipoise, stasis, Syn. balance

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equilibrium(n) ความสงบของจิตใจ, Syn. calm, equanimity, poise
equilibrium(n) ความสมดุลของร่างกาย, Syn. balance, stability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค, สภาพคงที่, ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
disequilibriumn. การเสียสมดุล, Syn. imbalance

English-Thai: Nontri Dictionary
equilibrium(n) ความสมดุล, ความคงที่, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equilibriumสมดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibriumสมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
equilibriumสมดุล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilibrium pressureความดันสมดุล บางครั้งใช้ในความหมายของ balance pressure [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
equilibrium, dynamicสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibrium, politicalสมดุลทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
Equilibriumดุล, การทรงตัว, การรักษาสมดุลย์, การทรงตัวของร่างกาย, ภาวะสมดุล, สภาวะสมดุลย์, ภาวะสมดุลการทรงตัวการทรงตัวควบคุมการทรงตัวสภาวะสมดุลสมดุลย์สมดุลสมดุลย์สมดุลย์การทรงตัวความสมดุลย์สภาวะสมดุล [การแพทย์]
equilibriumสภาพสมดุล, สมดุล, สภาพที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุนั้น คือ หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equilibrium (Economics)ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Equilibrium Conditionภาวะสมดุลย์ [การแพทย์]
Equilibrium Constantจุดสมดุลย์, ค่าสมดุลย์คงที่, ค่าคงที่ของสมดุล, ค่าสมดุลย์คงที่, ค่าสมดุลคงที่, ค่าคงที่สมดุล [การแพทย์]
equilibrium constantค่าคงที่สมดุล, ค่าที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้น ณ ภาวะสมดุล  ใช้สัญลักษณ์ K ค่านี้จะบอกให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ดำเนินไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equilibrium Distributionสมดุลของการกระจายตัว [การแพทย์]
Equilibrium Method, Sedimentationวิธีสมดุลย์แห่งการตกลงล่าง [การแพทย์]
Equilibrium Positionตำแหน่งสมดุลย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน Pi (1998)
When the commander returned from lunch, he had an equilibrium problem, and his grip was too weak to hold his briefcase.เขาค่อย ๆ แสดงอาการ หรือว่าป่วยทันที Yankee White (2003)
The equilibrium of every ocean depends on them.ดุลยภาพของทุกมหาสมุทรขึ้นอยู่กับมัน Home (2009)
Inner-ear pathology can affect the equilibrium and cause disorientation, making it appear to be a neurological disorder.หูส่วนใน มันมีผลต่อการทรงตัว และอาจทำให้มีอาการเลอะเลือน แสดงออกเป็นความผิดปกติทางสมอง Out of the Chute (2011)
I could give you a crash course, on thermodynamic equilibrium and energy exchange right now, จะให้สอนหลักสูตรเร่งรัดเรื่องสมดุลเทอร์โบไดนามิค กับการแลกเปลี่ยนพลังงานให้เลยตอนนี้ใช่ไหม หรือว่าจะช่วยเชื่อกันหน่อยว่ามันทำไม่ได้ Riddick (2013)
I can literally feel my equilibrium ...เพราะว่าก้านสมองของฉัน กำลังตะโกนว่าขาดน้ำ SubterrFaenean (2013)
And our Sun is poised between these two forces in a stable equilibrium between gravity and nuclear fire, a balance it will maintain for another four billion years.และดวงอาทิตย์ของเราจะทรง ตัวระหว่างทั้งสองกองทัพ ในสมดุล ระหว่างแรงโน้มถ่วงและ ไฟนิวเคลียร์ Sisters of the Sun (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมดุล(v) equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลย์(v) equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ(n) equilibrium, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล
สมดุล(n) balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
ดุล(n) balance, See also: equilibrium, Syn. ความเท่ากัน, ความเสมอกัน, ความทัดเทียมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุล[dun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance (comptable) [ f ] ; équilibre [ m ]
ดุลภาค[dunlaphāk] (n) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality
ดุลยภาพ[dunlayaphāp] (n) EN: equilibrium ; balance ; equality  FR: équilibre [ m ]
การขาดดุลภาพ[kān khātdun phāp] (n, exp) EN: disequilibrium
ความสมดุลเชิงมุม[khwām somdun choēngmum] (n, exp) EN: angular equilibrium
แผนภูมิสมดุล[phaēnphum somdun] (n, exp) EN: phase diagram ; equilibrium diagram
สมดุล[somdun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance [ f ] ; équilibre [ m ]
สมดุลยภาพ[somdunyaphāp] (n) EN: equilibrium

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EQUILIBRIUM IY2 K W AH0 L IH1 B R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equilibrium (n) ˌiːkwɪlˈɪbrɪəʳm (ii2 k w i l i1 b r i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
均势[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] equilibrium of forces; balance of power, #56,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgewichtslage { f }equilibrium position [Add to Longdo]
Gleichgewicht { n } | Gleichgewichte { pl } | seelisches Gleichgewichtequilibrium | equilibriums | mental (emotional) equilibrium; inner harmony [Add to Longdo]
Gleichgewichtsbedingung { f }equilibrium condition [Add to Longdo]
Kräfteausgleich { m }equilibrium of forces [Add to Longdo]
Kräftegleichgewicht { n }equilibrium of forces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッシュ均衡[ナッシュきんこう, nasshu kinkou] (n) Nash equilibrium [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] (adj-na, n, vs) stability; equilibrium; (P) [Add to Longdo]
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium [Add to Longdo]
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory [Add to Longdo]
化学平衡[かがくへいこう, kagakuheikou] (n) chemical equilibrium [Add to Longdo]
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P) [Add to Longdo]
均衡[きんこう, kinkou] (n, vs) equilibrium; balance; (P) [Add to Longdo]
均衡価格[きんこうかかく, kinkoukakaku] (n) equilibrium price [Add to Longdo]
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power [Add to Longdo]
空間識失調[くうかんしきしっちょう, kuukanshikishicchou] (n) loss of equilibrium; vertigo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equilibrium \E`qui*lib"ri*um\, n.; pl. E. {Equilibriums}, L.
   {Equilibria}. [L. aequilibrium, fr. aequilibris in
   equilibrium, level; aequus equal + libra balance. See
   {Equal}, and {Librate}.]
   1. Equality of weight or force; an equipoise or a state of
    rest produced by the mutual counteraction of two or more
    forces.
    [1913 Webster]
 
   2. A level position; a just poise or balance in respect to an
    object, so that it remains firm; equipoise; as, to
    preserve the equilibrium of the body.
    [1913 Webster]
 
       Health consists in the equilibrium between those two
       powers.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. A balancing of the mind between motives or reasons, with
    consequent indecision and doubt.
    [1913 Webster]
 
   {Equilibrium valve} (Steam Engine), a balanced valve. See
    under {Valve}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equilibrium
   n 1: a stable situation in which forces cancel one another [ant:
      {disequilibrium}]
   2: a chemical reaction and its reverse proceed at equal rates
     [syn: {chemical equilibrium}, {equilibrium}]
   3: equality of distribution [syn: {balance}, {equilibrium},
     {equipoise}, {counterbalance}]
   4: a sensory system located in structures of the inner ear that
     registers the orientation of the head [syn: {equilibrium},
     {labyrinthine sense}, {vestibular sense}, {sense of balance},
     {sense of equilibrium}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top