ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impartiality

IH2 M P AA2 R SH IY0 AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impartiality-, *impartiality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impartialityJudgment requires impartiality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเท่าเทียมกัน(n) equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
ยุติธรรม[yutitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: fair-play [ m ]
ยุติธรรม[yuttitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: justice [ f ] ; fair-play [ m ] ; impartialité [ f ] ; équité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPARTIALITY IH2 M P AA2 R SH IY0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impartiality (n) ˌɪmpˌaːʃɪˈælɪtiː (i2 m p aa2 sh i a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] impartiality; neutrality #86,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na, n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na, n, adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) impartiality; fairness [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] (adj-na, n, adj-no) impartiality; neutrality; fairness [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] (n, adj-no) impartiality; neutrality; independence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impartiality \Im*par`ti*al"i*ty\, n. [Cf. F. impartialit['e].]
   The quality of being impartial; freedom from bias or
   favoritism; disinterestedness; equitableness; fairness; as,
   impartiality of judgment, of treatment, etc.
   [1913 Webster]
 
      Impartiality strips the mind of prejudice and passion.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impartiality
   n 1: an inclination to weigh both views or opinions equally
      [syn: {impartiality}, {nonpartisanship}] [ant:
      {partiality}, {partisanship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top